Legislacja

Opublikowano tekst projektu oczekiwanej ustawy!

26 listopada 2020

Opublikowano tekst projektu oczekiwanej ustawy!
Przesłany do procedowania w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu drogowego zakazuje pieszemu przechodzącemu przez przejście dla pieszych korzystania z urządzeń elektronicznych [tekst – kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jest! Opublikowano tekst [kliknij] - szeroko wcześniej omawianego, ale na podstawie jedynie komunikatów prasowych - projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy, ostatnia wersja projektu - z dnia 30 stycznia br. - została poddana uzgodnieniom i konsultacjom. Nad zgłoszonymi zmianami resort pracował na tyle długo, że tekst ostatecznie nie mógł zacząć obowiązywać z dniem 1. lipca - jak to zaplanowano. Wczoraj tekst przesłano do Sejmu i tym samym jego brzmienie ujawniono. Nawet z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz wykazem zgłoszonych uwag.

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) dotyczą trzech podstawowych regulacji:

1) pierwszeństwo oraz szczególna ostrożność pieszego. Dziś pieszy znajdujący się już na pasach ma pierwszeństwo, w projekcie zaproponowano rozszerzenie, aby miał je także pieszy wchodzący na przejście. W zapisie wyraźnie wyłączono z przepisu tramwaje. W nowym brzmieniu przepisu wchodząc na jezdnię lub torowisko, albo przechodząc przez jezdnię pieszy ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Tu także zaproponowano rozszerzenie dotychczasowej zasady. W art. 2 pkt 22 ustawy ustawodawca mówi, iż oznacza ona ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Cytat z projektu: 1) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

2) szczególna ostrożność kierującego. Tu zaproponowano zmianę brzmienia art. 26 ust. 1 ustawy i dodanie ust. 1a. Zapisana tam szczególna ostrożność odnosi się do pieszych na przejściu, ale także wchodzących na nie. Czyli mamy tu rozszerzenie wynikające z nadania pierwszeństwa także pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. Ustawodawca wymusi na kierującym obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Kierujący pojazdem będzie obowiązany do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie tylko dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych, ale również dla tych pieszych, którzy wchodzą na przejście dla pieszych.

Cytat z projektu: 5) w art. 26: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.”.

3) autorzy rządowego projektu ustawy proponują zakazanie pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia, upośledzającego prawidłowa percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska. W art. 14 zaproponowano dodanie nowego punktu – 8.

Cytat z projektu: 2) w art. 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych.”;

4) całkowicie nową kwestią – nową w odniesieniu do wcześniejszych projektów – jest regulacja mówiąca o obowiązku zachowania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami. Regulacja dotyczy tzw. bezpiecznej odległości na drogach szybkiego ruchu: autostradach i drogach ekspresowych. Precyzyjnie określa wielkość tego odstępu, już nie poprzestaje na obecnie obowiązującym w sumie mniej precyzyjnemu określeniu – „z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu”.

Cytat z projektu: 3) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”;

5) w projekcie pomieszczono także zmianę ujednolicającą obowiązujące na polskich drogach dopuszczalne prędkości na obszarze zabudowanym. Celem i skutkiem tej zmiany jest obniżenie prędkości pojazdów w godzinach nocnych właśnie na obszarze zabudowanym. Prędkość dopuszczalna pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym ma wynosić 50 km/godz. bez względu na porę doby, zamiast obecnych 60 km/godz. w godzinach 2300-500 oraz 50 km/godz. w pozostałych.

Cytat z projektu: 4) w art. 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) uchyla się ust. 1a;

Usunięte projekty zapisów. We wcześniejszych wersjach projektu Ministerstwo Infrastruktury za jedną z trzech niezwykle ważną zmianę – obok ujednolicenia prędkości oraz wzmocnienia obowiązującego pierwszeństwa pieszych – uznało sankcje zatrzymywania prawa jazdy (na trzy miesiące) za przekroczenie obowiązującej prędkości o ponad 50 km/godz. także poza obszarem zabudowanym. W wersji projektu, która trafiła do Sejmu RP tego zapisu nie ma. Stąd omawiany projekt nie zmieni ustawy o kierujących pojazdami. Jak wyjaśnia Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury: - Nie chcemy nadawać nowych obowiązków na stronę samorządową, dlatego z tego przepisu zrezygnowaliśmy.

W ustawie nie ma mowy o pieszym oczekującym na przejście przez jezdnię. Tu R. Weber komentuje: - Ja myślę, że każdy oczekujący na przejście może być uznany za wchodzącego na jezdnię.

Obowiązywanie zmian. Procedowanie rozpoczęto. Przed nami prace w Sejmie i Senacie, podpis Prezydenta, publikacja i dopiero wówczas obowiązywanie. Czy projekt zostanie rozpatrzony w trybie przyspieszonym? Tego dziś nie wiemy, a co za tym idzie nie można określić jaką datą będzie dzień 14. od dnia ogłoszenia ustawy.

Cytat z projektu:Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czekamy na opinie, wypowiedzi oraz propozycje: tygodnik@prawodrogowe.pl

(jm)