Legislacja

Status rolkarzy wydaje się oczywisty

8 lutego 2021

Status rolkarzy wydaje się oczywisty
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W ubiegłym roku poseł Paweł Szramka pytał ministra infrastruktury o zmiany w Prawie o ruchu drogowym, które uregulują status rolkarzy, sugerował nawet wprowadzenie stosownej definicji. Dziś już wiemy jak rząd chce uregulować podjętą problematykę.

Regulacje w latach 2016-2018. - Zmiany przepisów w zakresie ruchu drogowego, odnoszące się do ruchu rolkarzy, były przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UC65 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, druk sejmowy nr 2985) procedowanego w latach 2016-2018. Regulacje dotyczące urządzeń takich jak m.in. hulajnoga, deskorolka, wrotki, rolki a także urządzeń o podobnej konstrukcji, wyposażonych w napęd elektryczny, z których może korzystać pieszy (nazwane w projekcie ustawy urządzeniem transportu osobistego) zostały usunięte ze wskazanego projektu ustawy na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Natomiast w dniu 14 grudnia 2018 r. wskazany projekt ustawy został ostatecznie odrzucony w całości podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu - informuje Rafał Weber.

Projekt procedowany. Aktualnie do pierwszego czytania podczas obrad Sejmu RP skierowany został rządowy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51). Wśród zaproponowanych regulacji przewidziano także kwestie uregulowania statusu oraz zasad ruchu drogowego w odniesieniu do osób poruszających się przy użyciu deskorolek, rolek, wrotek itp.

Urządzenie wspomagające ruch. Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni – tak brzmi zaproponowana definicja obejmująca swym zakresem także rolki i rolkarzy. I zacytujmy zaproponowane w projekcie szczegóły: - w dziale II w rozdziale 2 po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

      „Art. 15a. 1. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny.

      2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

      3. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

      4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

      5. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

      6. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana:

1) poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;

2) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;

3) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnik ka ruchu lub przeszkody;

4) przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

5) zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

      7. Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku;

4) czepiania się pojazdów;

5) poruszania się tyłem.”;.

Czy coś więcej powinno być zapisane dla uregulowania w kwestii ruchu rolkarzy? (jm)