Legislacja

Resort chce uchylenia nieobowiązującego przepisu ustawy o kierujących

21 grudnia 2021

Resort chce uchylenia nieobowiązującego przepisu ustawy o kierujących
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Wiceminister Rafał Weber - w ramach odpowiedzi na interpelację poselską - informuje, iż resort infrastruktury proponuje uchylenie martwego przepisu wprowadzającego obowiązek odbycia w tzw. okresie próbnym kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, przewidzianego dla wszystkich młodych kierowców. W opracowywanej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami umieszczono inne rozwiązanie.

Nieobowiązujący przepis. Poseł Konrad Frysztak składając interpelację nr 28009 w sprawie szkoleń dla tzw. młodych kierowców [kliknij] przypomniał, iż od 4 czerwca 2018 r. miały zostać wprowadzone obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, które miał przechodzić każdy pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Przepis uregulowany był ustawą z dnia 30 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (2016.2001). Ustawodawca określił, iż szkolenie ma składać się z części teoretycznej (wykład - 90 minut) i praktycznej (szkolenie na torze ODTJ - 60 minut).

Poseł zapytał:

1. Czy ww. szkolenia dla tzw. młodych kierowców zostały odroczone?

2. Jeśli tak, to jaki jest powód takiej decyzji?

3. Kiedy ww. szkolenia staną się obowiązkowe dla każdej osoby pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy?

4. Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje inne rozwiązania legislacyjne ww. kwestii?

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury [kliknij]. Poinformował: - Zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957 z późn. zm.), do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przepisów m.in. rozdziału 14 ustawy zmienianej w art. 2 (ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami) nie stosuje się. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

R. Weber odpowiedział na pytania posła:

- Ad 1, 2 i 3. Mając na uwadze to, że ww. komunikat nie został jeszcze ogłoszony, obowiązkowe szkolenia tzw. młodych kierowców w okresie próbnym między 4 i 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, nie są realizowane. Szkolenia takie będą mogły być wykonywane dopiero po wdrożeniu rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

- Ad 4. Ministerstwo Infrastruktury aktualnie stara się o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. W projekcie tym przewidujemy uchylenie nadal nieobowiązującego przepisu, który miał wprowadzić obowiązek odbycia w okresie próbnym, w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców. W miejsce uchylonego przepisu proponujemy, aby ww. szkolenie odbywały wyłącznie młodzi kierowcy, którzy w okresie próbnym popełnili 2 wykroczenia w ruchu drogowym. W naszej opinii takie rozwiązanie będzie bardziej akceptowalne społecznie i przyczyni się do zmniejszenia ewentualnych obciążeń społecznych związanych koniecznością poniesienia przez każdego młodego kierowcę opłaty za odbycie obowiązkowego szkolenia.

Po raz kolejnym argumentem jest ewentualny brak „akceptacji społecznej”. Szkoda, że brakuje szerokich konsultacji w gronach zainteresowanych. Szkoda także, iż zaproponowana ma być kolejna rezygnacja z obowiązkowych szkoleń. Przypominamy - na podstawie wchodzącej w życie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym za kilka miesięcy nie będzie ze szkoleń przewidzianych dla kierowców z tzw. punktami karnymi. Co w miejsce tych szkoleń? Tymczasem nic! (jm)