Legislacja
Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep

Homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006 r....

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

Homologacja ciągników rolniczych i przyczep

6 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. Wejdzie w życie 6 stycznia 2006...

Projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

6 grudnia 2005

W Sejmie rządowy projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego skierowano do komisji nadzwyczajnej. W uzasadnieniu czytamy: Obecnie obowiązująca ustawa o finansowaniu dróg publicznych reguluje ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony...

Czas pracy kierowcy: dłuższy odpoczynek

Czas pracy kierowcy: dłuższy odpoczynek

6 grudnia 2005

Komisja Europejska i unijna Rada, negocjowały porozumienie, które przewiduje, że kierowca ciężarówki będzie mógł pracować tygodniowo nie dłużej niż 56 godzin. Dotychczas mógł 72 godziny. Przerwa w pracy ma trwać minimum 9 godzin, a nie 8 jak do tej pory. Kierowcy ciężarówek w...

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów

Dyrektywa dot.: zakłóceń radioelektrycznych pojazdów

5 grudnia 2005

Dyrektywa KE nr 2005/83/WE wprowadza ze względu na postęp techniczny zmiany do dyrektywy RU nr 72/245/EWG, dotyczące zakłóceń radioelektrycznych pojazdów. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane do 30 września 2006 r. z zastosowaniem od 1 października 2006 r. Nabrało mocy 20. dnia po...

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC

Komisja o kontroli ubezpieczeń OC

5 grudnia 2005

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów...

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

1 grudnia 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2005 r., określił wzór formularza listy kontrolnej, tę ostatnią wypełniają osoby przeprowadzające kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań z nim związanych. Jednocześnie utraciło moc...

Czy nowe zasady szkolenia i egzaminu za pół roku?

Czy nowe zasady szkolenia i egzaminu za pół roku?

30 listopada 2005

Minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn zapowiedział – po interwencji marszałków województw - skierowanie do ministra transportu i budownictwa sugestii o przesunięcie o pół roku terminu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zmian w szkoleniach i egzaminowaniu...

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w ruchu drogowym

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w ruchu drogowym

29 listopada 2005

Decyzja Komisji 2005/849/WE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój statut

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój statut

28 listopada 2005

Opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 118 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i...

Przednie układy zabezpieczające w pojazdach silnikowych

Przednie układy zabezpieczające w pojazdach silnikowych

28 listopada 2005

Dyrektywa 2005/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG. Wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu, tj. 15 grudnia 2005 r....

Homologacja typu pojazdów mechanicznych

Homologacja typu pojazdów mechanicznych

28 listopada 2005

Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG. Wchodzi w życie -...

Straż Miejska nie powinna posiadać uprawnień kontroli w ruchu drogowym

Straż Miejska nie powinna posiadać uprawnień kontroli w ruchu drogowym

26 listopada 2005

Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje przyznanie Straży Miejskiej uprawnień do kontrolowania prędkości pojazdów. Zwraca się też do ministra spraw wewnętrznych i administracji o podjęcie działań w celu zmiany stanu prawnego. W opinii rzecznika przepis rozporządzenia ministra spraw...

Nie będzie akcyzy na paliwa

Nie będzie akcyzy na paliwa

26 listopada 2005

Nie będzie podwyżki akcyzy na paliwa - zapowiedział premier Kazimierz Marcinkiewicz w Gorzowie Wielkopolskim. Dodał, że potrzebne są jednak działania rafinerii, by ceny paliw "były dla ludzi"....

Postulaty przesunięcia terminu nowego rozporządzenia o szkoleniu

Postulaty przesunięcia terminu nowego rozporządzenia o szkoleniu

25 listopada 2005

Jak pisze “Rzeczpospolita” dyrektorzy wojewódzkich ośrodków szkolenia kierowców przekonują, iż niemożliwe jest wprowadzenie zmian w szkoleniu wynikających z nowego rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu, którego termin obowiązywania określony jest na 10 stycznia 2006 r....

Rozporządzenie w sprawie kart opłaty drogowej niezgodne z ustawą

Rozporządzenie w sprawie kart opłaty drogowej niezgodne z ustawą

25 listopada 2005

Rzecznik praw obywatelskich postuluje pilną zmianę rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych. Wbrew dyspozycjom ustawowym rozporządzenie to zrównuje sytuację prawną przewoźników nieposiadających w ogóle...

Wyrejestrowanie auta osobowego dopiero po zezłomowaniu

Wyrejestrowanie auta osobowego dopiero po zezłomowaniu

25 listopada 2005

“Życie Warszawy” wskazuje na brak unormowań prawnych w sprawie możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu osobowego. Od stycznia br. obowiązują przepisy o czasowym wyrejestrowywaniu ciężarówek i przyczep o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t oraz pojazdów specjalnych,...

Środki dopuszczalne na drogach publicznych, ulicach i placach

Środki dopuszczalne na drogach publicznych, ulicach i placach

24 listopada 2005

Opublikowano rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Dopuszczono m.in.: o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm; kruszywo naturalne lub sztuczne o...

Transportowy bilans otwarcia

Transportowy bilans otwarcia

24 listopada 2005

Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją ministra transportu i budownictwa o stanie transportu i gospodarki morskiej, barierach ich rozwoju, instrumentach finansowego wspomagania, stanie realizacji ustaw i aktów wykonawczych, a także wykorzystania funduszy europejskich – bilans...

Unia Europejska podniesie poziom szkoleń kierowców zawodowych
1

Unia Europejska podniesie poziom szkoleń kierowców zawodowych

24 listopada 2005

Nowy rynek szkoleń kierowców samochodów ciężarowych i autobusów Unia Europejska – ażeby zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i zredukować koszty paliwa - podniesie poziom szkoleń kierowców samochodów ciężarowych i autobusów. Od kiedy: unijna dyrektywa...