Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie zdefiniowania szkody całkowitej

1 kwietnia 2021

Resort infrastruktury w sprawie zdefiniowania szkody całkowitej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy resort infrastruktury rozważy potrzebę zdefiniowania w ustawie - Prawo o ruchu drogowym technicznej szkody całkowitej pojazdu? To pytanie grupy posłów. Dziś stanowisko adresata - Ministerstwa Infrastruktury, który dostrzega taką potrzebę, widzi konieczność ograniczenia szarej strefy w obrocie pojazdami powypadkowymi, jednak…

Jak informowaliśmy [kliknij] do resortu infrastruktury wpłynęła interpelacja grupy posłów w sprawie rozważenia potrzeby zdefiniowania w ustawie Prawo o ruchu drogowym technicznej szkody całkowitej. - Obecne przepisy niestety nie definiują, kiedy uszkodzony pojazd nie kwalifikuje się do naprawy i powinien być trwale wycofany z eksploatacji – przypomnieli [kliknij]. - Jakie działania zamierza podjąć kierowane przez Pana ministerstwo w tym zakresie? - zapytali ministra.

W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu [kliknij]. - Resort infrastruktury dostrzega potrzebę opracowania kompleksowych regulacji mających na celu określenie jasnych i precyzyjnych zasad postępowania z pojazdami uszkodzonymi w ramach tzw. szkody całkowitej. Należy jednak zauważyć, iż kwestie w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych oraz napraw powypadkowych dotyczą przepisów związanych z działalnością zakładów ubezpieczeniowych i znajdują się we właściwości Ministra Finansów. Ministerstwo także uzasadnia wskazując na działający we wskazanym resorcie Podzespół dotyczący postulatów branży motoryzacyjnej odnośnie napraw powypadkowych, który był utworzony w ramach Zespołu Roboczego zajmującego się przeglądem przepisów ubezpieczeniowych. I właśnie podczas posiedzeń resort infrastruktury miał wielokrotnie podkreślać, iż postępowania dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych nie mieszczą się w zakresie regulowanym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. - Jednocześnie resort infrastruktury prezentował stanowisko, iż na gruncie przepisów ubezpieczeniowych zasadne byłoby włączenie w proces likwidacji szkody komunikacyjnej i napraw powypadkowych rzeczoznawców samochodowych, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym. Uznawanie w tych postępowaniach ekspertyz rzeczoznawców samochodowych dotyczących kwalifikacji uszkodzonego pojazdu jako odpad pozwoliłoby na skuteczne wyeliminowanie takiego pojazdu z ewentualnej naprawy i jego dalszej eksploatacji, a tym samym uniknięcie obchodzenia przepisów i dokonywania ponownej sprzedaży „wraków" z dowodami rejestracyjnymi. Jak konkluduje R. Weber – prowadzone rozmowy nie przełożyły się jednak na konkretne propozycje mian legislacyjnych. Pada także deklaracja: - Niemniej jednak, mając na względzie konieczność ograniczenia szarej strefy w obrocie pojazdami powypadkowymi i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, resort infrastruktury deklaruje wsparcie, w przypadku podjęcia przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych, zmierzających do uregulowania roli rzeczoznawców samochodowych w postępowaniach z pojazdami uszkodzonymi w ramach tzw. szkody całkowitej.

Jest więc wsparcie, pozostaje potrzeba inicjatywy legislacyjnej. (jm)