Legislacja
Prezydent podpisał

Prezydent podpisał

2 sierpnia 2005

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawa zawiera przepisy regulujące m.in. zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o...

Poprawione zasady transportu zwierząt

Poprawione zasady transportu zwierząt

2 sierpnia 2005

Jeszcze raz o dodatkowych badaniach technicznych

Jeszcze raz o dodatkowych badaniach technicznych

2 sierpnia 2005

Znowelizowana ustawa o VAT nakazuje - w przypadku niektórych samochodów - przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych. Umożliwią one właścicielom już użytkującym tego typu pojazdy odliczanie VAT od paliwa. W przypadku, gdy podatnik nie przeprowadzi dodatkowych badań w terminie...

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

1 sierpnia 2005

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1160/2005/Wspólnoty Europejskiej z 6 lipca 2005 r. wprowadza zmiany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen, określające zakres dostępu służb prowadzących rejestrację pojazdów w państwach członkowskich do systemu...

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

1 sierpnia 2005

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2005/49/Wspólnoty Europejskiej z 25 lipca 2005 r. dotyczy ujednolicenia zasad homologacji pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe określonego zasięgu. Przepisy dostosowawcze winny być wydane najpóźniej do 30 czerwca 2006 r. Nabiera mocy 20. dnia po...

Sejm zdecydował o 70 proc. rekompensacie

Sejm zdecydował o 70 proc. rekompensacie

1 sierpnia 2005

Rekompensata dla koncesjonariuszy autostrad wynosić będzie 70 proc. (a nie jak pierwotnie zakładano 50 proc.) kwoty odpowiadającej iloczynowi rzeczywistej liczby przejazdów 12-tonowych ciężarówek z winietami oraz stawki opłaty za przejazd autostradą takich pojazdów określonej przez...

Pojazdy nienormatywne na drogach publicznych

Pojazdy nienormatywne na drogach publicznych

1 sierpnia 2005

Uchwalona przez Sejm ustawa o drogach publicznych, w części przepisów dotyczących przejazdu pojazdów nienormatywnych wprowadziła nowy załącznik do ustawy zawierający podwyższone wartości dopuszczalnych nacisków osi oraz zmienione stawki opłat i kar za przejazd pojazdów normatywnych....

Jeden podatek samochodowy

Jeden podatek samochodowy

6 lipca 2005

Projekt Komisji Europejskiej skierowany do krajów Unii Europejskiej przewiduje, iż opłaty przy rejestracji samochodów i podatki drogowe powinny przybrać postać jednolitej opłaty w całej Unii, jedyna zmienna część dotyczyłaby emisji spalin....

Wydanie świadectwa homologacji

Wydanie świadectwa homologacji

6 lipca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (patrz: Serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS nr 102, nota z dn. 22.6.2005 r.). Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2...

Unijne tablice rejestracyjne

Unijne tablice rejestracyjne

5 lipca 2005

Jak podaje dziennik “Rzeczpospolita” - jeszcze w tym miesiącu do konsultacji społecznych trafi projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia od 1 maja 2006 r. unijnych tablic rejestracyjnych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje się do wymiany używanych obecnie tablic...

Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach w paliwach

Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach w paliwach

2 lipca 2005

Zaczyna obowiązywać zarządzenie prezesa Rady Ministrów, który postanowił utworzyć Międzyresortowy zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych pod względem ich zgodności z przepisami Unii Europejskiej jako organ pomocniczy...

O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - brak doradcy karany

O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - brak doradcy karany

1 lipca 2005

Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat do uchwalonej dnia 20 maja 2005 r. ustawy zaproponował poprawki dotyczące m.in.: terminu ważności...

Ustawa o transporcie przegłosowana

Ustawa o transporcie przegłosowana

1 lipca 2005

Na swoim 106. posiedzeniu Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, która zawiera znowelizowanie przepisów dotyczących organizacji i uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, przepisów dotyczących zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz obowiązków osób...

A złomowiska?

A złomowiska?

1 lipca 2005

Zaczyna obowiązywać § 9 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury o wymaganiach, jakie ma spełniać stacja przeprowadzająca badania techniczne pojazdów. W całej Polsce wydano dotychczas jedynie 15 nowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności po 1 lipca (patrz: ? 1.7.2005 oraz ?...

Bezpłatny recykling tylko kompletnych wraków

Bezpłatny recykling tylko kompletnych wraków

1 lipca 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie (patrz też: ? 29.6.2005) ministra infrastruktury, a którym określono listę istotnych elementów pojazdu kompletnego. Do bezpłatnego recyklingu będą przyjmowane pojazdy spełniające warunki określone w akcie. W przeciwnym wypadku opłata będzie wynosiła...

Dopłaty do biletów kupowanych u kierowców - bezprawne

Dopłaty do biletów kupowanych u kierowców - bezprawne

1 lipca 2005

Kierowcy komunikacji miejskiej nie zażądają już dodatkowych opłat przy kupnie biletu w pojeździe. Działo się tak mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok dotyczył komunikacji w Stargardzie Szczecińskim) uznającego praktyki takie jako pozaprawne. Mimo że orzeczenie...

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

1 lipca 2005

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy prawa o ruchu drogowym. Zdaniem rzecznika przepisy - Pozwalają one organom władzy arbitralnie nakładać na organizatora manifestacji obowiązek przedstawienia alternatywnego planu organizacji ruchu...

Kiedy wymiana krajowych na unijne prawo jazdy?

Kiedy wymiana krajowych na unijne prawo jazdy?

30 czerwca 2005

Podczas posiedzenia rady ministrów Unii Europejskiej do spraw telekomunikacji, transportu i energii kraje: Polska, Niemcy, Francja, Dania i Austria zgłosiły uwagi do propozycji Parlamentu Europejskiego przewidującej generalną wymianę krajowych praw jazdy na unijne. Za trzy lata miałaby...

Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych

Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych

30 czerwca 2005

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury poinformowało, że w resorcie trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce unijnych tablic rejestracyjnych. Zgodnie z harmonogramem prac "Eurotablice" mają wejść w życie 1 maja 2006 r. W przygotowywanych przepisach nie planuje się...

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

29 czerwca 2005

Na 106. posiedzeniu sejmu przegłosowano ponowne skierowanie ustawy o transporcie do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja w tym samym dniu przygotowała Dodatkowe Sprawozdanie (patrz: ? 1.7.2005 r.). Tekst jednolity i aktualizowany ustawy...