Legislacja

22. M. Wroński: Trudniejszy powrót do zawodu instruktora i wykładowcy

24 sierpnia 2014

Kolejną zmianą związaną z nadzorem są przesłanki ponownego wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców osoby, która dopuściła się rażącego naruszenia przepisów o szkoleniu. Do tej pory, aby wrócić do zawodu wystarczył jedynie upływ dwóch lat od uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu. Zmiana przepisu art. 46 ust. 5 ustawy nakazuje teraz, aby osoba zainteresowana ponownym wpisem dodatkowo zdała egzamin sprawdzający kwalifikacje. Taki egzamin - w przypadku byłego instruktora - może być przeprowadzony jeszcze przed upływem dwóch lat, nie wcześniej jednak niż po 1,5 roku od skreślenia z ewidencji, o czym stanowi nowy przepis art. 46 ust. 6 ustawy. Ta zasada nie dotyczy, niestety, osób ubiegających się o ponowny wpis do ewidencji wykładowców. Zmianą porządkującą jest kolejny nowy przepis art. 46 ust. 7 ustawy. Określa on, iż w przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze względu na nieprzedłożenie w wymaganym terminie zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach doskonalenia zawodowego, ponowny wpis uzależniony jest od ich odbycia. Taką zasadę można było wywieść z już istniejących norm prawnych i dlatego celowość wprowadzenia nowego przepisu jest co najmniej dyskusyjna.