Legislacja

Komórkę schowaj do kieszeni

27 czerwca 2022

Komórkę schowaj do kieszeni
Grupa IMAGE. „TARYFIKATOR MANDATÓW i PUNKTÓW KARNYCH. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij]

Korzystanie przez pieszego z telefonu podczas przejściu przez jezdnię, torowisko czy przejście dla pieszych w świetle obowiązujących przepisów jest wykroczeniem. Ustawodawca dookreślił: „w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji” w ruchu drogowym. Od 1 czerwca 2021 r. pieszy ignorujący zakaz korzystania z urządzenia otrzyma mandat w wysokości 300 zł. To nowa kara uwzględniona w najnowszym taryfikatorze.

Czyli pamiętajmy, iż idąc chodnikiem możemy patrzeć w ekran telefonu, jednak wchodząc na przejście (o ruchu regulowanym, czy nie) smartfona czy inne urządzenie elektroniczne schowajmy do kieszeni. Oczywiście pieszy wchodzący na przejście ma nowy przywilej, musi jednak pamiętać, iż jednocześnie ma obowiązek - zachowania szczególnej ostrożności. Właśnie w ramach tego obowiązku nie może korzystać z komórki na przejściu: telefonować, przeglądać portale, pisać sms-y. Zobowiązany jest uważnie obserwować otoczenie, oceniać ewentualne zagrożenie - nie może stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym.

Kodeks wykroczeń: Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym: Art. 14 pkt 8. Art. 14. Zabrania się: (…) 8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Taryfikator mandatów: Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. Tabela B pkt 18. Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisko lub przejściu dla pieszych - grzywna 300 pln.

Ministerstwo Infrastruktury. Odpowiadając na interpelację poselską Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pisał: - Zagrożenie wynikające z urządzeń mobilnych podczas przekraczania przez pieszego jezdni lub torowiska wynika przede wszystkim ze skupienia uwagi na tym urządzeniu, a nie z samego faktu trzymania urządzenia w dłoni. Z uwagi na powyższe, Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje zmian w zaproponowanym przez Pana Posła zakresie dotyczącym cyt. „uszczegółowienia tego zapisu, który podobnie jak w przypadku kierowców pojazdów, zabraniałby z korzystania, podczas przekraczania przejścia dla pieszych, z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku?”.

My jednak apelujemy: SCHOWAJ KOMÓRKĘ DO KIESZENI! (jm)

Wydawnictwo Grupa IMAGE przygotowało kolejną, uaktualnioną wersję „Taryfikatora mandatów i punktów karnych. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika”. Jest to kompilacja dwóch taryfikatorów obejmująca wykroczenia drogowe, za które określono wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego oraz odpowiadające im naruszenia przepisów ruchu drogowego wraz z przypisaną liczbą punktów, zwanych potocznie „punktami karnymi” [kliknij].

Mariusz Wasiak, autor opracowania w szerokim zarysie przypomina zasady postępowania mandatowego oraz procedury związane z funkcjonowaniem systemu punktowego. Takie zestawienie ułatwia przeprowadzenie interwencji oraz właściwe jej udokumentowanie w notatniku służbowym kontrolującego, a sprawcy wykroczenia - zrozumienie istoty swojego zachowania i zastosowanych wobec niego środków.

Wykroczenia zostały uszeregowane w taki sposób, aby ułatwić ich odszukanie, kierując się przede wszystkim kryterium częstotliwości popełniania danego rodzaju wykroczenia w obrębie poszczególnych grup czynów oraz kolejnością przepisów regulujących dany obszar, podobną do tej, którą zastosowano w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, oraz w aktach normatywnych wydanych na jej podstawie. W przypadku znaków drogowych opis danego znaku zastąpiono formą graficzną, ułatwiającą odszukanie określonego naruszenia.

Obok opisanego, bądź przedstawionego w formie graficznej wykroczenia, podano także naruszoną normę prawną (kwalifikację czynu), co jest niezbędne przy nakładaniu mandatu karnego i przydatne w razie sporządzania wniosku o ukaranie. Pozwala również na precyzyjne określenie zarzucanego sprawcy naruszenia (wykroczenia).

Opracowanie to może być pomocne także dla kierujących pojazdami, którzy niestety naruszyli przepisy ruchu drogowego. Mogą oni sprawdzić, czy wysokość mandatu określona przez interweniującego funkcjonariusza oraz liczba punktów karnych przypisanych zarzucanemu naruszeniu (naruszeniom) są zgodne z przewidzianymi w przepisach.