Legislacja

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej w Sejmie

27 maja 2020

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej w Sejmie
Sejm RP. 25.5.2020. Wykaz wniesione projekty ustaw. Projekt ustawy z dnia …. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, także 26. maja Rada Ministrów zaaprobowała tekst i przesłano do Sejmu RP. Pierwsze informacje o oczekiwanych zmianach zaprezentowano w październiku 2018 r. dziś jest już w Sejmie RP. Pomieszczone w projekcie zmiany to rozwiązania mające na celu uproszczenie procesu rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, wprowadzenie ułatwień dla kierowców i posiadaczy pojazdów, zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych przy procedurach rejestracji pojazdów.

Prace nad projektem. W październiku 2018 r. ministrowie infrastruktury – Andrzej Adamczyk oraz cyfryzacji – Marek Zagórski podczas wspólnej konferencji prasowej obiecali polskim kierowcom, iż w pierwszym kwartale 2019 r. będą mogli pozostawić swój dokument prawa jazdy w domu, a podczas kontroli drogowej posługiwać się wyłącznie jego wersją elektroniczną. To duże ułatwienia, równie duże są oczekiwania. Informowano, iż prace nad całością zmian określonych jako tzw. pakiet deregulacyjny trwają, uznano go za priorytetowy, projekt trafił do RCL, tekst opublikowano w wersji opatrzonej datą 14. maja 2019, niestety utknął. Był przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz resortów. Ministrowie informowali o ułatwieniach i uproszczeniach procedury. W nowej kadencji prace rozpoczęto 15. stycznia br. I wreszcie…

Rządowe Centrum Legislacji 26 maja br. w rejestrze Rządowego Procesu Legislacyjnego pod pozycja UD19 (wcześniej czyli w 2019 r. - UD515) opublikowano informację o przygotowanym wspólnie przez ministra infrastruktury i ministra cyfryzacji projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (wersja opatrzona datą 5. lutego 2020). Umieszczono adnotację: „Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Prezesa Rady Ministrów”. Tego samego dnia podano do wiadomości sam projekt – opatrzony datą 5. lutego 2020 r. (dla rzetelności informacji dodajmy, iż wówczas projekt został przesłany przez resort infrastruktury do Stałego Komitetu Rady Ministrów). Również tego samego dnia czyli 26.5 Rada Ministrów tekst przyjęła – niestety informacji o posiedzeniu Rady Ministrów nie ma.

I natychmiast został on przesłany do Sejmu. Tu – zarejestrowany z datą dnia wcześniej – czyli 25.5.2020 r. Ale jest w wykazie wniesionych projektów ustaw. Projekt nie jest opatrzony datą – przyjmijmy, że jest to wersja z 6. maja 2019 r. Najbliższe 12. Posiedzenie Sejmu zaplanowano na 27, 28 i 29 maja.

Konsultacje wg autorów projektu. Tu zacytujmy fragment uzasadnienia projektu: - Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej. - Stosownie do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z dniem skierowania projektu do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Regulacje. Projektowana ustawa zmienia zapisy ustaw: Prawo o ruchu drogowym; Kodeks karny; Kodeks wykroczeń; o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; o dowodach osobistych; o kierujących pojazdami; ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; o dokumentach publicznych; Prawo zamówień publicznych. Zaproponowano także przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe. Zaplanowano także, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. Do projektu wprowadzono 2-letni vacatio legis dla „wyeliminowania z obrotu prawnego nalepki kontrolnej i karty pojazdu”.

W projekcie proponuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:

I. Ułatwienia dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych przez:

1) zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu;

2) wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z przepisami wydanymi;

3) wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez organ rejestrujący właściwy również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania;

4) wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP;

5) wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu;

6) zniesienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu;

7) rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu;

8) zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu;

9) zniesienie obowiązku wydawania nalepki kontrolnej;

II. Poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

III. Wprowadzenie przepisów regulujących na poziomie ustawy obecne rozwiązania systemowe lub je modyfikujące.

IV. Uwzględnienie na poziomie ustawy wniosków z rozpatrywania przepisów wykonawczych na wcześniejszych komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji przez wprowadzenie odpowiednich przepisów materialnych dla spraw uregulowanych obecnie w przepisach wykonawczych.

V. Pakiet deregulacyjny przepisów wnioskowany przez Ministra Cyfryzacji w zakresie

1) zwolnienia z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy;

2) rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej;

3) nadania raportowi generowanemu z centralnej ewidencji pojazdów, z usługi „Mój Pojazd”, mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w ewidencji;

4) wprowadzenia nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych, która umożliwi rejestrację pojazdu nowego w imieniu kupującego przez ten salon;

5) zmiany ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

Podsumowując, kierowcy nie będą musieli (poza określonymi sytuacjami) legitymować się dziś obowiązującym dokumentem i nie zostanie na nich nałożony mandat, swoje uprawnienia będą mieli w wersji elektronicznej, policjant potrzebne informacje pozyska z Centralnej Ewidencji Pojazdów; z obrotu będzie wyeliminowana karta pojazdu, nalepka kontrolna i jej wtórnik; właściciel będzie mógł pozostawić sobie stare tablice rejestracyjne, pojazd będzie można czasowo wyrejestrować itd. Ma być łatwiej i taniej. Czy przepisy zaczną obowiązywać już latem? (jm)