Legislacja

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych

18 grudnia 2014

3f823fcb41dec57028735b77d643a5a1402aa677

(510-70)

W Sejmie podczas 83. posiedzenia plenarnego Izba rozpoczęła prace i odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przypomnijmy - projekt dotyczy kompleksowego uregulowania kwestii związanych z fotoradarami, w szczególności w zakresie możliwości ich używania przez straże gminne/miejskie. Projektodawcy założyli odebranie straży gminnej i miejskiej możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Ich uprawnienia w pozostałym zakresie bez zmian. Ujawnienie za pomocą fotoradarów naruszeń przepisów ruchu drogowego będzie należeć do wyłącznej kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego. Straże gminne/miejskie oraz ITD będą miały obowiązek udostępnienia zdjęć rejestrujących wykroczenia za pomocą fotoradaru stronom postępowania, ich obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Projekt wpłynął do Sejmu 21 października 2014 r. Projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.