Przegląd prasy

Wiemy nieco więcej. Ważny komunikat

15 kwietnia 2022

Wiemy nieco więcej. Ważny komunikat
(fot.: screen ZWRP)

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Komisja ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad kwestie związane z sytuacją w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i środowisku egzaminatorów. Rozmawiano także o wciąż oczekiwanym rozporządzeniu wykonawczym do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, a dotyczącym procedur wydawania Profilu Kierowcy Zawodowego. W gronie zaproszonych przedstawiciele resortu infrastruktury. Co zapowiedziano? Poniżej ważny komunikat!

W branży szkoleniowców, a także egzaminatorów wiele emocji i jeszcze więcej oczekiwań:

* egzaminatorzy oraz zatrudniające ich wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mówią o pauperyzacji środowiska, o braku młodych egzaminatorów, o słabnącej kondycji word;

* kierowcy zawodowi, wydziały komunikacji, ośrodki szkolenia oraz word-y dzień po dniu 6 kwietnia, czekają na rozporządzenie umożliwiające wydawanie Profilu Kierowcy Zawodowego, a co za tym idzie na możliwość rozpoczęcia szkoleń, organizacji egzaminu. Choć - jak dowiedziała się redakcja - część starostw rozpoczęła wydawanie PKZ, nadal jest to niewielka część, nie wiemy ile wydziałów komunikacji nadal nie generuje PKZ, czy system działa sprawnie. Ośrodki szkolenia nie mogą rozpocząć szkoleń. Ośrodki egzaminowania także nie mogą przygotować egzaminów - brakuje obiecanych pytań. Resort odpowiada - rozporządzenie „w podpisie”. Dodajmy potrzebne trzy podpisy - ministrów: infrastruktury; spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji. Gdzie problem? Kiedy publikacja?

Wiele zainteresowania obu kwestiom poświęca Związek Województw RP oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W dniu wczorajszym, czyli 14 kwietnia br. obradowała Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wśród uczestników przedstawiciele resortów. Co powiedziano? Co zapowiedziano? Poniżej pełen komunikat, zachęcamy do lektury, znajdziemy tam kilka ważnych decyzji i zapowiedzi:

Komunikat Związku Województw RP:

Z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

14 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sytuacja finansowa WORDów. Po raz kolejny z inicjatywy Związku Województw RP poruszony został temat sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Przeczytaj: Z Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST - Polskie Regiony

A to dlatego, że w związku z nadal pogarszającą się sytuacją ekonomiczną wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz zatrudnionych w nich egzaminatorów 7 kwietnia br. Zarząd Związku Województw RP przyjął kolejne stanowisko w sprawie sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Przedstawia w nim konkretne propozycje zmian stawek opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego. Apeluje o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zapewnienie właściwej płynności finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz zapewnienie adekwatnego do potrzeb społecznych standardu organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy. Stanowisko to zostało zaprezentowane stronie rządowej. Przeczytaj: Stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie sytuacji finansowej WORDów - Polskie Regiony

Na posiedzeniu zespołu obecni byli Rafał Weber oraz Marcin Horała, wiceministrowie infrastruktury. Minister Weber poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury nie ma w planach podwyższania opłat egzaminacyjnych. Natomiast wskazał, że resort jest otwarty na ewentualne zmiany przepisów rozporządzenia w zakresie wynagradzania egzaminatorów. Jednak w sytuacji pozostawienia na obecnym poziomie opłat za egzaminy spowoduje to dodatkowe obciążenie finansowe dla budżetów WORDów. Odbyła się pogłębiona dyskusja, w efekcie której sformułowano wniosek o wpisanie w porządek obrad plenarnego posiedzenia KWRiST punktu dotyczącego sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i zatrudnionych w nich egzaminatorów.

Egzaminy dla kierowców zawodowych. Rozmawiano także na temat nowego zadania, jakie mają wykonywać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego - egzaminowania kierowców zawodowych. Do 14 kwietnia br. ośrodki nie otrzymały od Ministra Infrastruktury pytań egzaminacyjnych umożliwiających realizację tego zadania mimo, że 6 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy i WORDy powinny już przeprowadzać testy kwalifikacyjne.

Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury nie potrafiła jednoznacznie podać terminu, w którym przeprowadzanie egzaminów będzie możliwe. Nie wiadomo także, kiedy zostanie podpisane i ogłoszone rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, jakie jest niezbędne do właściwego obiegu Profilu Kierowcy Zawodowego.

Podczas czwartkowego posiedzenia rozmawiano także na temat projektu ustawy o parkach narodowych, projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W posiedzeniu z ramienia Związku Województw RP uczestniczyli: Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego; mec. Rafał Cieślik, ZWRP; Mariusz Pauba, kierownik Wydziału ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD Warszawa; Janusz Stachowicz, prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz Tomasz Dziuganowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.