Legislacja

Po raz kolejny o respektowaniu tzw. szczególnej ostrożności

19 stycznia 2023

Po raz kolejny o respektowaniu tzw. szczególnej ostrożności
(fot. PIXABAY)

Ostrożnie cieszymy się wstępnymi ubiegłorocznymi statystykami z naszych dróg. Przypomnijmy - po raz pierwszy, odkąd Policja prowadzi statystyki - liczba ofiar śmiertelnych spadła poniżej 2 tys. - spadła do 1883! Publikujemy statystyki z kolejnych województw, tam też jest bezpieczniej [kliknij]. Ale czy jest tak różowo? Wciąż dostajemy dowody na to, iż tzw. zasada szczególnej ostrożności nie jest respektowana i to zarówno przez kierowców jak i pieszych. Tymczasem resort infrastruktury konsekwentnie informuje: - Nie planujemy zmian w przepisach w przedmiotowym zakresie.

Potrącenia pieszych? Artur Szałabawka [kliknij] w grudniu ubiegłego roku pisał do ministra infrastruktury: - Po ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących ruchu drogowego pieszy, który wchodzi lub przechodzi przez jezdnię czy też torowisko, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz korzystania z przejść dla pieszych. Ponadto pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wprowadzone zmiany miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, przyczyniając się do minimalizowania liczby wypadków z ich udziałem. Niestety obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych jest w zdecydowanej ilości przypadków nierespektowany, a przeświadczenie o posiadanym pierwszeństwie przed pojazdami sprawiło, że piesi całkowicie zatracili instynkt samozachowawczy. Efektem tego jest wchodzenie na przejście dla pieszych bez wykonania jakiegokolwiek gestu, który dałby nadjeżdżającym kierowcom choćby szczątkowe informacje na temat zamiaru wejścia na przejście przez pieszego. Tak nieroztropne zachowanie pieszych prowadzi do wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. Opisane zachowanie pieszych zostało również zauważone przez Policję, która wskazuje statystyki mówiące, że w ostatnim czasie wzrosła liczba potrąceń na tzw. zebrach. I pytał: - Kiedy w najbliższym czasie powyższe spostrzeżenia zostaną wzięte pod uwagę, pod kątem urealnienia przepisów w opisanym zakresie?

Resort infrastruktury o zasadzie tzw. szczególnej ostrożności. W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi na zadane pytanie posła A. Szałabawki udzielił wiceminister Rafał Weber [kliknij]. W styczniu br. informował: - Obowiązujące przepisy ruchu drogowego dotyczące zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami w obszarze przejść dla pieszych wymagają zachowania tzw. szczególnej ostrożności polegającej na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Zgodnie z definicją szczególnej ostrożności określonej w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późń. zm.), przez szczególną ostrożność należy rozumieć ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Zatem zarówno pieszy przechodzący przez przejście dla pieszych, jak i kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych obowiązani są zachować szczególną ostrożność. Duże znaczenie w aspekcie zasady szczególnej ostrożności ma prędkość, którą kierujący pojazdem powinien zmniejszyć do odpowiedniej, a więc takiej, która stworzy możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 1a ustawy - Prawo o ruchu drogowym pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Zatem pieszy zanim znajdzie się na przejściu dla pieszych ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych. Nie bez znaczenia jest tu również zasada ruchu drogowego skierowana do pieszych i określona w art. 14 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Jednocześnie należy wskazać, iż w myśl art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Obowiązujące zasady ruchu drogowego dotyczące pierwszeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, umożliwiają uczestnikom ruchu drogowego, zarówno pieszym jak i kierującym pojazdami, bezpieczne poruszanie się po drogach. Przepisy te nakładają na kierującego pojazdem obowiązek udzielenia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście dla pieszych, dając pieszym - niechronionym uczestnikom ruchu drogowego - dodatkową „ochronę”. Pieszy natomiast, zanim znajdzie się na przejściu dla pieszych (jezdni), ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych (jezdnię), a w szczególności, że kierujący pojazdem zbliżającym się do tego przejścia ustąpił mu pierwszeństwa.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że resort infrastruktury nie planuje zmian w przepisach w przedmiotowym zakresie. (jm)