Legislacja

Pieszy traci poczucie bezpieczeństwa

20 maja 2019

Pieszy traci poczucie bezpieczeństwa
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pieszy musi czuć się bezpiecznie na chodniku, a rowerzysta czy jadący na hulajnodze są tam tylko gośćmi - pisze poseł Grzegorz Furgo. Dodaje - choćby straż miejska, nie wie czy ma karać. Minister Rafał Weber informuje, iż resort infrastruktury pracuje nad regulacjami dotyczącymi urządzeniami transportu osobistego, natomiast kwestie związane z rowerzystami są wystarczająco uregulowane, a brak tu ich skutecznej egzekucji. Zmian przepisów nie będzie.

Pieszy na chodniku i jego bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pieszych na chodniku stało się wiodącym tematem tegorocznych wiosennych apeli, zapytań, interpelacji, artykułów i informacji prasowych oraz oczywiście mediów społecznościowych. Przede wszystkim mowa jest o tzw. urządzeniach transportu osobistego oraz ich elektrycznej wersji np. hulajnóg. Tym razem poseł Grzegorz Furgo zaadresował do ministra infrastruktury pytania dotyczące także zagrożenia bezpieczeństwa pieszego na chodniku, zagrożenia ze strony rowerzystów. - Rozpędzona elektryczna hulajnoga czy rower nie daje żadnych szans pieszemu na wyjście ze zdarzenia bez szwanku. Popularyzacja tych środków transportu i wszelkie niepodważalne zalety jazdy rowerem czy hulajnogą przesłaniają zdrowy rozsądek. Widać to w miastach i w poczynaniach choćby straży miejskiej, która nie wie, czy ma karać, a przynajmniej zwracać uwagę rowerzystom pędzącym po chodniku wśród pieszych, małych dzieci i psów na smyczy. Nawet jeżeli straż zwraca uwagę rowerzystom, to robi to niekonsekwentnie, widać, że brakuje wyraźnych wytycznych - uzasadnia poseł. Poseł apeluje do ministra infrastruktury o reakcję i usystematyzowania. - Pieszy musi czuć się bezpiecznie na chodniku, a rowerzysta czy jadący na hulajnodze są tam tylko gośćmi. Tak jak pieszy na jezdni. Określenie tych proporcji staje się koniecznością - uzasadnia.

Hulajnogi w informacji resortu. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Stanowisko resortu zostało podzielone na odrębnie wyjaśnione kwestie dotyczące użytkowników, po pierwsze - elektrycznych hulajnóg, następnie - rowerzystów. Odnosząc się do pierwszej z nich minister informował, iż resort pracuje nad udziałem w ruchu drogowym takich urządzeń jak hulajnogi oraz rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo zwłaszcza pieszych: - Informuję, że regulacje dotyczące wskazanych wyżej urządzeń będą przedmiotem nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Aktualnie prowadzone są w tym zakresie prace analityczne, niezbędne do zainicjowania procesu legislacyjnego.

Rowerzyści na chodnikach interpretacja przepisów. Kolejna kwestia do problem ruchu rowerów na chodnikach. I tu minister przechodzi już do konkretów wskazując z obowiązujących przepisów prawnych. - W obowiązującym stanie prawnym kierujący rowerem może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Zgodnie z przywołaną regulacją korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Zacytujmy - pomieszczoną w odpowiedzi na interpelację - ministerialną wykładnię przywołanych przepisów: - Powyższe przepisy, co do zasady eliminują ruch rowerowy z chodników i dróg dla pieszych, a dopuszczają możliwość tego ruchu jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Należy przy tym wskazać, że w każdym przypadku nadrzędnym jest zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa pieszym. Jako istotne, wymaga podkreślenia, że ocena zachowań uczestników ruchu drogowego oraz nakładanie sankcji za naruszenia przepisów ruchu drogowego, należą do uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego - Policji oraz straży gminnych (miejskich). Kontrola ruchu drogowego stanowi działanie w zakresie spraw ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, które zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 762, z późn. zm.) objęte są działem sprawy wewnętrzne. Na podstawie art. 29 ust. 4 przywołanej ustawy o działach administracji rządowej minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928, z późn. zm.) nadzór nad działalnością straży gminnych (miejskich) sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta). Jednocześnie przepis art. 9 ust. 4 ustawy o strażach gminnych stanowi, że w związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją. Formy współpracy straży z Policją określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1732).

Podsumowanie. Nie sposób nie zgodzić się z oceną resortu infrastruktury: - Podsumowując, w ocenie resortu obecny stan prawny w odniesieniu do kierujących rowerami naruszających zasady ruchu drogowego nie wymaga zmian, a jedynie skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. (jm)