Legislacja

Urządzenia transportu osobistego. Czekaliśmy na odpowiedź resortu i jest

13 lutego 2019

Urządzenia transportu osobistego. Czekaliśmy na odpowiedź resortu i jest
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie zmian w przepisach ułatwiających korzystanie z urządzeń transportu osobistego np. hulajnóg elektrycznych w imieniu ministra infrastruktury wypowiedział się Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie. Prowadzone są prace analityczne, niezbędne do zainicjowania działań legislacyjnych, jednak nie jest możliwe określenie daty wejścia ich w życie - informuje.

Odnotowaliśmy i informowaliśmy o wielu postulatach w sprawie zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w związku z dynamicznym rozwojem i rozbudową infrastruktury rowerowej i systemów car-sharingu, ale taż innowacjami w zakresie transportu osobistego np. hulajnóg elektrycznych, rolek, urządzeń typu segway itp. W art. 2 pkt 18 przywołanego aktu znajdujemy przepis stanowiący, iż użytkownicy dróg publicznych korzystających z urządzeń transportu osobistego muszą być traktowani jak piesi i poruszać się po chodnikach lub trasach dla pieszych, a w sytuacji ich braku – po poboczu. Równie wielokrotnie zgłaszane były wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Czy resort pracuje nad zmianą ustawy?

Czy będą zmiany i kiedy wejdą w życie? M. Chodkiewicz wskazuje, że zmiana przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zakresie definicji urządzenia transportu osobistego (obejmującej m.in. hulajnogi i hulajnogi elektryczne) oraz zasad poruszania się osób przy użyciu tego urządzenia, zawierał projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac UC65 – obecnie projekt znajduje się na etapie prac parlamentarnych, pod numerem 2985). Przepisy dotyczące urządzeń transportu osobistego zostały wyłączone z wyżej wymienionego projektu ze względu na fakt, iż wykraczały poza zakres wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Minister podsumowuje: - Informuję, że regulacje dotyczące wskazanych wyżej urządzeń będą przedmiotem odrębnej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Aktualnie prowadzone są w tym zakresie prace analityczne, niezbędne do zainicjowania działań legislacyjnych. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie daty wejścia w życie wskazanej wyżej nowelizacji ustawy.

Czy zmieni się przepis określający szerokość ścieżki rowerowej? Minister wskazuje, że szerokość ścieżki rowerowej, określają przepisy § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). - Należy zwrócić uwagę, że w przepisach tych określono jedynie minimalną szerokość ścieżki rowerowej, tj. tej części drogi, która przeznaczona jest wyłącznie do ruchu rowerów (drogi dla rowerów). - Minimalna szerokość wynika z konieczności umożliwienia fizycznego wyminięcia się dwóch rowerów poruszających się w przeciwnych kierunkach. Natomiast zgodnie z § 47 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie jeżeli pełni ona także inne funkcje. Co więcej minimalna szerokość nie powinna nigdy stanowić jedynej wytycznej do projektowania. Przyjęta szerokość ścieżki rowerowej powinna wynikać przede wszystkim z prognozowanego miarodajnego natężenia ruchu rowerów. O zastosowanych parametrach ścieżki rowerowej, w ramach obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, decyduje projektant działający na zlecenie inwestora (tj. zarządcy drogi). W mojej opinii istnieje zatem możliwość swobodnego ustalania szerokości ścieżki rowerowej, tak aby jak najlepiej spełniała ona swoje funkcje. Ponadto uprzejmie informuję, że w resorcie infrastruktury trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy technicznobudowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, w tym części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych i rowerów – konkluduje M. Chodkiewicz.

Czyli teraz już czekamy na stosowny projekt. (jm)