Legislacja

Przekroczenie prędkości w obszarze niezabudowanym

28 grudnia 2020

Przekroczenie prędkości w obszarze niezabudowanym
Paulina Matysiak, poseł na Sejm RP, Rafał Weber, poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. facebook Paulina Matysiak/ fot. Jolanta Michasiewicz)

Interpelacja i odpowiedź w sprawie przekroczenia dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/godz. także poza obszarem zabudowanym.

Jak informowaliśmy 29. lipca br. posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury interpelacje (nr 9037) w sprawie zapowiadanej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autorka wystąpienia przypominała, iż zapowiedziane przez rząd przepisy w tym zakresie miały wejść w życie 1 lipca. Wskazywała na istotną zmianę jaką miało być wprowadzenie sankcji zatrzymania prawa jazdy kierowcom, którzy poza obszarem zabudowanym przekroczą prędkość powyżej 50 km/godz.

Na zagłoszone pytania posłanki w dniu 4 grudnia br. odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Po pierwsze poinformował o przeprowadzonych szerokich konsultacjach międzyrządowych i społecznych projektu ustawy. Podkreślił: - Należy zaznaczyć, że zakres rzeczowy projektu dot. zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym spotkał się z negatywną oceną tego rozwiązania przez stronę samorządową wyrażoną m.in. przez Związek Powiatów Polskich w trakcie konsultacji publicznych i w ramach opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W dniu 24 listopada 2020 r. projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. W przypadku przyjęcia przez Parlament RP zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych zostaną podjęte stosowne działania edukacyjne i informacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w celu kształtowania prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym.

Ostatecznie projekt ustawy trafił do Sejmu, gdzie jest procedowany – aktualnie czeka na swoje drugie czytanie. Przywołanej powyżej regulacji w projekcie nie ma. (jm)