Legislacja

Senatorowie zaproponowali poprawkę, rząd zgadza się

17 lutego 2021

Senatorowie zaproponowali poprawkę, rząd zgadza się
Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, 16.2.2021 r. [retransmisja – kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym 16.2.br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, która debatowała nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 315). Nowelizacja reguluje przepisy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w tym przede wszystkim jego pieszych uczestników. Komisja rekomendowała ustawę z jedną poprawką zaakceptowaną przez stronę rządową.

Dotychczasowe procedowanie. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Druki sejmowe nr 48, do druku 48, 802, do druku 802, 803, 840, 840-A oraz druk senacki nr 315. Były to poselskie i rządowy projekty ustaw. Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 48 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Michał Szczerba. Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 803 projektu ustawy została upoważniona pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury. Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych poprzez przyznanie im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście dla pieszych. Ponadto ustawa reguluje kwestię bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe). Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r. Do Senatu została przekazana w dniu 22 stycznia 2021 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 lutego 2021 r. Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r. (wtorek).

Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zaproponowane zmiany legislacyjne omówił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Mówił także o innych działaniach inwestycyjnych podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji w omawianym zakresie. Przypomniał, iż w programie „Bezpieczna infrastruktura” przewidziano 2,5 mld zł na inwestycje w sieciach dróg krajowych m.inn. w zakresie budowy przejść dla pieszych, chodników, separatorów ruchu, bezpiecznej sygnalizacji i doświetlenia przejść. Natomiast w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zapewniono pulę 500 mln zł środków dla samorządów na poprawę infrastruktury przejść dla pieszych. Podkreślił znaczenie i już podejmowane działania w zakresie przygotowywanej kampanii informacyjno-edukacyjnej uczestników ruchu drogowego – praw i obowiązków kierowców, ale też pieszych. – (…) edukacja, czyli budowanie świadomości o prawach i obowiązkach, taka edukacja również została - przez Ministerstwo Infrastruktury, a konkretnie przez sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – przygotowana. Jeszcze w ubiegłym roku pozyskaliśmy z POiŚ-u 28 mln zł. Jesteśmy w trakcie realizacji spotów reklamowych. Później będziemy wyłaniać tych, którzy te spoty będą emitowali. Planujemy dotrzeć do niemalże wszystkich użytkowników polskich dróg: i pieszych, i rowerzystów, i kierowców – bo razem – wspólnie od nas zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Chcemy budować świadomość, chcemy edukować, chcemy, aby każdy znał prawa i obowiązki i wiedział jak bezpiecznie korzystać z infrastruktury drogowej – mówił Rafał Weber.

Zgłoszone zostały dwie propozycje poprawek do tekstu ustawy uchwalonego przez sejm 21. stycznia br.:

1) pierwsza dotyczyła korekty art. 14 pkt 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – który to przepis dotyczy zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych. We fragmencie „na przejściu dla pieszych” powstała wątpliwość, czy ten zapis to zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń w sytuacji, kiedy pieszy wchodzi i przechodzi przez jezdnię czy też gdy już jest na przejściu. Zapis jest nieczytelny i wydaje się, że nie dotyczy sytuacji, gdy pieszy dopiero wchodzi na przejście. Przedstawiciel resortu infrastruktury zgodził się z przedstawioną argumentacją i będzie poprawkę rekomendował. – Naszą intencją jest, aby ten przepis dotyczył także pieszych wchodzących na przejście dla pieszych (…) jeżeli trzeba go uszczegółowić, to my się na to zgadzamy. Chcemy tutaj jednoznacznie komunikować – właśnie w ramach tych akcji edukacyjnych – że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych i znajdujący się na nim ma zakaz korzystania z telefonów, czy innych urządzeń elektronicznych. Chcemy, aby z tej ustawy i tego co w niej jest zapisane wprost wynikało takie stwierdzenie – konkludował wiceminister.

2) druga zgłoszona poprawka dotyczyła sytuacji tzw. jazdy na zderzak. Tu zaproponowano wprowadzenie określenia odległości „co najmniej minimalnej”. Obecne brzmienie przepisu – zdaniem zgłaszającego – sugeruje, iż określona w ustawie odległość „jako minimalna itd.” obowiązuje przez cały czas jazdy. Propozycja dotyczyła art. 19 ust. 3a. Ministerstwo nie poparło jej. Wiele uwagi poświęcono temu zagadnieniu. W niebagatelnej sprawie egzekwowania omawianej zasady stosowanej na drogach szybkiego ruchu i autostrady, na pytanie o wyposażenie służb kontrolujących w stosowne urządzenia odpowiedź zostanie udzielona w trakcie – plenarnego posiedzenia Senatu RP.

Podczas głosowania 7. senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym się poparło projekt uchwały Senatu RP w brzmieniu: Uchwała z dnia… w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę: – w art. 1 w pkt 2, w pkt 8 wyrazy „podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych” zastępuje się wyrazami „podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych” (druk senacki nr 315A).

Debata plenarna odbędzie się podczas obrad 21. posiedzenia Senatu RP X kadencji, które zaplanowano na: 17, 18 i 19 lutego 2021 r. (jm)