Legislacja

Ministerstwo o rozporządzeniu dot. pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Wskazano datę

7 lutego 2024

Ministerstwo o rozporządzeniu dot. pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Wskazano datę
Trwają podjęte jeszcze w 2019 r. prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. wprowadzono: Określono możliwość wykorzystania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury obejmującym projekty rozporządzeń 2 lutego br. pojawił się wpis (poz. 22, wykazu zaktualizowanego 5.2 br.) dotyczący projektu w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Podstawa prawna - art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 2023.1047, z późn. zm.). Nowy tekst nie został opublikowany. Określono - tak oczekiwany - termin wymiany pojazdów.

Nowelizacja dotyczy zmiany rozporządzenia - o czym pisaliśmy wielokrotnie (patrz wykaz źródeł poniżej) - Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (2019.2560). W 2019 r. wydane zostało przywołane rozporządzenie, które wprowadziło zmiany w zakresie warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w odniesieniu do kategorii prawa jazdy C+E. Rozporządzenie uchyliło w § 43 w ust. 4 pkt 10 zawierający obowiązek wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C+E zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego (stosowanego do nauki jazdy i egzaminowania w ramach kategorii C) i przyczepy spełniających określone wymagania. Jednocześnie w nowym pkt 11 wprowadzono obowiązek wykorzystania w zakresie kategorii prawa jazdy C+E zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą. Dodatkowo w ww. rozporządzeniu nowelizującym z 2019 r. wprowadzono w § 2 i § 3 dwa przepisy przejściowe, w których określono daty stosowania wprowadzonych zmian celem zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie się krajowych ośrodków szkolenia kierowców do nowych wymagań, co związane jest z koniecznością wymiany posiadanego taboru pojazdów i poniesienia znacznych wydatków na zakup ciągników siodłowych. Nowa wersja projektu rozporządzenia nie została opublikowana, więc zacytujemy wpis dokonany w przywoływanym Wykazie: „W rozporządzeniu w 2019 r. wprowadzono: 1. możliwość wykorzystania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E zgodnie z przepisem § 43 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tj. wykorzystania zespołu pojazdów: samochód ciężarowy + przyczepa - do dnia 31 grudnia 2024 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – do dnia 31 grudnia 2034 r. Przy czym możliwość ta dotyczy pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r. 2. konieczność dostosowania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E do wymagań przepisu § 43 ust. 4 pkt 11, tj. konieczność posiadania zespołu pojazdów: ciągnik + naczepa - do dnia 31 grudnia 2024 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 31 grudnia 2034 r. Mając na uwadze liczne postulaty płynące ze środowiska związanego z ośrodkami szkolenia kierowców, jak również stanowisko Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, wskazujące na bardzo trudną sytuację finansową branży szkoleniowej i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w szczególności biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, zachodzi konieczność przedłużenia okresu przejściowego dotyczącego możliwości przeprowadzania szkolenia, jak i egzaminowania kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E zarówno zespołami pojazdów, w skład których wchodzi ciągnik siodłowy wraz z naczepą, jak również pojazdem ciężarowym wykorzystywanym dotychczas do uzyskania uprawnień prawa jazdy kategorii C wraz z przyczepą. W konsekwencji tego w drodze nowelizacji rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia proponuje się następujące przesunięcie terminów: 1. w § 2 w ust. 1: możliwość wykorzystania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E – samochód ciężarowy + przyczepa - do dnia 31 grudnia 2025 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - do dnia 31 grudnia 2034 r.; możliwość ta ma dotyczyć pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r.; 2. w § 2 w ust. 2: dodatkowo możliwość użytkowania ww. zespołu pojazdów przedłużono do dnia 31 grudnia 2025 r. w odniesieniu do pojazdów, w których termin dokonania adnotacji urzędowej w dowodach rejestracyjnych o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego upłynie 31 marca 2024 r.; tym samym zaproponowana zmiana nie spowoduje, że pojazdy, które w 2020 r. uzyskały adnotację w dowodzie rejestracyjnym ponownie będą musiały uzyskać taką adnotację; 3. w § 3: konieczność dostosowania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, tj. konieczność posiadania zespołu pojazdów: ciągnik + naczepa - do dnia 31 grudnia 2025 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Czekamy na publikację rozporządzenia - jak to wskazano w Wykazie - do końca I kwartału br. (jm)