Legislacja

Pieszy wchodzący na przejście

12 lutego 2021

Pieszy wchodzący na przejście
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Uchwalona 21. stycznia br. nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, czeka na debatę senacką. Czyli procedowanie trwa, regulacje nie są przesądzone. Dziś publikujemy odpowiedź resortu infrastruktury na pytania dotyczące pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście, które m.inn. ma uregulować procedowany akt. Rafał Weber odnosi się do tytułowych kwestii, ale także kilku równie ważnych spraw.

Niezwykle istotny jest czas poprzedzający wejście w życie przepisów. Te dotyczące pieszych jak to uchwalono mają obowiązywać z dniem 1. czerwca 2021 r. Pamiętajmy jednak, iż procedowanie nie jest zakończone. Dopiero po publikacji aktu w Dzienniku Ustaw możemy powiedzieć, że przypis zacznie obowiązywać z datą… itd.

Regulacje dotyczące pieszego, który już znajduje się na przejściu są oczywiste, jak to reguluje obowiązujący kodeks – ma wówczas pierwszeństwo. Kontrowersje wzbudza sytuacja pieszego wchodzącego i oczekującego. Pierwsza z wymienionych jest właśnie regulowana, ta druga (pieszy oczekujący) musi jeszcze poczekać, podobnie pieszy zbliżający się do przejścia. Wróćmy więc do pieszego wchodzącego na przejście. Tu po pierwsze trzeba wskazać na obowiązki dotyczące zarówno kierowców jak i samych pieszych. Zdecydowanie – pieszy powinien wejść na przejście dopiero wtedy, kiedy uzyska pewność, że kierowca go dostrzegł z odległości, która umożliwia bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Tak, to powinna być złota zasada. Rafał Weber w imieniu resortu infrastruktury tak oto odpowiada na prośbę o interpretację pojęcie „pieszego wchodzącego na przejście”: - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802) przenosi na grunt ustawy regulacje zawarte dotychczas w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 ze zm.), wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym znaku informacyjnego D-6 „przejście dla pieszych”, które reguluje kwestię pieszych „wchodzących” na przejście dla pieszych. W § 47 ust. 4 ww. rozporządzenia wskazuje się, że kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Konsolidacja w przepisach aktu wyższego rzędu, tj. ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przepisów zawartych dotychczas w tej ustawie oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2002 r., rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w dwóch aktach prawnych. Ponadto rozwiązuje istniejące wątpliwości w przedmiocie zgodności § 47 ust. 4 wskazanego rozporządzenia z zakresem upoważnienia ustawowego.

Kwestia pierwszeństwa na przejściach dla pieszych podzielonych wysepką: - Stosownie do art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

I jeszcze jedna niezwykle ważna kwestia, tak odczuwalna w dzisiejszych trudnych warunkach drogowych (np. gołoledź, ograniczona widoczność itp.) – przywołajmy stanowisko resortu: - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802) rozszerza obowiązki kierującego pojazdem przez konieczność udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, jednocześnie obligując kierującego pojazdem do zmniejszenia prędkości i nie narażenia pieszego na niebezpieczeństwo. Jednocześnie, na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych spoczywał będzie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Przepis art. 14 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o ruchu drogowym - zabraniający wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych - nadal będzie obowiązywał.

Trwająca dziś dyskusja to niezwykle ważny element procesu edukacji społeczeństwa. Czekamy na Państwa opinie, pytania itd.: tygodnik@prawodrogowe.pl