0109/34/2005 9 sierpnia 2005 14 sierpnia 2005

W nim m.in. o:
rekompensatach za tereny wywłaszczone pod autostrady, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, karach za niewyznaczenie doradzców ADR, zdobywaniu karty rowerowej i motorowerowej, przyciskach do wywoływania zielonego światła, sprzedaży nazw przysanków MPK, wyjeździe za granicę pożyczonych samochodem, organach wydających prawo jazdy oraz jeździe samochodem zarejestrowanym za granicą.

News tygodnia

Karta rowerowa
10 sierpnia 2005 | 0

Egzaminy na kartę rowerową lub motorowerową

Organizatorem egzaminów na kartę rowerową lub motorowerową może być każdy (także osk). Warunkiem przeprowadzania takich egzaminów jest udział w nich policjanta ewentualnie egzaminatora lub nauczyciela, najlepiej od wychowania komunikacyjnego. Natomiast obowiązek wydania takiej karty spoczywa na dyrekcji szkoły lub gimnazjum. Karty wydawane są bezpłatnie. Problemem jest natomiast szkolenie kandydatów na posiadaczy kart, szczególnie motorowerowej. Większość szkół, które mają obowiązek prowadzić zajęcia w zakresie wychowania komunikacyjnego, nie posiada motorowerów i nie jest w stanie samodzielnie nauczyć młodzież praktycznego prowadzenie pojazdu oraz jego podstawowej budowy.

Szkolenie na kartę rowerową lub motorowerową

Inicjatywa Dyrektora WORD w Suwałkach - Aleksandra Czupra, o tworzeniu Gminnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wychodzi naprzeciw tego typu problemom. Gminne Centra działające już na terenie woj. podlaskiego wyposażone są m/n w rowery i motorowery. Ideałem jest aby opiekunem takich ośrodków był nauczyciel, który posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy. Tak jest w pierwszych dwóch w kraju, GC BRD : w Raczkach i w Bakałarzewie w powiecie suwalskim. Tam nauka zarówno teoretyczna i praktyczna odbywa się zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami ruchu drogowego. Wynikiem tego jest fakt, iż z takich gmin rekrutują się uczestnicy powiatowych i wojewódzkich finałów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o BRD, gdzie reprezentują wysoki poziom wiedzy i właściwe przygotowanie. Tworzenie GC BRD bezpośrednio w gminie, w środowisku wiejskim, jest również zasadne, chociażby dlatego, aby prowadzić edukację w zakresie bezpiecznego poruszania się dzieci i młodzieży po drogach, przy których brak jest chodników, utwardzonych poboczy, świateł drogowych czy oznakowanych przejść dla pieszych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym kiedy bardzo szybko zapada zmrok, a dzieci musza wrócić ze szkoły do domu. Gminne Centra służą nie tylko do nauki jazdy rowerem lub motorowerem czy poznawania przepisów o ruchu drogowym, ale również do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Mogą one służyć również Policji na spotkania z mieszkańcami w celu prowadzenia zajęć prewencyjnych jak również mogą być wykorzystywane odpłatnie przez Ośrodki Szkolenia Kierowców. W regionach turystycznych mogą być wykorzystywane również przez turystów i wczasowiczów również w celu zdobycia kart rowerowych i motorowerowych. Aktualnie na terenie woj. podlaskiego działa 12 Gminnych Centrów BRD z tego pięć w powiecie suwalskim. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach prowadzi Krajowy Rejestr Gminnych i Miejskich Centrów BRD i wydaje stosowne certyfikaty.

Widoczny rower - odblaski pomogą ocalić życie!

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego patronuje akcji informacyjnej Widoczny rower. WIDOCZNY ROWER - inicjatywa firmy Kross s.a., największego producenta rowerów w Europie oraz Fundacji Doroty Stalińskiej "NADZIEJA", mająca na celu zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z dróg publicznych - zwłaszcza dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Jak ważna jest widoczność na drodze? Od zmroku do świtu zdarza się ok. 50% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych, choć na drogach ruch jest wtedy nawet dziesięciokrotnie mniejszy. W 2004 roku w wypadkach drogowych w całej Polsce zginęło 5,443 osoby z czego ok. 50% (2,748 osób) to piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści - czyli tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Te tragiczne statystyki można zmniejszyć uświadamiając wszystkim, jak ważna jest widoczność dla bezpieczeństwa na drodze. Z doświadczeń Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, iż na skutki zdarzeń drogowych ma wpływ szereg różnych czynników m.in.: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, zła infrastruktura drogowa czy alkohol. W każdym przypadku jednak na przebieg zdarzenia drogowego wpływ ma przede wszystkim widoczność - ten czynnik decyduje o czasie reakcji i drodze hamowania pojazdu. Warto uświadomić sobie, iż w przypadku pojazdu jadącego z prędkością 70 km/h w czasie 1. sekundy reakcji kierowcy pojazd przemierza ok. 20 m. Dopiero po tym dystansie kierowca jest w stanie rozpocząć rzeczywiste hamowanie pojazdu.

Elementy odblaskowe na nieoświetlonej drodze pozwalają zauważyć rowerzystę czy też pieszego w światłach mijania samochodu już z odległości kilkuset metrów, gdy bez tych elementów kierowca może zauważyć ciemną sylwetkę zaledwie na kilka metrów przed pojazdem. Oznacza to, że kierujący pojazdem nie ma szans wykonać żadnego manewru. Jak często zdarzyło nam się widzieć nieoświetlone sylwetki na polskich drogach!?

Komentuj

Ekspert wyjaśnia

Czas pracy instruktora nauki jazdy
10 sierpnia 2005 | 0

Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie Czy w związku z wejściem nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia instruktor nauki jazdy pracujący 8 godzin dziennie w innym zawodzie może codziennie szkolić kursantów przez 4 godziny - czy czas pracy w innym zawodzie dotyczy całego miesiąca ? Czy np. mając wolną sobotę i niedzielę bądź urlop wypoczynkowy mogę szkolić kursantów przez 8 godzin dziennie - jak w takiej sytuacji dokumentować szkolenie w karcie przeprowadzonych zajęć. Pozdrawiam Paweł C.

Odpowiedź: Odpowiadając - raz jeszcze - przytoczymy projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, oto jego § 14: "1. Łączny czas prowadzonych w ciągu dnia przez instruktora zajęć praktycznych nie może przekraczać 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza się przerw pomiędzy zajęciami. 2. W przypadku kiedy instruktor prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców, oraz świadczy pracę wykonując inny zawód, lub prowadzi szkolenie teoretyczne, to jego łączny czas pracy nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby." Rozporządzenie ma obowiązywać od 3 października 2005 r. Redakcja

Źródło: Projekt z dnia 21 lipca 2005 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Komentuj
Kto może być doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym
9 sierpnia 2005 | 0

Pytanie: Kto może być doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym?

Odpowiedź: Doradcą może być osoba, która: ukończyła 21 lat, ma wykształcenie wyższe, nie była karana za przestępstwo umyślnie, zdobyła świadectwo przeszkolenia (musi ukończyć kurs w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych i obowiązujących przepisów). Musi też zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Jest ono wydawane na 5 lat i może być przedłużone na kolejnych 5 lat. Jeżeli doradca przestał spełniać warunki wynikające z ustawy lub złamał przepisy, inspektor cofa zaświadczenie. Oznacza to zakaz pełnienia funkcji doradcy przez kolejne 3 lata. Jeżeli przedsiębiorca, zajmujący się przewozem towarów niebezpiecznych, nie wywiązuje się z obowiązku zatrudnienia doradcy, podlega karze grzywny.

Komentuj
Organy wydające prawa jazdy
9 sierpnia 2005 | 1

Pytanie: Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć jaka jest dokładna nazwa i adres organu wydającego prawo jazdy w Warszawie w dzielnicy Mokotów. Liczę na szybką odpowiedz. Z góry dziękuję. Marcin C.

Odpowiedź: Podajemy: Prezydent m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Mokotów 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27, tel.: 849-50-51 oraz 849-47-06.

Komentuj
Polak jeździ pojazdem zarejestrowanym w innym kraju
9 sierpnia 2005 | 0

Pytanie: Czy obywatel Polski może poruszać się po kraju pojazdem zarejestrowanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Tak, ale pod warunkiem, iż jego nazwisko będzie umieszczone w wystawionym za granicą dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce określającej właściciela pojazdu, czyli będzie właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Jeżeli natomiast, nie jest zamieszczony w dowodzie rejestracyjnym wystawionym w państwie Unii Europejskiej, to poruszając się takim pojazdem po terytorium RP, musi udokumentować prawo do posiadania pojazdu, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby prowadzącej pojazd (Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.). Rozwiązaniem jest także możliwość złożenia przez współwłaściciela, obywatela RP, wniosku o rejestrację pojazdu w Polsce na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.) do organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Komentuj
Za granicę pożyczonym samochodem
9 sierpnia 2005 | 1

Pytanie: Czy podróżując pożyczonym samochodem, który nie jest własnością kierowcy, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z takiego pojazdu, czy też wystarczy jedynie dowód rejestracyjny?

Odpowiedź: Należy zaopatrzyć się w dokument potwierdzający nasze uprawnienia do korzystania z takiego pojazdu, np. umowę użyczenia. Z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury wynika, że kierujący pojazdem samochodowym w ruchu międzynarodowym powinien mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający rejestrację pojazdu (dotyczy to również przyczepy), wydany przez właściwy organ danego państwa. Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby jadącej nim (np. pojazd wypożyczony), to organy kontroli ruchu drogowego są uprawnione do żądania udowodnienia prawa kierującego do posiadania pojazdu. Organy kontroli w tej sytuacji mogą żądać dokumentu odpowiednio do przepisów kodeksu cywilnego. Powyższe wymagania dotyczą również przedsiębiorcy użytkującego pojazd niezarejestrowany na tego przedsiębiorcę (podstawa: Konwencja z dnia 8 listopada 1968 r. o ruchu drogowym - Dz. U. z 1988 r. nr 5, poz. 40). Oznacza to, że w przypadku podróżowania pożyczonym samochodem istnieje możliwość, że ktoś podczas kontroli zażąda od nas nie tylko dowodu rejestracyjnego, ale również innego dokumentu świadczącego o naszym prawie do korzystania z pojazdu. Może być to np. umowa użyczenia, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Komentuj
Dlaczego Niemcy przyjeżdżają do Polski zdawać egzamin na prawo jazdy
9 sierpnia 2005 | 0

Pytanie: Czy Niemcy przyjeżdżają do Polski zdawać bo u nas jest zdecydowanie taniej? Radio Zet

Odpowiedź: Cena to ważny choć nie jedyny powód tej specyficznej turystyki. Ten kto stracił prawo jazdy przez alkohol, u naszych zachodnich sąsiadów ma bardzo małe szanse na odzyskanie dokumentu. I tu z "pomocą" przychodzą polskie ośrodki szkolenia kierowców, ale czy rzeczywiście?

Komentuj
Quadem po drogach publicznych
9 sierpnia 2005 | 0

Pytanie: Czy zarejestrowanym quadem można się poruszać po drogach publicznych?

Quad (inaczej: ATV, wszędołaz) to motocykl na czterech kołach, przeznaczony głównie do sportu i rekreacji.

Odpowiedź: Quady o masie do 550 kg i mocy silnika do 20 koni są już zaliczane do kategorii pojazdów samochodowo-motocyklowych - wyjaśnia Jacek Bujański, instruktor jazdy quadem. - A co za tym idzie, po zarejestrowaniu można się nimi poruszać po drogach publicznych.  Pojazd musi jednak spełniać kilka wymogów technicznych, m.in. mieć światła i kierunkowskazy. Do prowadzenia potrzebne jest prawo jazdy kategorii B lub B1. Osoby niepełnoletnie mają prawo jechać po drodze publicznej czterokołowcem z silnikiem o pojemności do 50 cm sześc., rozwijającym prędkość do 45 km/h. Przy takim pojeździe wystarczy mieć kartę motorowerową dla osób w wieku 13-18 lat. Natomiast do zarejestrowania quada potrzebny jest dowód własności, karta pojazdu, wyciąg z homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z homologacji, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był już wcześniej rejestrowany) oraz dowód odprawy celnej przywozowej (jeśli pojazd był sprowadzony z zagranicy).

Komentuj

Legislacja

Aktualizacja ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
13 sierpnia 2005 | 0

W życie wchodzi ustawa (z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 24 ust. 8) z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawodawca m.in. wykreślił artykuł mówiący o dopuszczonych odstępstwach od przepisów ustawy; wprowadził zmiany w zakresie wymagań w stosunku do kierowców wykonujących transport. Zapisy dotyczące doradców wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. (patrz: "Kto może być doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym" (?Odpowiedzi na zadane pytania)

Komentuj
Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy
13 sierpnia 2005 | 0

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o transporcie drogowym określająca, iż niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek jest naruszeniem ustawy i określono wysokość kary - 5 000 pln.

Komentuj
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
12 sierpnia 2005 | 0

Zaczyna obowiązywać kilka przepisów (art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62) ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczących, uwolnienia samochodów od szkodliwych elementów. przepisy nakładają na producentów pojazdów obowiązek ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Stanowią, że materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów nie mogą zawierać ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościwoego chromu. Nie zostało jeszcze wydane rozporządzenie wykonawcze określające listę materiałów, przedmiotów i części wyposażenia pojazdów mogących zawierać metale niebezpieczne.

Komentuj
Dopuszczenie pojazdu do ruchu
11 sierpnia 2005 | 0

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Komentuj
Stacje czekają na rozporządzenia dotyczące badań dodatkowych
10 sierpnia 2005 | 0

Stacje diagnostyczne niecierpliwie oczekują na wydanie rozporządzeń precyzujących jak przeprowadzać dodatkowe badania aut osobowych, które mają być uznane za ciężarowe, aby ich właściciele mogli odliczać VAT od paliwa. Przypomnijmy, iż od 22 sierpnia wchodzi w życie zmieniona - dla celów VAT - definicja samochodu ciężarowego w karoserii osobowego. ciężarowym będzie pojazd o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony. Te lżejsze będą więc samochodami osobowymi, a użytkujące je firmy utracą prawo do odliczania VAT od paliwa. Chyba że pojazd zmieści się w jednej z czterech kategorii aut, które mogą zostać uznane za ciężarowe.

Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym nie będzie jednak, moim zdaniem, warunkiem koniecznym do odliczania VAT od zakupu paliwa, na nerwach więc powinno się tym razem skończyć. Dodatkowe badanie techniczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. - uważa Mirosław Barszcz, doradca podatkowy w Baker & McKenzie.

Komentuj
Mandaty wystawiać będzie Inspekcja Ochrony Środowiska
10 sierpnia 2005 | 0

W życie wchodzi zmienione 13 lipca rozporządzenie prezesa Rady Ministrów nadające inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dotyczy ono m.in. wykroczeń określonych przez ustawy: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; o substancjach zubożających warstwę ozonową; o nawozach i nawożeniu; o ochronie przyrody; o międzynarodowym obrocie odpadami; o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Komentuj
Zmiany w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu
10 sierpnia 2005 | 0

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Ustawodawca wprowadził zmianę w załączniku, który przedstawiał wzór decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. We nowym wzorze poszerzono zakres informacji o pojeździe. Rozporządzenie wejdzie po upływie 14 dni.

Komentuj
Policjant ofiarą wypadku drogowego
9 sierpnia 2005 | 0

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji regulujące postępowanie w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w policji. Określono szczegółowy tryb postępowania w sytuacji, gdy do takiego zdarzenia dojdzie.

Komentuj
Rekompensata za wywłaszczenie z terenów pod autostrady
9 sierpnia 2005 | 0

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wprowadzenie zmian legislacyjnych, umożliwiających właścicielom nieruchomości zajętych pod budowę autostrady dochodzenie wynagrodzenia jeszcze przed wywłaszczeniem. Dotyczy to wejścia na wywłaszczane grunty zarówno pod budowę autostrad (na mocy ustawy z 1994 r. o autostradach płatnych), jak i dróg krajowych (na podstawie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych).

Komentuj

Przegląd prasy

2,5 tys. policjantów czuwa nad bezpieczeństwem na drogach
14 sierpnia 2005 | 0

W całym kraju nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 2,5 tys. policjantów, którzy prowadzą specjalne kontrole drogowe. W piątek - pierwszy dzień długiego weekendu - w 113 wypadkach zginęło 10 osób, a 143 zostało rannych. W sobotę w 157 wypadkach zginęło 20 osób, a 228 zostało rannych.

Komentuj
Są też tacy, którzy uważają, że to niepotrzebny przepis
13 sierpnia 2005 | 0

W ramach akcji "Zapnij pasy" policjanci warszawskiej drogówki karali kierowców bez zapiętych pasów bezpieczeństwa mandatami. Funkcjonariusze kończą akcję "Zapnij pasy" w poniedziałek, jednak ruszy ona ponownie już we wrześniu. "Naszym celem jest uświadomienie ludziom, że skutki wypadku przy niezapiętych pasach bezpieczeństwa często są tragiczne" - mówi podinsp. Mirosław Maksymiuk, zastępca naczelnika stołecznej drogówki.

Co druga osoba, która zginęła w wypadku samochodowym, mogłaby żyć, gdyby zapięła wcześniej pasy bezpieczeństwa.

Komentuj
Poślizgu kontrolowanego nie będzie
13 sierpnia 2005 | 0

Mimo wcześniejszym zapowiedzi w czasie szkolenia kandydatów na kierowców nie będzie trenowana umiejętność wyprowadzenia auta z poślizgu. Taką sprawność w czasie kursu prawa jazdy zdobywają m.in. Szwedzi. Kontrolowany poślizg jest w Szwecji elementem szkolenia i egzaminu.

Komentuj
Wyższe opłaty za egzamin na prawo jazdy
13 sierpnia 2005 | 0

"Wysokość nowych kwot jest dla mnie niezrozumiała. Zmiany w egzaminowaniu są na tyle małe, że w żaden sposób nie można nimi uzasadniać tak radykalnych podwyżek, uderzających bezpośrednio w kandydatów na kierowców". - uważa Wojciech Szemetyłło, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców, właściciel szkoły jazdy. Projektowane zmiany:

Lp. Zakres egzaminu Obowiązujące stawki Projektowane stawki
1. teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego 20 zł 35 zł
2. teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej 40 zł 40 zł
3. praktyczny dla kategorii A1 i A prawa jazdy 96 zł 160 zł
4. praktyczny dla kategorii B prawa jazdy 74 zł 150 zł
5. praktyczny kategorii B1, C1, D1 lub T prawa jazdy 91 zł 120 zł
6. praktyczny dla kategorii C, D lub B+E prawa jazdy 110 zł 165 zł
7. praktyczny dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy 143 zł 195 zł
8. praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej "pozwoleniem" 67 zł 100 zł

Tomasz Piętka z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury uważa, podwyżki za uzasadnione: "Zmiany w egzaminach wymagają zatrudnienia nowych egzaminatorów, zakupu nowych pojazdów. Po za tym w ostatnich latach znacznie wzrosły ceny benzyny, a teraz auta egzaminacyjne będą dłużej jeździć po mieście, więc pochłoną więcej paliwa." Andrzej Szulc, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: "Ceny powinny być jeszcze większe, bo tylko wtedy ludzie nie będą bagatelizować egzaminów i przyjdą na nie przygotowani, gotowi do jazdy po ulicach".

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 302d (aktualizacja 41 - w przygotowaniu).

Komentuj
Trzy kroki do bezpieczeństwa. Program "Super Expressu"
12 sierpnia 2005 | 0

Analizując główne powody wypadków z udziałem kierowców TIR-ów dziennik "Super Express" zaproponował program -To trzeba koniecznie zrobić!

Policja i inspektorzy transportu drogowego muszą drobiazgowo kontrolować wszystkie firmy, których ciężarówki brały udział w wypadkach drogowych;

Policja powinna aktywnie przeciwdziałać tworzeniu się niewyprzedzalnych konwojów kilku czy kilkunastu TIR-ów ;

Kierowcy wielkich ciężarówek powinni ułatwiać wyprzedzanie samochodom osobowym. Gdy widzą gromadzący się za nimi sznur aut, winni zjeżdżać na pobocze.

Komentuj
MPK sprzedaje nazwy przystanków komunikacji miejskiej
11 sierpnia 2005 | 0

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu zachęca do wykupu nazw przystanków tramwajowych. "To się opłaca. Zarówno nam, bo mamy z tego pieniądze, jak i Plazie, bo teraz każdy wie, jak do niej dojechać. W przypadku Plazy nazwę przystanku zmieniono na prośbę tego centrum handlowego. - mówi rzeczniczka poznańskiego MPK Iwona Gajdzińska.

Komentuj
Amatorzy darmowego tankowania przed sądem
11 sierpnia 2005 | 0

Plaga kradzieży paliwa nasila się właśnie podczas wakacji. Według olsztyńskiej policji ponad połowa sprawców ucieczki ze stacji benzynowych bez uregulowania opłaty za zatankowane paliwo jest zatrzymywana i staje przed sądem.

Komentuj
18 tys. litrów benzyny i oleju płonęło na drodze
11 sierpnia 2005 | 0

Na drodze pod Elblągiem cysterna z 18 tysiącami litrów benzyny i oleju napędowego stanęła w płomieniach. Do wypadku doszło prawdopodobnie gdy na mokrej, śliskiej drodze zaczęło hamować auto osobowe. Jadąca za nim cysterna wpadła w poślizg. Naczepa stanęła w poprzek drogi. Uderzyły w nią jadące z naprzeciwka dwa auta osobowe. Cysterna stanęła w płomieniach i przewróciła się na samochody. Z aut udało się uciec pięciu osobom. Jedna zginęła. Pożar ugaszono po trzech godzinach. Najprawdopodobniej zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym postawi policja kierowcy cysterny.

Komentuj
Złomowanie pojazdów w województwie Śląskim
10 sierpnia 2005 | 0

Śląski Urząd Wojewódzki w lipcu zaczął wydawać zezwolenia przedsiębiorcom prowadzącym autozłomy (muszą posiadać nowe decyzje wojewody w zakresie gospodarki odpadami). Nie zamierza jednak upubliczniać adresów tych firm. "Jeśli ktoś zapyta osobiście, mailem czy telefonicznie, udzielimy takiej informacji. Wywieszka z adresami mogłaby być odczytana jako forma reklamy, a przecież i w tej dziedzinie obwiązują zasady wolnorynkowe" - mówi Mirosław Anioł zastępca naczelnika wydziału komunikacji i ewidencji gospodarczej w Urzędzie Miasta Częstochowy. Adresy firm zajmujących się demontażem pojazdów można znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W nowym wykazie mamy 22 firmy, do 30 czerwca br. uprawnionych było 72 przedsiębiorców.

Komentuj
Kontrola na drodze
10 sierpnia 2005 | 0

Kontrolę ruchu drogowego (w zakresie przypisanych im uprawnień) przeprowadzają: Policja, funkcjonariusze straży granicznej lub organów celnych, strażnicy leśni, funkcjonariusze straży parku, pracownicy zarządów dróg oraz strażnicy straży gminnych (miejskich).

Policjant po zatrzymaniu pojazdu powinien podać kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto, gdy jest w mundurze - okazać legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu. Gdy policjant jest nieumundurowany, legitymację powinien okazać bez wezwania. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli, policjant może zażądać od kierowcy lub pasażera opuszczenia pojazdu.

Ręce na kierownicy. W przypadku konieczności zatrzymania pojazdu na polecenie np. policjanta, kierujący tym pojazdem jest obowiązany: zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący. Na polecenie policjanta trzeba wyłączyć silnik oraz włączyć światła awaryjne. Policjant może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla: o dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu, o sprowadzenia pojazdu, którym kierowała osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo będąca pod wpływem środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu, zatrzymanego w miejscu zabronionym do miejsca, gdzie zatrzymanie jest dozwolone.

Komentuj
Górski szlak (sic!) na ruchliwej drodze
9 sierpnia 2005 | 0

Żółty szlak turystyczny z Białego Krzyża do Szczyrku prowadzi wprost na ruchliwą ulicę, którą w obie strony jadą samochody i autobusy. Droga nie ma ani chodnika, ani pobocza. Wędrówka tamtędy trwa około 20 minut. Kierowcy narzekają na ograniczoną licznymi zakrętami widoczność. Stanisław Hula, prezes szczyreckiego oddziału PTTK, powiedział "Gazecie Wyborczej", że przebiegu szlaku nie da się zmienić. "Kto da pieniądze na wytyczenie od nowa szlaku w lesie? Trzeba tamtędy po prostu chodzić i jeździć bardzo ostrożnie."

Komentuj
Żart o wypadku drogowym i jego ofiarach śmiertelnych
9 sierpnia 2005 | 0

Policja z Legnicy ujęła mężczyznę, który zadzwonił z informacją, że na drodze doszło do wypadku drogowego, w którym są ofiary śmiertelne i ranni; podawał się za naocznego świadka zdarzenia. Telefon okazał się żartem. Zatrzymanemu prawdopodobnie postawiony zostanie zarzut utrudniania pracy służbom ratunkowym przez niepotrzebne ich zaangażowanie i tym samym sprowadzenie niebezpieczeństwa dla ludzi. Służby, które wyjechały do tej akcji zamierzają przeciw niemu wystąpić z powództwem o zwrot kosztów.

Komentuj
Wyrok dla pijanego kierowcy będzie opublikowany w prasie
9 sierpnia 2005 | 0

Sąd Rejonowy w Kielcach skazał na sześć lat więzienia zawodowego kierowcę, który jadąc po pijanemu własnym samochodem, śmiertelnie potrącił kobietę. Kielecki sąd orzekł również dla kierowcy 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i postanowił opublikować w prasie treść wyroku po jego uprawomocnieniu się.

Komentuj
Niebezpieczni motocykliści przeżywający drugą młodość
9 sierpnia 2005 | 0

"Motocykliści w średnim wieku przeżywający drugą młodość są przyczyną rosnącej liczby ofiar śmiertelnych na autostradach i drogach większych krajów Europy Zachodniej. W Wielkiej Brytanii sytuacja stała się tak poważna, że przyjęto przepisy mające zmniejszyć liczbę ofiar. Problemem są mężczyźni po 40" - informuje "Rzeczpospolita".

Komentuj
Prawdziwe Krzesło do Nauki
9 sierpnia 2005 | 0

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Piotr Wcisło przekazał Akcji "Gazety Wyborczej" - Krzesła do Nauki (na rzecz ubogich studentów), niezwykłe krzesło. Wygląda jak eksponat z muzeum unowocześniony lusterkiem rowerowym i trąbką z klaksonem. Przez oparcie przewieszona jest szarfa udekorowana znakami drogowymi, wyciętymi z książeczki do nauki o zasadach ruchu.

Piotr Wcisło, dyrektor WORD oraz Aleksandra Chaberko, rzecznik prasowy ośrodka

Komentuj
Jedziesz za granicę pamiętaj o ważnych badaniach technicznych
9 sierpnia 2005 | 0

Wyjeżdżającym za granicę "Gazeta Prawna" przypomina o ważnych badaniach technicznych, które przed wyjazdem trzeba przeprowadzić w stacji diagnostycznej. Ważne badania techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny pojazdu muszą znaleźć odzwierciedlenie w stemplu znajdującym się w dowodzie rejestracyjnym. Należy także pamiętać o dokumencie potwierdzającym zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zielona Karta obowiązuje nadal w: Albanii, Andorze, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Czarnogórze, Tunezji, Turcji, Ukrainie.

Komentuj
Przyciski do wywoływania zielonego światła
9 sierpnia 2005 | 0

Jak donosi dziennik "Rzeczpospolita" drogowcy chcą zamontować przyciski do wywoływania zielonego światła na wszystkich 600 stołecznych przejściach dla pieszych.

To "inteligentne" urządzenie - tłumaczy Urszula Nelken, rzeczniczka ZDM. - Samo oblicza tzw. czas ewakuacji pieszego z przejścia, czyli moment, kiedy światło może się zapalić przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych. Rzeczywiście, czasem na zielone trzeba poczekać, bo urządzenie co jakiś czas przetwarza dane i wystarczy sekunda spóźnienia w przyciśnięciu guzika, by oczekiwanie na przejście się przedłużyło - wyjaśnia.

Komentuj
Niezwykle ważne hamowanie awaryjne
9 sierpnia 2005 | 0

Zarówno w sytuacji gdy kierowcy hamują zbyt słabo lub mało zdecydowanie, dochodzi do wypadków. Co na to producenci aut? Uznając, iż kierowcy mają zbyt mało praktyki w awaryjnym hamowaniu - montują hamulce z dodatkowym wspomaganiem. Badacze dowiedli, iż jeżeli kierowca hamuje źle, technika może go wspomóc. Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy, w myśl której BAS miałby być wyposażeniem obowiązkowym wszystkich sprzedawanych w Europie samochodów od 2008 roku.

Komentuj
Ogłoszono nową edycję konkursu nt. bezpieczeństwa dzieci na drogach
8 sierpnia 2005 | 0

Ponad 33 tys. zł przeznaczy w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego na akcje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. - donosi "Gazeta Wyborcza - Kraków". Ogłoszono kolejną edycję konkursu "Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach". Uczestnictwo - do 12 września - mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oferujące szkolenia, warsztaty i zabawy edukacyjne mające przybliżyć uczniom zasady bezpieczeństwa na drodze. Objęte zostaną nimi dzieci z terenów wiejskich, które najczęściej padają ofiarą wypadków drogowych.

Województwo małopolskie zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci. Tylko w pierwszym półroczu tego roku ich ofiarą padło 279 dzieci. Rok temu - 747, dwa lata temu - prawie 800

Komentuj
Kontrowersyjne egzaminowanie kandydatów na parkingu
8 sierpnia 2005 | 0

"Życie Warszawy" publikuje wypowiedzi osób związanych z egzaminowaniem kandydatów na kierowców, według których egzaminowanie w ruchu drogowym - na parkingu jest złym zapisem zaproponowanego rozporządzenia o szkoleniu i egzaminowaniu. Instruktorzy i egzaminatorzy boją się, że kandydaci na kierowców w czasie nauki jazdy będą niszczyć samochody. Dziennikarze rozmawiali w tej sprawie z przedstawicielami pięciu szkół jazdy. "Czterech z nich prosząc o anonimowość zapewniło nas, że raczej zlekceważy nowe przepisy. Co na to ich twórcy? - To obrona wygody - ocenia Andrzej Grzegorczyk, szef Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podlegającej Ministerstwu Infrastruktury. - Umiejętność dobrej jazdy jest ważniejsza niż ewentualne rysy na karoserii." Tomasz Piętka z Ministerstwa Infrastruktury uspokaja, że przyszli kierowcy nie będą od razu wypuszczani na prawdziwe parkingi, docelowo dopiero po wstępnym szkoleniu w ośrodkach będą ćwiczyć parkowanie na normalnych miejscach parkingowych. "Oczywiście podczas szkolenia przed egzaminem manewry trzeba będzie przećwiczyć na placu manewrowym, np. pomiędzy makietami pojazdów - mówi Ryszard Kasprzyk, specjalista Działu Szkolenia Samochodowego LOK. - Potem kursanci będą musieli nauczyć się parkowania w ruchu na drodze, gdy trzeba podejmować szybkie decyzje. Ryzyko większej liczby szkód istnieje, ale

Komentuj