Legislacja

Sejm proceduje. Czy wróci zapis o tzw. 50+ prawa jazdy w obszarze niezabudowanym?

15 stycznia 2021

Sejm proceduje. Czy wróci zapis o tzw. 50+ prawa jazdy w obszarze niezabudowanym?
(fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński)

Na 20. i 21. stycznia br. (środa i czwartek) zaplanowano 25. posiedzenie Sejmu RP. W porządku dziennym pomieszczono dwa sprawozdania Komisji Infrastruktury dotyczące zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tu m.in. kwestie poprawy bezpieczeństwa pieszych. Czyli pojawia się szansa, iż jeszcze w tym miesiącu nowelizacja ustawy trafi do Senatu RP. Z pocedowanego projektu rządowego wypadł przepis dotyczący tzw. 50+ w obszarze niezabudowanym, tymczasem policjanci odnotowali tendencję wzrostową. Wzrost o 1/3 i to w warunkach spowolnionego ruchu drogowego w związku ze stanem epidemii.

W Sejmie RP trwa procedowanie ważnych nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

* Pierwsza z nich (druk nr 287) dotyczy wprowadzenia regulacji przewidującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Celem projektu jest zastąpienie regulacji uniemożliwiającej wydanie usuniętego z drogi pojazdu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, regulacją przewidującą jedynie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w przypadku gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). Jego sentencja została ogłoszona 12 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2322, a pełna treść wraz z uzasadnieniem w OTK ZU A z 2019 r. poz. 1 – uzasadniają autorzy. Projekt do Sejmu wpłynął 10. lutego 2020 r. W najbliższą środę odbędzie się jego drugie czytanie. Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 668) będzie poseł Cezary Grabarczyk.

* Kolejny projekt zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowego to właściwie tekst wspólny dwóch projektów poselskich: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 48) – listopad 2019 r. i projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 803) – 25 sierpnia 2020 r. oraz rządowego – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802) – 25 listopada 2020 r. Wszystkie one są propozycjami regulacji kwestii poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. - Projektowane zmiany przewidują rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych, przez konsolidację przepisów zawartych dotychczas w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i akcie wykonawczym wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 tej ustawy. Dodatkowo w projekcie ustawy przewiduje się uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe). Analizy danych statystycznych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pieszych wskazują, że w 2018 r. w porównaniu do danych za rok 2017 zauważalnie (-8%) spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz ich ofiar śmiertelnych (-8,0%). Tak znaczące zmniejszenie zagrożenia tej grupy niechronionych użytkowników dróg, które stanowi od wielu lat jeden z największych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, jest warte podkreślenia, ale jednocześnie należy zauważyć, że w latach 2016–2018 wzrosła liczba zabitych na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 r. w stosunku do roku ubiegłego wyniósł około 4,4%, do roku 2016 – 7,8%, a do roku 2015 – 15,9% - czytamy w uzasadnieniu projektu rządowego. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawi poseł Jerzy Polaczek (druk nr 840).

Z procedowanego wspólnego projektu – jeszcze przed przesłaniem do Sejmu RP - wypadły pierwotnie proponowane zapisy w: Ustawie – Prawo o ruchu drogowym w art. 135 w ust. 1 w pkt 1a lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h,” oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) w art. 102 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h;”.

Podając wstępne statystyki wypadków drogowych w roku 2020 Robert Opas z Komendy Głównej Policji informował, iż za tzw. 50+ prawa jazdy policjanci zatrzymali uprawnienia 63 tysiącom kierowców. A jest to wzrost o jedną trzecią. Czy zapis nie powinien wrócić do projektu? (jm)