Legislacja

Resort zmieni zasady działania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji testów egzaminacyjnych

15 lutego 2021

Resort zmieni zasady działania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji testów egzaminacyjnych
(fot. screen)

15. maja 2015 r. ujawniona została baza pytań testowych stosowanych podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy - wydawało się, że decyzja ta przerwie trwające od lat dyskusje, niestety nic mylnego - niezmiennie pojawiają się emocje. A to czy testy rzeczywiście powinny być w wersji elektronicznej; tajne, a może jawne; czy jest ich w bazie za dużo itd. Mimo obowiązujących szczegółowych przepisów (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie) wokół pracy komisji nadal powstaje wiele mitów. Dziś - jak się dowiadujemy z często niepotwierdzonych źródeł - wątpliwości dotyczą jakości pytań, umieszczonych reklam firm trzecich, czy składu i kosztów pracy komisji. Resort pracuje nad zmianami o czym poinformował nas rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury - komunikat z 12. lutego [kliknij].

Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. 24. listopada 2014 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych wydane na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Cel działania komisji określono jako przygotowanie i weryfikacja samodzielnie przygotowanych pytań oraz weryfikacja tych przesłanych przez podmioty zewnętrzne. Przypomnijmy - zaproponować może każdy. Przywołany akt wykonawczy określa szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym oraz na egzaminach dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów oraz instruktorów techniki jazdy; zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji testów przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane; rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji.

Komisja składa się z przewodniczącego, sekretarza i 35. członków. Resort infrastruktury w swoim komunikacie z dnia 12. lutego br. przypomina: - Komisja powstała 2014 r., w związku z wejściem w życie projektu ustawy sejmowej Komisji Infrastruktury o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która nałożyła na ministra właściwego do spraw transportu obowiązek jej powołania. Zgodnie z tymi przepisami w skład komisji wchodzą przewodniczący i sekretarz Komisji, którzy są przedstawicielami Ministra Infrastruktury, oraz eksperci z zakresu psychologii, medycyny ratunkowej, przepisów ruchu drogowego, transportu drogowego, ustawy o kierujących pojazdami i o czasie pracy kierowców, dydaktyki i metodyki nauczania. W skład komisji wchodzą ponadto doświadczeni instruktorzy nauki jazdy, techniki jazdy oraz egzaminatorzy, a także tłumacze języka migowego, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Koszty. Koszty prowadzenia działalności komisji obejmują faktycznie poniesione koszty obsługi komisji oraz faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji. Honorarium zostaje ustalone na podstawie raportu z wykonanej pracy. Koszty obsługi komisji inne niż wynagrodzenie przewodniczącego komisji i sekretarza komisji ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności faktur i rachunków. I przykładowo: sekretarzowi komisji przysługuje wynagrodzenie za każdy scenariusz, wizualizację i opis wchodzący w skład pytań egzaminacyjnych oraz pytanie egzaminacyjne zweryfikowane lub przygotowane przez członków komisji w wysokości: sekretarz - 4 zł, członkowie za zweryfikowanie jednego pytania – 10 zł, za przygotowanie pytania – 100 zł.

Regulamin pracy. 24. lutego 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju (poz. 16) opublikowane zostało Zarządzenie nr 7, w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (zmienione Zarządzeniem nr 48 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 10. Października 2016 r. (Dz.Urz. MIiB 2016 poz. 75). Szczegółowo zostały określone obowiązki przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji w ramach tzw. zespołów weryfikacyjnych, zasady pracy komisji, rozliczania pracy komisji; zasady weryfikacji pytań, przygotowania nowych pytań.

Zmiany zapowiedziane w komunikacie resortu infrastruktury. Jak się dowiedzieliśmy [kliknij] Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, praw jazdy oraz w zakresie funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Podstawą planowanych rozwiązań są ułatwienia w szkoleniu kierowców zawodowych. Tu zaproponowaną nowością jest umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. Dla firm i kierowców będzie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy, rozwiązanie to jest istotne także z punktu widzenia epidemiologicznego. Część kierowców ma być zwolniona z wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych. Planowany jest skuteczniejszy nadzór nad ośrodkami szkolenia np. przez współpracę z inspektorem transportu drogowego oraz okręgowym inspektorem pracy. Kursy reedukacyjne na które są kierowane osoby, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. I właśnie te osoby już bez skierowania będą zobowiązane do wykonania stosownych badań, odbyć kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu. Rozszerzone zostaną zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami. Planowane zmiany dotyczą także zasad działania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Nowe zasady działania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Resort zaplanował zmiany w funkcjonowaniu Komisji, która – jak to wspomnieliśmy - przygotowuje i weryfikuje pytania samodzielnie albo weryfikuje pytania przesłane przez podmioty zewnętrzne. I tu dowiadujemy się, iż: - Projektowana ustawa dokonuje w tym zakresie zmiany, nie będzie już możliwości uwzględniania w bazie pytań przygotowanych przez podmioty zewnętrzne. Jedynie Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dalsza zmiana dotyczy samej Komisji: - Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczebności członków Komisji, co przyczyni się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania. Natomiast poszerzony ma zostać zakres bazy pytań: - Komisja nadzoruje bazy pytań, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz na egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów. W sumie to ponad 7,7 tys. pytań. Po nowelizacji do zakresu prac Komisji dojdzie baza pytań na egzamin dla kierowców zawodowych w ramach uzyskiwania kwalifikacji wstępnej (ok. 1,4 tys. pytań)  - czytamy w komunikacie rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury.

Projekt ustawy znajduje się na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu przez SKRM nowelizacja zostanie rozpatrzona przez Radę Ministrów. Następnie projekt będzie przedmiotem prac parlamentarnych. Jak określono w projekcie ustawa ma wejść w życie z dniem 15. marca częściowo z 1. lipca br. lub w dacie komunikatu ministra. (jm)

Podstawa prawna:

* Ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2014.970)

* Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.p. 2011.30.152; t.j. 2020.1268 z późn. zm.)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (2014.1629)

* Zarządzenie nr 7 ministra infrastruktury i rozwoju z 6 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz.Urz. MIiR z 2015.16 - utraciło moc z 10.10.2016 r.)

* Zarządzenie nr 48 ministra infrastruktury i budownictwa z 7 października 2016 r. w sprawie Regulaminu działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz.Urz. MIiB z 10.10.2016 r. – 2016.75)