0526/17/2015 15 października 2015 31 października 2015

o powracającym Biuletynie Informacyjnym „PRAWO JAZDY”; Rafał Grodzicki o nowych kursach i szkoleniach w WORD (po 4 stycznia 2016 r.); o nowym znaku drogowym - E-15h; o zatrudnieniu instruktorów na podstawie aktualnych przepisów pisze kancelaria prawna; o proponowanym sposobie punktowania; 500 zł za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i inne zmiany taryfikatora mandatów; stan brd wg Światowej Organizacji Zdrowia – raport; wśród pieszych najczęściej giną seniorzy (dane za 2014 r.); zabici piesi - najczęściej jesienią i zimą; alkohol i kluczyki? Wykluczone!; tzw. sierżanty rowerowe już na stołecznej ul. Wiejskiej; o jubileuszu OSK „KURSANT”; debata - BEZPIECZNY PIESZY; mandat za nieważne prawo jazdy; NOWOŚĆ: Metodyka nauczania. Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy; zaproszenie dla konwojentów i kierowców transportujących zwierzęta; o...

News tygodnia

Wrócił Wasz Biuletyn Informacyjny „Prawo Jazdy”
31 października 2015 | 0

8c5367ef206fb75b1c933c0cdf789b7f57ed6dad

4f8820e660b8a9d30a422df88e4f975092cb5e02

47c4ef550f869f64affbf148606a73af05786f66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożenna Chlabicz (fot.),

polonistka, dziennikarka.

Redaktor Naczelna Portalu Edukacyjnego Wychowania Komunikacyjnego “Bezpieczna droga do szkoły”, Partnera Stowarzyszenia “Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego”, organizator i uczestnik licznych przedsięwzięć z zakresu brd o zasięgu lokalnym i krajowym,

Prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

(526-2,3)

(526-1 fot. jola michasiewicz)

Szanowni Państwo!

Ostatni numer “Biuletynu Informacyjnego Prawo Jazdy”, którego wydawcą była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, ukazał się 11 lat temu, a wciąż są wśród Państwa osoby, które przy różnych okazjach podkreślają jego znaczenie i walory. Potem nastąpiło swego rodzaju zachłyśnięcie mediami elektronicznymi. Czas pokazał, że na rynku jest miejsce i dla tych pierwszych, i dla drugich. Stąd nasza decyzja - “Prawo Jazdy” wraca do gry.

Postaramy się w miarę regularnie dostarczać informacje, komentarze oraz materiały metodyczne i dydaktyczne. Wiemy, jak jest to ważne i potrzebne szkoleniowcom - instruktorom i wykładowcom nauki jazdy, egzaminatorom, policjantom, samorządowcom i setkom tysięcy ludzi, którzy na co dzień podejmują inicjatywy, by w Polsce na drogach było bezpieczniej i spokojniej.

Celem naszej Fundacji jest zapobieganie wypadkom drogowym. Nie odkryjemy “ameryki” twierdząc, że będzie ich mniej, gdy zacznie działać krajowy system wychowania komunikacyjnego, a edukacja kandydatów na kierowców i kierowców będzie na odpowiednio wysokim poziomie. W obu tych kwestiach jest jeszcze wiele do zrobienia.

Istniejąca już od ponad 24 lat Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym zmienia się i rozwija. Od grudnia ubiegłego roku mamy nowy Zarząd. Powołaliśmy też Korpus Ambasadorów, zapraszając do współpracy wszystkich, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo na drogach.

Śledzimy zmiany w prawie i w drogowej praktyce. Reagujemy, gdy dzieje się coś niewłaściwego. I pomagamy, jeśli to tylko w naszej mocy. Bądźcie z nami. Piszcie o dobrych i złych praktykach, o sukcesach i problemach (e-mail: fundacja@mniejofiar.org.pl ). “Prawo Jazdy” to magazyn dla Was i o Was.

Bożenna Chlabicz

Komentuj

Ekspert wyjaśnia

Mandat za nieważne prawo jazdy
31 października 2015 | 3

Pytanie: Jaki jest mandat za nieważne prawo jazdy. Pozdrawiam Czytelniczka PRAWA DROGOWEGO @ NEWS.

Odpowiedź: Uprawnienia do kierowania pojazdami nadawane są przez właściwego Starostę na drodze decyzji administracyjnej. Dokumentem potwierdzającym nadane uprawnienia jest prawo jazdy. Prawo jazdy w zależności od kategorii wydaje się na okres 5 lub 15 lat albo na okres krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. W niektórych przypadkach, określonych w stosownych przepisach, prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia, z jednym, z których, jest również termin ważności prawa jazdy.

Podczas kontroli drogowej uprawniony funkcjonariusz dokona przede wszystkim weryfikacji posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami sprawdzając m.in. termin ważności okazanego dokumentu. Jeśli stwierdzi podczas kontroli, iż prawo jazdy utraciło ważność potraktuje kierującego, jako osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami. W takim przypadku kierujący pojazdem popełnia wykroczenie określone w art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie zgodnie z obowiązującym taryfikatorem na kierującego pojazdem może być nałożony mandat karny w wysokości 500 zł w przypadku, gdy kieruje on pojazdem silnikowym lub 200 zł, gdy kieruje on motorowerem lub czterokołowcem lekkim. Funkcjonariusz może również odstąpić od ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym i skierować wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego. Taka sytuacja będzie miała miejsce najczęściej w tych przypadkach, kiedy po sprawdzeniu w bazach danych okaże się, że kierujący jest "recydywistą", czyli uprzednio był już karany za podobne wykroczenia lub też np. kierowanie pojazdem będzie się wiązało ze stwarzaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po skierowaniu wniosku o ukaranie Sąd może za to wykroczenie nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł oraz orzec zakaz kierowania pojazdami. Jeśli taka osoba ponownie zasiądzie za kółkiem to popełni nie tylko wykroczenie, ale już przestępstwo ze wszystkim tego konsekwencjami.

Ponad to podczas kontroli drogowej pojazd, którym kieruje osoba nieposiadająca uprawnień może zostać odholowany na parking strzeżony, jeśli nie będzie możliwości zabezpieczenia pojazdu, którym kierowała, po przez przekazanie go innej osobie znajdującej się w nim w chwili kontroli, a która posiada uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Odpowiedzialności może podlegać również właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd (jeśli jest to osoba inna niż kierujący pojazdem) za wykroczenie z art. 95 §1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń polegające na dopuszczeniu do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień.

Podstawy prawne:

Art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust.1 pkt1 lit. a, art. 6, art. 10 ust. 1, art. 13 ust.1-3, 4 pkt 6 oraz ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

Art. 94 § 1 oraz art. 95 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Tabela B poz. 186 i 187a załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Art. 130a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Odpowiedzi udzielił:

asp. Robert Łysakowski,

Asystent Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

(526-27)

189cac4bc4863a1d676a70ca2ade80339981b2d9

Komentuj

Legislacja

500 zł za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i inne zmiany taryfikatora mandatów?
27 października 2015 | 0

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń podano do publicznej wiadomości w dniu 27 października br. Tekst opatrzono datą - 23 października. Projekt skierowano do uzgodnień. Przewidziane zmiany dotyczą: nieskorzystania z pasów bezpieczeństwa; fotelików bezpieczeństwa; przewozu dzieci; przewozu pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa; wyprzedzania na przejściu dla pieszych; na przejeździe rowerowym; pierwszeństwa dla pieszych i rowerzystów; jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych; zatrzymanie lub postój na chodniku oraz wjeżdżania pomiędzy jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.

Wnioskodawca uzasadnia: Regulacje zmieniane i uzupełniane niniejszym projektem dotychczas są zawarte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1264 oraz z 2015 r. poz. 506).

Proponowane zmiany mają charakter dostosowujący, wynikający z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591), wdrażającej do krajowego porządku prawnego dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.

Jednocześnie, stosownie do treści § 1 pkt 3 uchwały nr 5/14 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa, proponuje się zwiększenie wysokości mandatów karnych nakładanych za naruszenie przepisów dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia zasad przewożenia dzieci pojazdami samochodowymi.

Projekt zakłada również podniesienie wysokości grzywien za niektóre wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Należy podkreślić, że poziom bezpieczeństwa tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego na polskich drogach należy do najniższych w Europie. Od lat piesi stanowią ok. 33-35 %, a rowerzyści - ok. 10 % śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Niewątpliwie skutecznym sposobem minimalizowania zagrożeń dla pieszych i rowerzystów jest modernizacja infrastruktury drogowej. Wymaga to jednak odpowiednich nakładów finansowych oraz czasu, a przy tym nawet najlepsze rozwiązania inżynieryjne same przez się nie zapewnią pełnego bezpieczeństwa i zawsze pozostanie margines, w ramach którego będą musiały ze sobą koegzystować na drodze różne grupy uczestników ruchu. Dlatego też, niezależnie od zmian infrastruktury drogowej, niezbędne jest oddziaływanie na zachowania uczestników ruchu drogowego w miejscach przecinania się kierunków ruchu różnych jego uczestników. Jednym z możliwych sposobów tego oddziaływania jest podniesienie dotychczasowych grzywien mandatów karnych, nakładanych na kierujących pojazdami za formalne naruszenie przepisów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

Zmiana lp. 21 polega wyłącznie na podniesieniu ze 100 do 300 zł wysokości mandatu karnego za naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Proponowana wysokość mandatu karnego (300 zł) wydaje się wystarczającą do realizacji celu założonego w ww. uchwale Krajowej Rady BRD, tj. zwiększenie liczby osób korzystających z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym. Dotyczy to zarówno kierującego pojazdem, który sam nie korzysta z pasów, jak i pasażera przewożonego pojazdem.

Zmiany lp. 22 i 23, a także nowe lp. 23a i 23b odpowiednio dostosowują wykroczenia ujęte w tabeli B do zmiany art. 39 ust. 3 (z uwzględnieniem wyjątków sprecyzowanych w nowych ust. 3b i 3c w art. 39) oraz zmian w art. 45 ust. 2, polegających na zmianie brzmienia pkt 4 i 5, a także dodania nowego pkt 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ przepisy tej ustawy wymagania w zakresie przewożenia dzieci odnoszą do rodzajów pojazdów określanych według kategorii homologacyjnej, dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych również niniejszy projekt posługuje się tą terminologią.

Zmiana lp. 24 zaostrza odpowiedzialność za przewożenie pasażera, który nie korzysta z pasów bezpieczeństwa, uwzględniając przy tym liczbę osób przewożonych bez zabezpieczenia. Należy podkreślić, że kierujący pojazdem, jako osoba posiadająca wymagane uprawnienie ma większą świadomość, z jednej strony co do istnienia obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez wszystkie, bez mała, osoby przewożone pojazdem samochodowym wyposażonym w te pasy, z drugiej zaś – co do zagrożeń związanych z niedopełnieniem tego obowiązku. Stąd to na nim spoczywa odpowiedzialność za brak reakcji w razie stwierdzenia, że pasażer (pasażerowie) nie stosuje się do wspomnianego obowiązku. Odpowiedzialność kierującego powinna być większa, gdy przewozi bez pasów więcej niż jednego pasażera.

Zmiany pozostałych przepisów mają na celu zaostrzenie odpowiedzialności kierujących pojazdami za nieprzestrzeganie niektórych przepisów związanych z naruszaniem praw pieszych i rowerzystów.

Zmiana brzmienia lp. 55 i 56 oraz dodanie nowych lp. 55a i 56a wiąże się z koncepcją rozróżnienia odpowiedzialności za naruszenie zakazu wyprzedzania na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz bezpośrednio przed nimi w przypadku, w zależności od tego, czy wyprzedzany pojazd jest wielo- czy jednośladowy. Naruszenie zakazu wyprzedzania w takich miejscach zawsze jest potencjalnie niebezpieczne, jednakże możliwość prawidłowej obserwacji okolic przejścia lub przejazdu w związku z wyprzedzaniem pojazdu wielośladowego jest bardziej ograniczona, niż w przypadku wyprzedzania pojazdu jednośladowego. Również pieszy ma inną możliwość zauważenia nadjeżdżających pojazdów oraz wykonywanych manewrów i w znacznej mierze zależy to od szerokości tych pojazdów, zwłaszcza pojazdu wyprzedzanego. Z tego też względu proponuje się podwyższenie kwoty mandatu za naruszenie zakazu wyprzedzania w wymienionych miejscach pojazdów wielośladowych, natomiast pozostawienie w dotychczasowej wysokości mandatów za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdów jednośladowych.

W lp. 67-72 proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności poprzez dopuszczenie możliwości nałożenia mandatu w kwocie wyższej niż dotychczasowa (wprowadzenie tzw. “widełek”). Dotychczas mandat karny za wymienione wykroczenia mógł być nakładany w jednej wysokości, tj. 350 zł. Proponuje się, aby tę kwotę zachować jako dolną granicę mandatu karnego, a jednocześnie jako górną - wyznaczyć kwotę 500 zł, będącą maksymalną kwotą dopuszczoną w ustawie - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W lp. 77, podobnie jak w lp. 67-72, proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności poprzez dopuszczenie możliwości nałożenia mandatu w kwocie wyższej niż dotychczasowa (wprowadzenie tzw. “widełek”). Dotychczas mandat karny za wymienione wykroczenie mógł być nakładany w jednej wysokości, tj. 250 zł. Tak jak w poprzednich lp., tak i w tym przypadku, proponuje się aby tę kwotę zachować jako dolną granicę mandatu karnego, a jednocześnie jako górną - wyznaczyć kwotę 500 zł, będącą maksymalną kwotą dopuszczoną w ustawie – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W lp. 128, 137 i 139 proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów regulujących zatrzymanie i postój pojazdów w miejscach istotnych dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podobnie jak wcześniej, proponuje się wprowadzenie “widełek”, zachowując, co do zasady, dotychczasowe kwoty jako dolne granice mandatu i wyznaczając górne. Mając na uwadze, że przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów są miejscami na drodze szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, za naruszenie zakazu zatrzymania w tych miejscach (oraz przed lub za nimi) w nowym brzmieniu lp. 128 przewiduje się możliwość nałożenia mandatu karnego w wysokości do 500 zł. W przypadku wykroczeń określonych w lp. 137 i 139 górna granica mandatu została ograniczona do wysokości odpowiednio 200 zł i 300 zł. Czyny te, w odróżnieniu od niedopuszczalnego zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych lub przejazdach dla rowerzystów, mają charakter przede wszystkim porządkowy, a więc ich bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest mniejszy. W lp. 162 proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności za wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe poprzez (podobnie jak w poprzednich przypadkach) wprowadzenie “widełek” pozwalających na różnicowanie wysokości mandatu. Jako dolną granicę należałoby zachować dotychczasową wysokość mandatu, a górną zaś – wyznaczyć na maksymalnym dopuszczalnym ustawowo poziomie, tj. 500 zł. Wprowadzenie możliwości nakładania w wymienionych przypadkach mandatów karnych w różnej wysokości, pozwoli uprawnionemu funkcjonariuszowi na ocenę okoliczności, w jakich doszło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu lub rowerzyście, które w poszczególnych przypadkach mogą być znacznie zróżnicowane (np. zachowanie sprawcy, usytuowanie przejścia lub przejazdu, potencjalne zagrożenie ze względu na liczbę osób na przejściu, rodzaj pojazdu, którym kierował sprawca). W efekcie funkcjonariusz, mając możliwość nałożenia mandatu, także w kwocie wyższej niż dotychczas, będzie mógł zindywidualizować karę wymierzoną w postępowaniu mandatowym i bardziej niż dotychczas dostosować wysokość mandatu do stopnia szkodliwości społecznej danego czynu. Wdrożenie projektowanych przepisów, ze względu na podwyższenie wysokości mandatów karnych nakładanych za naruszenia objęte regulacją, powinno zwiększyć dochody budżetu państwa z tego tytułu. W ograniczonym zakresie będzie miało również wpływ na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Po trzech latach liczba ujawnianych naruszeń w tym zakresie powinna zacząć spadać, co zmniejszy wpływy. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Komentuj
Proponowany sposób punktowania i liczba punktów (po 4.1.2016)
27 października 2015 | 0

Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców. Ten opatrzony datą 23 października 2015 r. Rozporządzenie określa sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Wdrożenie nowego systemu przypisywania punktów kierowcom oraz powiadamiania starostów przewidywane jest do 4 stycznia 2016 r. Ewaluacja systemu teleinformatycznego służącego do obsługiwania ww. procesów nastąpi do końca 2016 r.

Uzasadnienie: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.). Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, jest obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia: 1) sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz 2) warunków i trybu przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, - uwzględniając w szczególności konieczność dyscyplinowania kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy, zapobiegania wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego oraz zapobiegania uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu drogowego. Projektowana regulacja, w części odnoszącej się do sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488). Z dniem 4 stycznia 2016 r. dane zgromadzone w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej przez Policję, staną się częścią centralnej ewidencji kierowców, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Toteż podstawowe zasady funkcjonowania systemu przypisywania kierowcom punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego będą uregulowane w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz w niniejszym rozporządzeniu. W świetle powyższego zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia w załączniku do rozporządzenia określa się wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, których popełnienie będzie skutkowało ewidencjonowaniem kierowców w centralnej ewidencji kierowców. Natomiast w § 3 ust. 2-7 projektu rozporządzenia wskazano przypadki szczególne, w których sumowanie punktów za dwa lub więcej naruszeń nie znajduje racjonalnego uzasadnienia ze względu na konkretną sytuację drogową:

1) w ust. 2 pkt 1 utrzymano dotychczasową regułę, że w przypadku jednoczesnego naruszenia kilku znaków drogowych (kody od C 05 do C 11) punkty przypisywane są tylko za znak posiadający mniejszy znacznik liczbowy. W organizacji ruchu na danym skrzyżowaniu niejednokrotnie stosuje się kilka różnych znaków (np. znak B-2 “zakaz wjazdu”, znak F-10 ze strzałką wskazującą jazdę na wprost oraz znak P-8a). Niezastosowanie się do tej organizacji ruchu wiąże się z jednoczesnym naruszeniem kilku znaków, ale w istocie dotyczy to jednej sytuacji, a więc nie ma uzasadnienia, aby przypisywać punkty za każdy z naruszonych znaków. Ponadto dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w razie naruszenia kilku znaków ze wskazanej grupy, punkty przypisuje się za naruszenie tylko jednego znaku, umieszczonego w wykazie przed innymi znakami;

2) w ust. 2 pkt 2 utrzymano regulację wyjątkową w zakresie używania świateł zewnętrznych. Kierujący pojazdem, który np. jedzie bez włączonych świateł zewnętrznych po odcinku drogi o typowej infrastrukturze, w istocie nie zmienia swojej świadomości i woli co do używania świateł po wjeździe pojazdem do tunelu. Brak jest zatem uzasadnienia do dodawania punktów za jazdę bez wymaganych świateł po zwykłej drodze i punktów za jazdę po tej samej drodze w tunelu;

3) w ust. 2 pkt 3 zaproponowano regulację, która ma na celu wykluczenie możliwości sumowania punktów w sytuacji, gdy kierujący pojazdem jednym czynem nie zastosował się do przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdu (kody H-04 i C-19), bowiem niezastosowanie się do zakazów (kod H-04) mieści się w zakresie przedmiotowym naruszenia przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju (C- 19). W takiej sytuacji przyjęto, że kierowcy będą przypisywane punkty wyłącznie za naruszenie określone kodem C-19;

4) w ust. 3 zaproponowano regulację wyjątkową dotyczącą przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Przede wszystkim regulacja ta będzie miała zastosowanie w przypadku zarejestrowania przy użyciu wideorejestratora kierującego pojazdem jadącego z niedopuszczalną prędkością, w sytuacji, gdy na danym odcinku drogi obowiązują zróżnicowane limity prędkości (wynikające np. ze znaku drogowego oraz przepisów ustawy). Takiemu kierowcy będą przypisywane punkty tylko za przekroczenie prędkości o największym stopniu; 5) w ust. 4 wprowadza się wyjątek dotyczący wyprzedzania tego samego pojazdu, bądź kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych. Wyprzedzanie każdego pojazdu lub kolumny pieszych jest odrębnym manewrem, a więc za każdym razem kierujący pojazdem jest obowiązany upewnić się co do możliwości wyprzedzania. Jeżeli jednak kierujący manewr ten rozpoczął i realizuje, może okazać się, że w wyniku błędnej oceny dochodzi do naruszenia niekiedy kilku przepisów w ramach tego samego manewru. Nie ma zatem uzasadnienia do sumowania punktów za poszczególne naruszenia, uzależnione często od trudnej do przewidzenia organizacji ruchu (na jednym skrzyżowaniu może być wyznaczone przejście dla pieszych, na innym nie, przejście dla pieszych może występować z przebiegającym obok przejazdem dla rowerzystów, w innym przypadku występuje samoistnie itp.). Jednakże rozpoczęcie wyprzedzania następnego pojazdu wiąże się z rozpoczęciem kolejnego manewru, wymagającym ponownie upewnienia się co do możliwości jego wykonania. W takim przypadku uzasadnione jest sumowanie punktów za naruszenie określonych przepisów za każdy manewr wyprzedzania. W szczególny sposób proponuje się odnieść do kolumny rowerów i wózków rowerowych. Relatywnie nieznaczna prędkość tych pojazdów oraz zakaz wjeżdżania między te pojazdy jadące w kolumnie uzasadniają potraktowanie wyprzedzania takich kolumn w podobny sposób, jak wyprzedzanie jednego pojazdu;

6) w ust. 5 wprowadzono regułę polegającą na rezygnacji z uregulowania kwestii sumowania punktów w razie spowodowania wypadku drogowego, albowiem i tak kierowca otrzyma 10 punktów, niezależnie od innych jeszcze naruszeń, bowiem z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ustawy wynika, że suma punktów w razie jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń nie może przekraczać liczby 10;

7) w ust. 6 utrzymano sposób przypisywania punktów w razie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak jest uzasadnienia, aby sumować punkty ze względu na zakwalifikowanie naruszenia jednocześnie jako wskazane wykroczenie. Przepis jednocześnie uwzględnia sytuację, że za niektóre naruszenia, niezależnie od ich skutków, przewidziano więcej niż 6 punktów i te punkty powinny być uwidocznione w ewidencji;

8) w ust. 7 zaproponowano wyłączenie mające na celu uniknięcie dwukrotnego przypisywania punktów temu samemu zachowaniu i przewidujące, że przypisane zostaną punkty za czyn zakwalifikowany jako przestępstwo polegające na spowodowaniu wypadku lub katastrofy w ruchu drogowym. Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia drogowego, obrażeń ciała doznała więcej niż jedna osoba, a obrażenia pokrzywdzonych skutkowały zakwalifikowaniem czynu jako wypadku lub katastrofy w ruchu drogowym, a ponadto wyłączeniem materiałów do odrębnego postępowania w sprawie o wykroczenie polegające na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 § 1 Kw.), i w związku z tym może mieć miejsce sytuacja, że zapadną dwa rozstrzygnięcia sądowe, a więc zostaną wydane dwa tytuły prawne do przypisania punktów za ten sam czyn. W § 4 z kolei przewidziano, że kierowcy, który posiada uprawnienie do kierowania wyłącznie motorowerem, uzyskane na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy, nie przypisuje się punktów za popełnione naruszenie, bowiem w stosunku do tej grupy kierowców, starostowie nie mają podstaw prawnych do podejmowania czynności dyscyplinujących, co przekłada się na brak uzasadnienia do gromadzenia o tej grupie osób danych dotyczących punktów. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nakłada na administratora centralnej ewidencji kierowców, w związku z wprowadzonym tą ustawą systemem dyscyplinowania kierowców, obowiązek informowania starostów o zdarzeniach wymienionych w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które skutkują obowiązkiem podjęcia przez starostów działań dyscyplinujących. Zatem w § 5 projektu rozporządzenia przyjęto, że administrator centralnej ewidencji kierowców będzie przekazywał te informacje:

1) nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu w ewidencji od uprawnionego podmiotu, danych staroście właściwemu do wydania decyzji administracyjnej, a ten będzie obowiązany do jej pobrania nie później niż w ciągu 24 godzin od jej udostępnienia;

2) poprzez ich automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny ewidencji do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta wykonuje czynności związane z wydawaniem praw jazdy lub pozwoleń do kierowania tramwajami, zamieszcza dane w bazie danych oraz składa zamówienia na wykonanie praw jazdy;

3) w postaci pojedynczego powiadomienia lub zbiorczego zestawienia o zaistniałych zdarzeniach generowanego cyklicznie przez system teleinformatyczny ewidencji, nie rzadziej niż raz dziennie.

Załącznik do rozporządzenia “Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom” zachowuje swój dotychczasowy układ oraz oznaczenia kodowe poszczególnych naruszeń. Jedynie w niektórych częściach wykazu dokonano nielicznych zmian w celu doskonalenia i “uszczelnienia” systemu oraz dostosowujących regulacje do zmian w przepisach samego rozporządzenia oraz w innych aktach prawnych.

I tak w części A “Czyny o charakterze szczególnym” dodano nowe naruszenia, tj. spowodowanie przez kierującego pojazdem poza droga publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu zagrożenia innej osoby (kod. A 07), kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach swoistej recydywy lub pomimo zakazu prowadzenia pojazdów, wskazanych w art. 178a § 4 kk (kod A 08). Pierwsze z dodawanych naruszeń, polegające na spowodowaniu zagrożenia osoby, jest porównywalne z naruszeniem określonym kodem A02 lub A06 (spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stanowiące wykroczenie z art. 86 kw). Uzupełnia zatem wykaz czynów o charakterze szczególnym, istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drugie naruszenie, chociaż liczba przypisanych mu punktów wynosi 10 (podobnie jak źródłowe naruszenie oznaczone kodem A05), ma na celu przede wszystkim wyodrębnienie w ewidencji czynów szczególnie groźnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, albowiem zachowania określone w art. 178a § 4 kk, świadczą o lekceważeniu wcześniejszych rozstrzygnięć za czyny podobne i mają szczególnie negatywne zabarwienie, a dał temu wyraz ustawodawca przewidując karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Pozwoli to na bieżące monitorowanie zjawiska i odpowiednią reakcję Policji oraz ewentualne inicjowanie rozwiązań w razie jego nasilenia.

W części B dodano kody B 08 i B 09, dotychczas oznaczone kodami K 04 (jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych) i K 05 (naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku wysepki dla pasażerów na przystanku). Zmiana, o której mowa, stanowi kontynuację przedsięwzięć legislacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu.

W części C “Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych” wyodrębniono naruszenie oznaczone kodem C-19 polegające na niestosowaniu się do znaków zakazu dotyczących zatrzymania lub postoju pojazdów. Ma to związek z nową regulacją zawartą w § 3 ust. 3 pkt 3 projektu, wyłączającą dodawanie punktów w przypadku jednoczesnego naruszenia ustawowego zakazu zatrzymywania lub postoju oraz wynikającego ze znaków drogowych. Dodano ponadto nowe naruszenia oznaczone kodami C 20 i C 21. Zmiana ta podyktowana jest nowelizacją ustawy - Kodeks wykroczeń i wyodrębnieniem nowego wykroczenia (art. 96b) polegającego na nieuprawnionym posługiwaniu się kartą parkingową. W dotychczasowej praktyce nielegalne posługiwanie się kartą parkingową, które w istocie polegało na niestosowaniu się do określonych znaków drogowych, było traktowane tak samo, jak naruszenie tych znaków przez osobę, która owej karty nie wykorzystywała. Należy zwrócić uwagę, że takie “oszukańcze” parkowanie na “kopercie” lub niestosowanie się do niektórych innych znaków, a więc podszywanie się pod osobę do tego uprawnioną, ma znacznie bardziej negatywny wydźwięk, niż oczywiste naruszenie tych norm przez osobę nie nadużywającej karty parkingowej. W związku z powyższym zdecydowano wyodrębnić to zachowanie w części C tabeli załącznika przypisując mu 7 pkt podlegających wpisaniu do ewidencji.

W części E “Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości” dodano naruszenia oznaczonego kodem E 08, co ma na celu gromadzenie danych statystycznych, które będą niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu nowo dodanego przepisu art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy - Prawo o ruchu drogowym na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W części H “Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym” zmodyfikowano nazwę czynu określonego w poz. 12 poprzez dostosowanie zakresu podmiotowego oraz nazewnictwa do zmian wprowadzonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Wyrazy “hełm ochronny” zastąpiono wyrazami “kask ochronny”, a ponadto wyrazy “motocyklem lub motorowerem” zastąpiono wyrazem “pojazdem”, co spowoduje, że punkty będą przypisywane kierującym wszystkimi pojazdami, co do których ustawodawca wprowadził obowiązek używania kasków ochronnych tj. kierującym motocyklem, motorowerem i czterokołowcem.

W części J “Przewóz osób” w poz. 02 w kolumnie 2, dostosowano nazwę czynu do zmian wprowadzonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym poprzez zastąpienie wyrazów “hełmów ochronnych” wyrazami “kasków ochronnych”. Ponadto wyraz “pasażerów” zastąpiono wyrazem “pasażera” dostosowując w tym zakresie brzmienie załącznika do przepisów ustawy. Należy podkreślić, że przewożenie każdego kolejnego pasażera (dziecka) w sposób niezgodny z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych jest kolejnym naruszeniem, któremu należy przypisać punkty.

W części K “Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową” w poz. 02, w kolumnie 4, dostosowano podstawę prawną dla naruszenia polegającego na kierowaniu pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień, zastępując uchylone przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym właściwymi przepisami ustawy o kierujących pojazdami. Ponadto naruszenia oznaczone dotychczas kodami K 04 (jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych) i K 05 (naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku wysepki dla pasażerów na przystanku), którym przypisana była zerowa wartość punktowa, przeniesiono do części B tabeli załącznika, nadając im odpowiednio kody B 08 i B 09 i przypisując każdemu 5 pkt podlegających wpisaniu do ewidencji.

Komentuj
Przy drogach pojawi się nowy znak - E-15h
15 października 2015 | 0

fde68e1db618ab8cd9dd45a318063303154e543a

E-15h - “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”

(526-13)

Do publicznej wiadomości podane zostały dwa kolejne projekty dotyczące zmian rozporządzeń w zakresie znaków i sygnałów drogowych:

projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

To informacja szczególnie istotna dla kierowców ciężarówek. Nowe oznaczenia mają zdecydowanie ułatwić poruszanie się po drogach wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 tony. Jest to uzupełnienie do już stosowanych oznaczeń E-15b i E-15e (oznaczają numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 lub 10 ton. Zmiany są spowodowane faktem, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jeśli odcinek drogi krajowej zostaje zastąpiony nowo wybudowanym fragmentem drogi, traci swoją kategorię i jest zaliczany do dróg wojewódzkich. Mawiaj będą miały duże zestawy.

 

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, zpóźn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Przepisy projektowanego rozporządzenia uzupełniają katalog znaków z numerem drogi, dodając nowy znak E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” (w przepisach § 1 pkt 1 i 2 projektu), który będzie miał zastosowanie do dróg wojewódzkich, posiadających odpowiednie parametry techniczne i po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisów § 65 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych istnieje tylko możliwość zastosowania na drogach wojewódzkich znaków: E-15b “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”, E-15e “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do lOt” dla dróg posiadających parametry techniczne pozwalające na ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej odpowiednio do 8 t i lOt. W przypadku gdy odcinek drogi krajowej przekazywany do jednostki samorządu będzie posiadał parametry techniczne pozwalające na ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej do 11,5t t i zostanie zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej, na podstawie projektowanych przepisów rozporządzenia będzie mógł być oznakowany znakiem E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, adekwatnie do parametrów technicznych tej drogi Projektowane przepisy pozwolą na zastosowanie w organizacji ruchu na drogach wojewódzkich projektowanego oznakowania i tym samym na poinformowanie użytkownika drogi - kierującego pojazdem - o dopuszczalnych naciskach osi charakteryzujących daną drogę wojewódzką.

Ponadto, projektowane przepisy § 1 pkt 1 dodają w § 65 rozporządzenia ust. 4, zgodnie z którym umieszczony na znaku E-l, E-2, E-3 oraz E-14 symbol tabliczki T-34 “tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną” wraz z symbolem znaku z numerem drogi (np. E-15a, E-15c, E-15d, E-15f oraz E-15g) uprzedza o wjeździe na odcinek drogi objęty systemem elektronicznego poboru opłat. Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym. Przedłożony projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowego Centrum Legislacji. Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Komentuj
Rafał Grodzicki, Nowe kursy i szkolenia w WORD (po 4.1.2016 r.)
14 października 2015 | 3

Od 4 stycznia 2016 roku wchodzą w życie już ostatnie - oczekujące od stycznia 2013 r. - przepisy z ustawy o kierujących pojazdami. W związku z tym czeka nas kilka zmian.

Kierowcy, którzy po 4 stycznia 2016 roku po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B podlegać będą okresowi próbnemu, który będzie trwał dwa lata. W okresie tym kierowca będzie zobowiązany między czwartym a ósmym miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, do odbycia kursu dokształcającego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Jeżeli przed upływem 8. miesiąca kierowca ten nie dostarczy staroście zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu i szkolenia starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego trwał będzie dwie godziny lekcyjne i będzie go można odbyć tylko w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Na kursie tym poruszane będą między innymi zagadnienia związane z przyczynami i skutkami wypadków drogowych, czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego a także psychologiczne aspekty kierowania pojazdem w tym czynników mających wpływ na funkcje percepcyjne (alkohol, zmęczenie, emocje). Koszt kursu wyniesie 100 złotych.

Szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym trwać będzie jedną godzinę zegarową. Organizowane będzie odpłatnie przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy (w tym także przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które prowadzą taką działalność. Wiele WORD-ów w Polsce, w tym także warszawski, przygotowując się do wejścia w życie tych przepisów podjęło decyzję o podjęciu takiej działalności). Szkolenie to nie będzie miało na celu nauczenia wychodzenia z poślizgu. Wykonanie określonych ćwiczeń praktycznych na płycie poślizgowej będzie miało na celu kształtowanie postawy defensywnej, a także uświadomienie osobie szkolonej niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości. Koszt takiego szkolenia wyniesie 200 złotych.

W wyniku badań przeprowadzonych wśród tak zwanych “młodych” kierowców oraz sprawców wypadków drogowych wynika, że kierowcy w pierwszych miesiącach od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy jeżdżą bardzo ostrożnie i defensywnie, z pewnym respektem do ruchu drogowego, jakby nie wierząc jeszcze w swoje umiejętności. Po upływie kilku miesięcy nabierają niczym nieuprawnionego przekonania o własnych umiejętnościach, co często doprowadza do ryzykownych zachowań a w konsekwencji do zdarzeń drogowych niosących za sobą poważne konsekwencję, nierzadko te największe, utratę zdrowia a nawet życia. Jest, zatem wysoce uzasadnione, aby ci młodzi ludzie dostali “dobrą lekcję” pod okiem profesjonalistów i w warunkach niezagrażających ich zdrowiu, lekcję, która pozwoli uchronić ich i innych użytkowników dróg przed tymi konsekwencjami.

Kolejną nowością wchodzącą w życie w styczniu 2016 roku jest kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na taki kurs starosta decyzją administracyjną skieruję kierowcę, który:

– przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

– w okresie próbnym popełnił, co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Osoba skierowana na taki kurs jest obowiązana do odbycia go w okresie miesiąca od doręczenia decyzji administracyjnej pod rygorem zatrzymania prawa jazdy przez starostę. Szkolenie będzie organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tylko w dni robocze. Czas trwania kursu to cztery dni po siedem godzin lekcyjnych każdy (razem 28 godzin). Koszt kursu ustalono na 500 złotych. Na początku takiego kursu wykładowcy posiadający specjalistyczną wiedzę indywidualnie, poprzez zadawanie pytań i rozwiązywanie testów przez osoby szkolone ustalą zakres wiedzy i określą przyczynę naruszania przepisów ruchu drogowego przez osoby uczestniczące w szkoleniu. W kolejnych dniach przekażą specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz psychologicznych aspektów uczestnictwa w ruchu drogowym.

Nowe kursy to ważne zadanie dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całym kraju. To do tych instytucji każdego roku zgłosi się tysiące “młodych” kierowców, którym zapewnić trzeba najwyższą jakość szkolenia. Jestem przekonany, że świetnie sobie z tym poradzą. Od ich zaangażowania i profesjonalizmu, zależy przecież bezpieczeństwo na naszych drogach.

bfe63d668bee1548f3aaf7d6a05eca35dbeb55d7

 

Rafał Grodzicki,

egzaminator w WORD Warszawa,

wydział bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Absolwent studiów podyplomowych BRD na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Posiada uprawnienia: egzaminatora kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy; instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii; instruktor doskonalenia techniki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy.

(526-4 fot. jola michasiewicz)

Komentuj
Przestępstwo zabójstwa drogowego trafiło do kodeksu karnego
29 października 2015 | 0

Bardzo skromnie nasze media poinformowały o znaczącej zmianie wprowadzonej - po latach starań - do włoskiego kodeksu karnego. W wykazie przestępstw pojawiło się nowe - ZABÓJSTWO DROGOWE. Właśnie - po prawie dwóch latach procedowania - izba niższa parlamentu przyjęła projekt noweli ustawy. Tekst wróci do Senatu, albowiem deputowani dokonali licznych zmian w stosunku do pierwotnego brzmienia. Nowe prawo ma obowiązywać od 2016 r. Przewidziana kara dotyczy kierowców pijanych i po użyciu narkotyków, którzy spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Dotychczas był to wymiar od 2 do 7 lat więzienia, nowy zapis przepisu przewiduje wydłużenie kary do 10 lat więzienia. Natomiast w przypadku śmierci więcej niż jednej osoby - kara do osiemnastu lat więzienia. I kara dodatkowa - utrata prawa jazdy nawet na 30 lat.

Komentuj
RPO w sprawie badań nietrzeźwych kierowców
28 października 2015 | 0

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność wprowadzenia obowiązku przeprowadzania badań lekarskich każdej osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Policji. Brak takiego obowiązku, a co za tym idzie brak obowiązku dokumentowania stanu zdrowia osoby przyjmowanej pod nadzór Policji powoduje, że w przypadku ujawnienia obrażeń ciała przy zwalnianiu osoby zatrzymanej, będzie zachodziło domniemanie, że powstały one w czasie jej zatrzymania. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję wprowadziło obligatoryjne poddanie badaniom lekarskim tylko wobec niewielkiej grupy osób zatrzymanych. Nie można zatem uznać, aby obowiązujące przepisy czyniły zadość standardom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówiącym, że osoba przebywająca pod nadzorem Policji powinna po jego zakończeniu znajdować się w stanie niepogorszonym w stosunku do tego, w jakim była przyjmowana. Jeżeli opuszczając jednostkę Policji osoba zatrzymana ma obrażenia fizyczne, których nie miała wcześniej, to obowiązkiem państwa jest wyjaśnienie, w jakich okolicznościach obrażenia te powstały. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie i podjęcie działań w celu odpowiedniej nowelizacji rozporządzenia.

Komentuj
Problem rozliczania kosztów noclegu kierowców
28 października 2015 | 0

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem rozliczania kosztów noclegu kierowców samochodów ciężarowych. Poprosił Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o przedstawienie informacji na temat planowanych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zakładanych terminów wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów.

W opinii Rzecznika istnieje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji ustawowych dostosowanych do specyfiki pracy kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym. Obecnie obowiązujące odesłanie do przepisów dotyczących pracowników sfery budżetowej nie przystaje do specyficznych warunków pracy kierowców, w szczególności wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dotychczas w praktyce orzeczniczej sądów dominowało stanowisko, że pracodawca może zapewnić kierowcy nocleg w kabinie pojazdu. W ten sposób wywiązywał się z obowiązku zapewnienia tzw. bezpłatnego noclegu, który został określony  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. Radykalną zmianę w tym zakresie przyniosła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. podjęta w składzie 7 sędziów (II PZP 1/14). Uchwała ta stanowczo wyklucza taką możliwość, co niesie za sobą poważne konsekwencje w zakresie ochrony praw kierowców i funkcjonowania transportu drogowego. Sąd Najwyższy stwierdził, że zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie pojazdu, podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym, nie powinno być rozumiane jako bezpłatny nocleg. Tym samym, nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku wypłaty kierowcom ryczałtu za noclegi w kwotach należnych pracownikom sfery budżetowej, będących w zagranicznej podróży służbowej. Tezę tę Sąd Najwyższy powtórzył również w uchwale z 7 października 2014 r. (I PZP 3/14).

Komentuj
Na trzy lata więzienia i 60 tys. grzywny skazano b. egzaminatora
27 października 2015 | 0

57cb3d44050ffefeb8e221716d48b9538deadf54

(526-7)

Na karę trzech lat więzienia i 60 tys. zł grzywny skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku 52-letniego Wojciecha K. Proces trwał kilka lat, bo od 2011 r., na stole sędziowskim setki stron akt, niekończący się korowód świadków itd. itd. I właśnie ogłoszono wyrok w procesie dotyczącym korupcji w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny.

Na lawie oskarżonych zasiadło 35 osób, w śród nich: egzaminatorzy, instruktorzy nauki jazdy, właściciele ośrodków szkolenia kierowców. Prokurator Mirosław Puto z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku zarzucił wszystkim przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za ułatwienie zdania egzaminu. I tak ostatecznie - w mowie końcowej domagał się dla oskarżonych kar grzywny i zapłaty na rzecz skarbu państwa pieniędzy, które otrzymali w formie łapówek - chodzi o kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset złotych. Wnosił o bezwzględny wyrok więzienia (czyli bez zawieszenia) - od 2 do 6 lat. Głównym oskarżonym i najwięcej zarzutów postawiono Wojciechowi K. z Redy, który przez siedem lat pracował jako egzaminator w PORD, a wcześniej był instruktorem. Prokurator zarzucił mu popełnienie 124 przestępstw o charakterze korupcyjnym. Wojciech K. w trakcie śledztwa przyznał się do winy, ale przed sądem wszystkiemu zaprzeczył. Stwierdził, że jego przyznanie się do winy zostało wymuszone przez policjantów. Cały dzień trwało samo odczytywanie wyroku. Sędzia Anna Hodysz uniewinniła Wojciecha K. z 70 zarzutów. Za popełnienie reszty - chodziło o przyjmowanie łapówek za zdanie egzaminu w wysokości od 500 zł do 2 tys. zł, gdzie rolę pośrednika pełnił szef firmy szkoleniowej - został skazany na trzy lata więzienia i 60 tys. zł grzywny. Proceder trwał od 2000 r., wyrok nie jest prawomocny.

Komentuj
Przepisy dotyczące formularzy mandatów
27 października 2015 | 0

Opatrzony datą 22 października 2015 r. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie mandatów karnych dotyczy. Wnioskujący - minister finansów uzasadnia:

Projekt rozporządzenia został opracowany ze względu na uchylenie w art. 41 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, z późn. zm.) przepisu art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101). Na podstawie art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenie, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).

Uchylenie art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich jest wynikiem przeniesienia kompetencji w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi z wojewodów na naczelników urzędów skarbowych. Zgodnie z brzmieniem art. 100 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), wprowadzonym przepisami art. 49 ustawy o administracji podatkowej, zadania w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów karnych zostaną przeniesione z wojewody na właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej. Do dystrybucji i rozliczania formularzy oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego właściwy będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Biorąc pod uwagę powyższe opracowany został projekt rozporządzenia. W projekcie przewidziano, iż dyrektorzy izb skarbowych oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego będą zaopatrywani w formularze mandatu karnego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie informacji dotyczącej przewidywanej do wykorzystania w ciągu wskazanego okresu czasu liczby formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z zapisami projektu organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą otrzymywały formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego od właściwego dyrektora izby skarbowej, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, które będą otrzymywały formularze od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą otrzymywały formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego na podstawie zapotrzebowania, składanego w systemie teleinformatycznym. W przypadku Głównego Inspektora Transportu Drogowego dopuszczone będzie również składanie zapotrzebowania w formie papierowej. Po jego zrealizowaniu sporządzana będzie specyfikacja obejmującą m.in. liczbę wydanych bloczków, numerację początkową i końcową formularzy mandatu karnego w bloczku oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Jeden z podpisanych egzemplarzy specyfikacji będzie dowodem rozchodu formularzy,drugi zaś dowodem przychodu formularzy, bądź przydziału serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Nowe formularze mandatu karnego będą, jak obecnie, drukami ścisłego zarachowania i będą podlegały wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania. Zrezygnowano z dotychczasowego ustanawiania wszystkich formularzy mandatu karnego drukami ścisłego zarachowania. W przypadku formularzy wypełnionych nie zachodzi bowiem obawa zastosowania przez nieuprawnione jednostki.

W projekcie rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym, iż formularze mandatu karnego odpłatnie nabywane będą przez straże gminne (miejskie).

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, zobowiązane będą do sporządzania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informacji o otrzymanych i wykorzystanych formularzach mandatu karnego oraz seriach i numerach mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Powyższe informacje przekazywane będą właściwemu miejscowo dyrektorowi izby skarbowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego celem dokonania ich rozliczenia. Będą obejmowały dane dotyczące m. in. liczby wykorzystanych i niewykorzystanych formularzy, czy serii i numerów mandatów. W ślad za informacją właściwemu miejscowo dyrektorowi izby skarbowej przekazywane będą odcinki formularzy mandatu karnego, przeznaczone dla tego organu. Dyrektor izby skarbowej będzie weryfikował informację z otrzymanymi odcinkami formularzy mandatu karnego i na tej podstawie dokonywał rozliczenia. W przypadku negatywnej weryfikacji dyrektor izby skarbowej będzie korygował informację zawiadamiając o tym organ, który tę informację złożył. Natomiast w przypadku braku odpowiednich danych do dokonania korekty dyrektor izby skarbowej będzie odrzucał informację bądź jej część. Wówczas organ składający informację będzie zobowiązany do jej korekty w terminie 14 dni.

W przypadku rozliczania organów Inspekcji Transportu Drogowego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego uregulowano, że dopuszczona została zarówno forma elektroniczna, jak i papierowa dokonywania rozliczenia.

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich), zobowiązane będą do sporządzania nie rzadziej niż raz w miesiącu informacji o nałożonych w drodze mandatu karnego grzywnach. Informacja przekazywana będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i obejmie dane dotyczące m. in. wysokości nałożonych grzywien, ukaranego. Powyższa informacja będzie przekazywana organowi uprawnionemu do poboru tych należności w celu dokonania rozliczenia należności wynikających z grzywien.

W odniesieniu do grzywien nakładanych mandatami karnymi zaocznymi przyjęto, iż w przypadku, gdy organ uprawniony do poboru nie odnotuje wpłaty należności wynikającej z takiej grzywny, w terminie określonym w art. 98 § 4 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia tj. w terminie 7 dni od jego wystawienia, niezwłocznie przekaże informację organowi, którego funkcjonariusz nałożył mandat, w celu skierowania do sądu wniosku o ukaranie.

W projekcie rozporządzenia uregulowano również tryb współpracy dyrektorów izb skarbowych oraz organu uprawnionego do poboru grzywien z organami uprawnionymi do ich nakładania. Określono między innymi sposób składania wniosków o przekazanie informacji lub dokumentów, a także termin na ich przekazanie.

Analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym rozliczenia z funkcjonariuszami (pracownikami) nakładającymi grzywny drodze mandatu karnego z wykorzystanych formularzy mandatu oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a także dokonanych wpłat przeprowadzać będzie organ uprawniony do nakładania grzywien.

Komentuj
W życie wchodzi tzw. specustawa drogowa
27 października 2015 | 0

27 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest usprawnienie realizacji inwestycji drogowych w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Chodzi m.in. o wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości interpretacyjnych, które utrudniają stosowanie ustawy. Nowelizacja m.in. umożliwia zrzeczenie się odszkodowań przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za grunty przejęte pod drogi. Doprecyzowuje też przepis, zgodnie z którym organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydają ją dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej. Np. w przypadku budowy drogi krajowej wojewoda będzie mógł wydać ZRID również na związaną z tą inwestycją budowę dróg gminnych. Ponadto nowelizacja wskazuje bezpośrednio, że wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien określać nieruchomości lub ich części, które mają przejść na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek powinien też zawierać informacje o nieruchomościach, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu. Zmiany doprecyzowują też przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice powiatu. Będzie wydawał ją wojewoda lub starosta, na którego obszarze znajduje się największa część powierzchni przeznaczonej na realizację inwestycji. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r. 24 września 2015 r. podpisał ją prezydent. 

Komentuj
I wreszcie możesz mieć trzecią tablicę
26 października 2015 | 2

d0c82c1f2a172e8bc365e21023ef45fa52628ff9

(526-84 fot. jola michasiewicz)

I już można powiedzieć NARESZCIE. A już od 1 stycznia 2016 r. będzie można udać się do urzędu gminy i otrzymać tzw. trzecią tablicę rejestracyjną. Już legalnie będzie można oznaczyć bagażnik rowerowy, równie legalną tablicą. Opublikowano właśnie stosowne rozporządzenia, a tu: zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (2015.1601); drugie - zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (2015.1602) oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (2015.1603). Przypomnijmy wszystkie trzy nowele wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Komentuj
Zmiany w dokumentach prawa jazdy - kod 69
26 października 2015 | 0

f26728fbde14ce4d46dca1698269e366637b558c91d7219a012c1f81ca38a541f0464e7acae2cd6f

(526-82-83)

Wraca temat “tajemniczego” kodu 69. Rządowe Centrum Legislacji podało do publicznej wiadomości nowy projekt zmian w dokumentach prawa jazdy. Zmianie ulegną następujące dokumenty: prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem. I przepis uspakajający kierowców - dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Także: ograniczenia lub informacje dodatkowe wynikające z kodów lub subkodów umieszczonych w prawach jazdy wydanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przez okres ważności tych uprawnień, chyba że ograniczenie w korzystaniu z uprawnień stało się bezprzedmiotowe. W sprawie “tajemniczego kodu” przypomnijmy, iż dotyczy on wyłącznie kierowców, którzy wybierają się za kierownicę po spożyciu alkoholu. To właśnie do ich dokumentów prawa jazdy zostanie dodany kod 69. Z taką adnotacją kierowca będzie musiał stosować alkolock i blokadę tę będzie musiał mieć zamontowaną w kierowanym pojeździe. Projekt znajduje się na etapie legislacyjnym uzgodnień międzyresortowych.

 

Uzasadnienie (fragment): Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) Minister Infrastruktury i Rozwoju podjął działania w celu dostosowania wzoru prawa jazdy do prawa jazdy wydawanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322), międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem. Inicjatywa dostosowania przepisów wynika z problemów z jakimi spotykają się obywatele posiadający ważne prawo jazdy kraju będącego wyłącznie stroną konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) gdyż ich wzór prawa jazdy jest niezgodny z konwencją o ruchu drogowym, podpisanej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) co powoduje utrudnienie w ruchu międzynarodowym. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że osoby takie nie mogą uzyskać międzynarodowego prawa jazdy niezbędnego do poruszania się na terytorium kraju honorującego tylko prawo jazdy zgodne ze wzorem na podstawie Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44).

Komentuj
Zmiany w ściąganiu mandatów. Będzie trzeba najpierw zapłacić
22 października 2015 | 1

 

f9d201f691df50613d3ceef717b21cc24f7ba812

(526-55)

 

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił właśnie projekt rozporządzenia, który zakłada, iż w sytuacji ukarania mandatem, kierowca zawsze będzie musiał go zapłacić. Nawet wtedy, kiedy będzie chciał kwestionować jego zasadność w sądzie.Zaproponowany przez prezesa Rady Ministrów projekt dotyczy zmiany w ściąganiu mandatów. Wszystko spowodowała nowelizacja ustawy z 10 lipca 2015 roku, która przeniosła m.in. kompetencje do ściągania mandatów z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego. Oprócz tego, zmieni się treść pouczenia na stronie drugiejodcinkaC formularza mandatukarnego. Zostanie ona rozszerzona o informację, że wystąpienie do sądu z wnioskiem o uchylenie mandatu nie zwalnia wcale ukaranego z obowiązkuuiszczenia grzywny. Takich zmian domagały się urzędy wojewódzkie, do których do tej pory należało pobieranie należności z grzywien. Według projektu, każdy wpłacający pieniądze będzie musiał podać numer serii i mandatu. Dodatkowo planowana jest zmiana formularza mandatu, jednak zważywszy na to, że policjanci posiadają jeszcze dużo dotychczasowych blankietów, przygotowano przepis przejściowy, który pozwoli na ich używanie do 31 grudnia 2016 roku, czyli o rok dłużej. Nie wiadomo na razie czy i kiedy projekt wejdzie w życie. 

Komentuj
Starosta ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy
20 października 2015 | 0

Starosta ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy i skierowania na egzamin sprawdzający po przekroczeniu przez kierowcę 24 punktów w ciągu roku. Nie zmieni tego późniejsze szkolenie. Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października br. (sygn. I OSK 367/14). Rozpatrywana sprawna dotyczy kierowcy, który tylko w okresie 7. miesięcy “zebrał” 28 punktów. Czyli powinno mu być zatrzymane prawo jazdy i taki też orzeczenie zapadło. Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego okazało się bezskuteczne. Z wniosku komendanta Policji bezspornie wynikało, że skarżący naruszył przepisy ruchu drogowego i otrzymał w związku z tym 28 punktów. Zatem prezydent (starosta) w takiej sytuacji kieruje kierowcę na egzamin sprawdzający i orzeka o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Kierowca przedłożył jednak dokument potwierdzający, że odbył szkolenie zmniejszające liczbę punktów karnych. Jednak z zaświadczenia tego wynikało, że odbyło się ono już po przekroczeniu 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Co w ocenie sko oznacza brak podstaw do zmniejszenia liczby punktów. A to dlatego, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, w szczególności § 8 ust. 6, odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24. Sprawa jednak nie została zakończona, kierowca wniósł bowiem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Twierdził, że istotny wpływ na wynik sprawy powinna mieć okoliczność uczestniczenia w szkoleniu, co w jego ocenie powinno skutkować odliczeniem 6 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ponadto powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych wskazywał, że sądy wielokrotnie odmawiały stosowania § 8 ust. 6 rozporządzenia z 25 kwietnia 2012r., uznając, iż rozporządzenie w tym zakresie wykracza poza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak argumentował, przepis upoważniał ministra do określenia w rozporządzeniu liczby punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia. - Treść tego upoważnienia nie może być odczytywana jako umocowanie do określenia kategorii kierowców, którym pomimo odbytego szkolenia nie zmniejsza się liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Z art. 130 ust. 3 prawo o ruchu drogowym wynika bowiem, że kierowca wpisany do ewidencji może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Uprawnienie to nie dotyczy jedynie kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Jest to jedyny przewidziany ustawą wyjątek – podawał. WSA właśnie oddalił skargę. Wyrok jest prawomocny.

Komentuj
Zmienione opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i innych
16 października 2015 | 0

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. I tak za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 85,00 zł, na którą składa się opłata za: dowód rejestracyjny - 54,00 zł; komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł; nalepkę kontrolną - 18,50 zł. Natomiast za wydanie pozwolenia czasowego, albo jego wtórnika organ rejestrujący ma być pobierana opłata: w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł; w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł; do wielokrotnego stosowania - w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy na wniosek producenta pojazdu oraz w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy - 363,00 zł. I za wydanie tablic rejestracyjnych albo ich wtórników organ rejestrujący ma pobierać następujące opłaty: 1) wydania tablic samochodowych albo ich wtórnika - 80,00 zł; 2) wydania tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 40,00 zł; 3) wydania tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 30,00 zł; 4) wydania tablic indywidualnych - 1000,00 zł; 5) wydania zabytkowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 100,00 zł; 6) wydania zabytkowych tablic motocyklowych albo ich wtórnika - 50,00 zł.

UZASADNIENIE: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników realizuje upoważnienie z art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273). Zgodnie z brzmieniem delegacji ustawowej minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. Według nowego brzmienia tego upoważnienia wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej musi również uwzględniać wysokość opłat za wydanie ich wtórników.Doprecyzowanie delegacji art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, skutkuje doprecyzowaniem przepisów rozporządzenia, ale nie zakłada się zmiany wysokości dotychczas pobieranych opłat.

Wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnejsą tożsame z oryginalnym dokumentem czy też tablicą i nalepką i takie same są ich warunki zabezpieczenia, dystrybucji a zatem też koszty działania organów związane z ich wydaniem. W dotychczasowej praktyce pobierania opłat za ww. wtórniki organy rejestrujące pojazdy kierowały się zasadą wynikającą z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pobierając taką samą opłatę za wtórnik jak za oryginalny dokument, tablice czy też nalepkę - w wysokości określonej w dotychczasowym rozporządzeniu.

W związku z powyższym przyjęto, że opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnejorgany rejestrujące będą pobierać w wysokościach niezmienionych, dotychczas określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.) oraz że wysokości opłat za wydanie ich wtórników będą takie jak za wydanie oryginalnego dokumentu czy też tablicy i nalepki.

Planuje się wejście w życie rozporządzenia z dniem 4 stycznia 2016 r. Ustalenie takiego terminu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia związane jest z terminem wejście w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która nadała nowe brzmienie art. 76 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej w myśl uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).

Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Komentuj
Poprawione stawki za kartę pojazdu oraz jej wtórnik
16 października 2015 | 0

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik wprowadza zmiany stawek, i tak “§ 1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę określoną w ust. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu jest realizacją delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu określonej w przepisie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia związane jest ze zmianą art. 77 Prawa o ruchu drogowym zawartą w ustawie z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273). Zgodnie z doprecyzowanym brzmieniem tej delegacji minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik.

Doprecyzowane brzmienie art. 77 ww. ustawy nie powoduje jednak zmiany istoty dotychczasowego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421).

Projekt rozporządzenia pozostawia na dotychczasowym poziomie wysokość opłat za wydanie karty pojazdu i na tej samej wysokości opłatę za wydanie wtórnika tego dokumentu. Nie zmieniła się również istota kryteriów określonych w wytycznych zawartych w art. 77 ust. 5 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym do wydania tego rozporządzenia.

Planowane jest wejście w życie rozporządzenia z dniem 4 stycznia 2016 r. stosownie do dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej w myśl uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979). 

Komentuj
Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym? Przy prędkości 140 km/godz. i na przejściu dla pieszych?
15 października 2015 | 0

4e755ed5750afa655d170ac20fe9a5185cb8ba57

(526-6)

Przed Sądem Rejonowym Lublin Zachód ruszył proces 27-letniego Patryka B. ze Świdnika, który w lutym br. na pasach potrącił 17-letniego Adriana. Przechodzień zmarł. Zdaniem prokuratury B. jadąc ze Świdnika w kierunku centrum Lublina złamał wszelkie możliwe przepisy. Na liczniku miał ok. 140 km/godz. Świadkowie mówili, że "jechał jak szalony". Ich zdaniem B. zajeżdżał drogę innym kierowcom oraz ignorował wszelkie możliwe przepisy. W końcu doszło do tragedii, a siła uderzenia była tak duża, że w hondzie prawie urwał się dach. Auto zatrzymało się kilkadziesiąt metrów dalej. Patryk B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności.

Komentuj
Co zrobią urzędnicy?
15 października 2015 | 0

fee3a782af31a45855178c76a90734cb826a4862

(526-8)

Czy w styczniu 2016 roku będzie działała nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)? Dodajmy z tych rowiązań korzystają m.inn. starostwa rejestrując pojazdy i wydając prawo jazdy. Na to pytanie tymczasem nie ma odpowiedzi. Sceptycy wskazują, iż jeszcze nie wyłoniono wykonawcy kluczowego narzędzia, czyli katalogu marek i typów pojazdów. Nadto trwa “cicha wojna” - jak informuje “Dziennik Gazeta Prawna” pomiędzy Centralnym Ośrodkiem InformatyzacjiMSW(COI) a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW). Dowiadujemy się, iż do dziś brakuje rozporządzeń, może nawet 30, dotyczących technicznych aspektów wdrożenia systemu w starostwach. “Gazeta Wyborcza” podsumowuje: “Wszystkie te obawy potwierdza Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. - Na ten moment groźba jest realna - ocenia. - Obawiamy się, że bez wdrożenia rozwiązań na okres przejściowy sprawne wydawanie praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych okaże się niemożliwe, a wtedy obywatele będą mieli pretensje do starostów, a nie do winnych sytuacji organów centralnych - wskazuje Kubalski. Paraliż mógłby mieć ogromne rozmiary. Jak szacuje RMF FM, nowy system powinien obsłużyć 30 tys. spraw dziennie - od zapisania się na kurs przez przystąpienie do egzaminu, odebranie uprawnień aż po rejestrację auta. I jeszcze raz “Gazeta Wyborcza”: “O tym, jaka może być skala opóźnień, świadczy jednak wypowiedź przedstawiciela PWPW Roberta Domagały na spotkaniu Związku Powiatów Polskich (ZPP) z 9 października. - Testy integracyjne z MSW w praktyce mogłyby się odbyć do końca kwietnia przyszłego roku. Pilotaż w urzędach jest faktycznie możliwy do przeprowadzenia do połowy maja 2016 r., zaś szkolenie użytkowników- do końca maja - prognozował. Jak usłyszeliśmy, powiaty zamierzają namawiać rząd do przesunięcia terminu wdrożenia CEPiK 2.0 lub przynajmniej do opracowania przepisówprzejściowych.” 

Komentuj
Właściwości sądów zmienione
14 października 2015 | 0

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - podpisana 13 października 2015 r. 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przedmiotowa ustawa ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz 392 z późn. zm.) w zakresie określenia właściwości sądów przy wnoszeniu powództw związanych z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych.

Przyjęta ustawa wprowadza w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nowy przepis art. 34a określający, iż powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych powyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej. Ponadto przepis art. 34a określa, iż przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądów.

Przyjęta regulacja stanowi odstępstwo od wyrażonej w art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zasady określającej właściwość sądów w sprawach o roszczenia wynikającej z umów ubezpieczeń obowiązkowych. Właściwość ta jest określona przemiennie wskazując iż powództwa takie mogą być wytaczane bądź według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Tymczasem nowa regulacja art. 34a przyjmuje właściwość wyłączną wskazanych w tym przepisie sądów.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy wprowadzana regulacja ma ograniczyć zjawisko koncentracji spraw sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wskazano bowiem, iż siedziby większości zakładów ubezpieczeń oraz przedsiębiorców udostępniających poszkodowanym pojazdy zastępcze (a następnie wchodzących na podstawie umowy cesji wierzytelności w prawa poszkodowanego) znajdują się w kilku największych miastach w Polsce, a szczególnie w Warszawie. Powoduje to znaczne spiętrzenie tego rodzaju spraw w kilku sądach w Polsce, a ponadto wydłuża postępowanie z uwagi na konieczność przesłuchania w trakcie procedowania poszkodowanych zamieszkałych często w znacznej odległości od sądów prowadzących postępowanie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Komentuj

Statystyka

Zabici piesi - najczęściej jesienią i zimą
31 października 2015 | 1

c80cd3334b5705095fd20efdae346c919529c0f8

Wypadki z udziałem pieszych w 2014 roku. W 2014 roku odnotowano 9 106 wypadków z udziałem pieszych (26% ogółu), zginęło w nich 1 127 osób (35,2% ogółu), a 8 592 odniosły obrażenia ciała (20,2% ogółu). W większości poszkodowanymi byli sami piesi 1 116 zabitych i 8 398 rannych, którzy swoim zachowaniem często powodują duże zagrożenie. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno - zimowych (wykres poniżej).

82cd01eb76e809acd1888ffb94656221a2a3b3b7

(526-85 oraz 86 grafika Policja pl)

Komentuj
Stan brd wg Światowej Organizacji Zdrowia - raport
29 października 2015 | 0

Pomimo poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wypadki drogowe co roku są  przyczyną śmierci blisko 1,3 mln osób. W ostatnich trzech latach Polska oraz 78 innych krajów ograniczyła liczbę wypadków śmiertelnych, w 68 krajach liczba ta jednak wzrosła - wskazano w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. Global status report on road safety 2015 przygotowany w odniesieniu do danych z Polski we współpracy z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kraje, które zredukowały liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych osiągnęły ten sukces poprzez poprawę ustawodawstwa, nadzoru  oraz zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

W raporcie podkreślono, że użytkownicy dróg na całym świecie są nierównomiernie chronieni. Ryzyko śmierci w wypadku drogowym nadal zależy w dużej części od tego gdzie ludzie żyją i w jaki sposób poruszają się po drogach. Nadal istnieje luka między krajami o wysokich dochodach, średnich i niskich - w których występuje 90 proc. ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym mimo, iż posiadają 54 proc. wszystkich pojazdów na świecie. Najniższe wskaźniki śmiertelności na mieszkańca występują w Europie - szczególnie w bogatych krajach, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypada około 9,3 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przy średniej w skali światowej 17,5, a najczęściej wypadkom ze skutkiem śmiertelnym ulegają osoby poruszające się samochodami 51 proc. Najwyższe zagrożenie życia w ruchu drogowym występuje w Afryce - ginie tam w wypadkach 26,6 osób na 100 tys. mieszkańców, a wypadkom śmiertelnym ulega najwięcej pieszych - 39 proc. Raport wskazuje między innymi, że na całym świecie:

–105 krajów stosuje dobre prawo dotyczące pasów bezpieczeństwa mające zastosowanie do wszystkich osób w pojeździe,

–47 krajów posiada właściwe prawo krajowe określające maksymalny limit prędkości do 50 km /  h w terenie zabudowanym,

–34 kraje posiadają dobre prawo wobec jazdy pod wpływem alkoholu,

–w 53 krajach  bierne urządzenia zabezpieczające zamontowane w pojazdach (pasy bezpieczeństwa i foteliki dla dzieci) stosuje się według limitów określonych na podstawie wieku, wzrostu i wagi.

–W skali wszystkich badanych krajów 49 proc. ofiar wypadków to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Informacje o stanie BRD Polsce dla WHO przygotował Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W raporcie wskazano, m.in. że od 2004 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych systematycznie obniża się, podobnie jednak do skali globalnej problemu najbardziej zagrożeni ryzykiem wypadku są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Komentuj

Przegląd prasy

Debata - Bezpieczny pieszy. Porozmawiajmy o prewencji
29 października 2015 | 0

 

c4987fb37caffff0a46a5f9458e20b5ac2be2263c92e0023aa052f551c1465f93965c8859c0fb9c1

4c78d65465e1449a1f62aaf7b77377f0c10f75a2b845f4ab050dffb909867312f687e6514a5b1876

df970b3993a76ffaae29323bdc29b3513d3c4dc5e8350bdfb5f2bda8e5662342bb8715052c458bcc

e976c35aaf394f5f6324f44b59f972a2171e014d

6e225db0b3de0463bc39b80c8802604249dcad109c0e32812b3bebbaac45c49f2d38c2183d5480cb

3ee71e13e10e847f40405f4699394740d531b9abb8abc0fcf146d54150b22aac6ab2e3843e8f6c85

bbbc4e44ef3b1aeed4c8ba08eb7f600ddff8b4a4eef8530002e66bdfa711365484acea507261aed9

797e8ae5dfd3668480c62537f26efb9f6a6c27d9600d5f4a7f493e8d5fb10bfeebe192001171c7bf

d366c93d05998dc548043a53ec57a8a5e71e221d159f5c7bbf89de7beada030b4910e522fed1adbf

526-81.jpg (500×207)

(526-64-80 fot. jola michasiewicz oraz 81 – grafika KGP)

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, PZU S.A. oraz Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowały debatę pt. “Bezpieczny pieszy”. Debatę patronatem objął Komendant Główny Policji, zgromadzonych powitał nadinsp. Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego. Otwierając debatę dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, insp. Ryszard Garbarz powiedział: “Dzisiejsze, kolejne spotkanie poświęcone jest szczególnej grupie uczestników ruchu drogowego. Jego formuła pozwoli nam zdefiniować rekomendacje, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”. W ramach zaplanowanych trzech paneli wypowiedziało się kilkunastu ekspertów - teoretyków, ale też praktyków oraz uczestników spotkania. Pierwszy panel: “Unormowania prawne z zakresu bezpieczeństwa pieszych”, drugi - “Edukacja na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” oraz trzeci - “Inżynieria drogowa - nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na bezpieczeństwo pieszych”.

Panel pierwszy: Wiele uwagi poświęcono noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która miała wprowadzić przepis dający pieszemu oczekującemu na przejście przez drogę przywilej pierwszeństwa. Przypomnijmy - uregulowania po dwóch latach procesowania - ostatecznie zostały odrzucone w całości. Do dyskusji panelowej zostali zaproszeni: Beata Bublewicz, posłanka na Sejm RP VII kadencji, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD; Tomasz Kozera, Departament Transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Mariusz Wasiak.

Panel drugi: Anna Wesołowska, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN; Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu ITS, dr Andrzej Markowski, psycholog transportu, Danuta Gut, dyrektor Biura PPPP; dr Adam Pietrzak, anestezjolog, specjalista medycyny ratunkowej, Karolina Wirowska, koordynator akcji “Bezpieczny - bo widoczny” - mówili o problemach bezpieczeństwa dzieci i seniorów.

Panel trzeci: Marek Wierzchowski z MIiR; Janusz Galas, zastępca dyrektora Biura Inżynier Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy, dr Tomasz Targosiński z ITS oraz Janusz Bohatkiewicz z Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej mówili o infrastrukturze dla pieszych i ich miejscu na drodze, analizowali jak projektować, budować i przebudowywać bezpieczne przejścia dla pieszych.

Na pytania dziennikarzy w ramach briefingu prasowego odpowiadał inspektor Marek Konkolewski, radca Baird KGP oraz insp. Leszek Jankowski, zastępca dyrektora Baird KGP.

Podsumowania debaty dokonali: insp. Leszek Jankowski - zastępca dyrektora BPiRD KGP, dyrektor Krajowego Centrum BRD Jacek Zalewski oraz podinsp. Dorota Pater, naczelnik Wydziału Profilaktyki BPiRD KGP. Wszyscy zgodnie podkreślali, że dyskusja na temat pieszych na drodze jest i będzie zawsze potrzebna. “Mamy świadomość, że budowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to proces, na który bez wątpienia składają się dobre reguły prawne, szeroko rozumiana edukacja, ale także nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa”.

Komentuj
Jubileusz OSK „KURSANT”. To zdecydowanie super ośrodek
24 października 2015 | 0

122e72205d3ad85da78bc718eff3aab98a61406d

8f4ac5648734d6347d8001922dca0a9e4ca17d89

e61a415893e99d889d623d1009e0e53b4c10793a

a5edd69cdc89edde5657f16dec52551c007c900b

(526-20-23)

We Wrocławiu swój jubileusz 15. lecia obchodził Ośrodek Szkolenia Kierowców “KURSANT”. Starannie przygotowano oficjalną uroczystość. Wśród zaproszonych gości m.inn.: Włodzimierz Chlebosz, były członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (obecnie wójt gminy Czernica); Witold Wiśniewski, prezes Zarządu Grupy IMAGE. Gościom i pracownikom dziękowano za ciężką pracę i zaangażowanie w rozwój ośrodka, wręczono upominki. I nie były to wyłącznie słowa kurtuazyjne. Wykorzystując okazję zwięźle przekazano uwagi pokontrolne (z własnego audytu poziomu szkolenia). Jak się dowiedzieliśmy dla stałego ponoszenia standardów w bieżącym roku wprowadzono w firmie odpowiedzialność za kontrolę jakości poziomu szkolenia oraz standardów szkolenia. Obok właścicieli - niezmiennie dbających o poziom szkolenia - do kontroli został oddelegowany Piotr Wandel, były instruktor OSK “KURSANT” (posiadający także uprawnienia egzaminatora).

I oto kilka skróconych uwag i spostrzeżeń pokontrolnych: Instruktor zawsze jest zobowiązany do omówienia - na początku planu - strategii i priorytetów przyszłych zajęć. Poszczególne polecenia wydawane kursantowi powinny być formułowane jasno i precyzyjnie (także z punktu widzenia przyszłego egzaminu). Dla przykładu: “jedziemy drogą główną”, powinno brzmieć: “jedziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu”. Wskazano na potrzebę położenia większego nacisku na znajomość zasad obsługi pojazdu. Na każdych zajęciach ok. 5 min. instruktor powinien poświęcać temu zagadnieniu, a kończąc zajęcia każdorazowo powtórzyć tę wiedzę. Ten zabieg metodyczny ma doprowadzić do perfekcyjnego opanowania tej umiejętności. Nadto zalecono skierowanie większej uwagi kursantów na konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa. Tu także przez wszystkich pasażerów pojazdu. Taka sytuacja może mieć miejsce także na egzaminie państwowym - wskazywano - a pasażerem może wówczas być kandydat na egzaminatora, czy osoba kontrolująca pracę egzaminowania oraz instruktor prowadzący, który na prośbę kursanta uczestniczy w egzaminie. Kolejne ważne zagadnienia, które należy omawiać w sposób szczególnie staranny to elementy techniki prowadzenia pojazdu. Przykładowo przy hamowaniu zakaz wciskania pierwszego sprzęgła, częste odwracanie uwagi na dźwignię zmiany biegów w trakcie zmiany. Jeszcze jedno interesujące podsumowanie: zbyt długo wspieramy kursantów - powinniśmy szybciej ich usamodzielniać - wskazywano. Czy - więcej używać hamulca ręcznego w trakcie jazd w terenie zabudowanym. I - w trakcie szkolenia więcej zadań związanych z zatrzymaniem na polecenie oraz hamowania awaryjnego; zasad ekojazdy; stałej kontroli obrotomierza, umiejętności pracy sprzęgłem. Te wymienione i wszelkie inne podnoszone podczas szkoleń zagadnienia należy podsumowywać w szerszym zakresie - zalecano. Trener interpersonalny - Tomasz Kręglicki (także instruktor tutejszego ośrodka) poruszył tematy związane z radzeniem sobie ze stresem. Zarówno kursanta, jak i instruktora. Podejmowane tematy: metody poprawy kontaktu z kursantem, ich indywidualizacja; weryfikacja zachowań instruktora; zniechęcenie lub wypalenie zawodowe i ich przyczyny. Obecni dowiedzieli się jak praktycznie udzielać kandydatowi na kierowcę wsparcia. Jak zachować równowagę pomiędzy krytyką a pochwałą. Itd. itp. Te krótkie, acz pełne konkretów wykłady w sposób naturalny wpisały się w priorytety OSK “KURSANT”.

Raz jeszcze redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS serdecznie gratuluje jubileuszu i życzy dalszych sukcesów zawodowych właścicielom Andrzejowi Świsulskiemu i Sławomirowi Gradowi oraz pracownikom ośrodka. Dzięki Waszej codziennej pracy na naszych drogach jest bezpieczniej.

Komentuj
Tzw. sierżanty rowerowe już na stołecznej ul. Wiejskiej
23 października 2015 | 0

5e715ffa0cba24585b7e5dfda96c64a97ea38952fa8a7eb68ca62a2d06de334033c31f8826af3616

8c6fd911636127726eb069f9ffc7c9dd7f8bb8337e050ba5901f92fd2cf3d22e95a3fc93a7f9581e

d1ad4c179023bfe0c2ac3b80649cbe1264fa92b1e7725b3d99399a20b37cfd973fd5b1a714ab3353

e7cf048e96a75e7fe70e0fa07680b42df59bacef

c553c5733e4140c9825d60774fe56137caf6d149

c4eab213f4d8f0a38b80e42c64eeddb31f5df79f

3eae3622e3130c15d7498085d1c9ee8c12a23d77

48ac1f23321c595f9682dff74db3894af7491cd6

(526-40-50 fot. jola michasiewicz)

Zgodnie z obietnicą, redakcja PRAWA DROGOWEGO @ NEWS przygotowała dla swoich Czytelników fotoreportaż ze stołecznej ulicy Wiejskiej (fragment ulicy od pl. Trzech Krzyży w stronę budynku Sejmu, gdzie droga jest jednokierunkowa, ale z wyłączeniem rowerów), gdzie jako pierwsze pojawiły się obowiązujące od 8 października br. nowe znaki drogowe tzw. sierżanty rowerowe. W rozporządzeniu opisany jako znak P-27 “kierunek i tor ruchu roweru” (rozporządzenie ministrów infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych z 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych - 2015.1313 oraz rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - 2015.1314). Są to znaki poziome, namalowane na jezdni symbole roweru wraz z kierunkiem ruchu. Prawda, że przypominają wojskowe dystynkcje starszego sierżanta? Otóż, wskazują one kierunek ruchu rowerzystów. Ten znak informacyjny stosowany jest tam, gdzie ze względu na wąską jezdnię nie można zorganizować wydzielonego pasa dla rowerów. Nie przyznaje pierwszeństwa cyklistom, ma jednak zachęcać kierowców do zostawienia im wolnego miejsca przy krawędzi jezdni, a samych rowerzystów do jazdy właśnie po jezdni. Dzięki temu nie będą zakłócali ruchu pieszych na chodniku. - Kierowca powinien zachować ostrożność i spodziewać się w tym miejscu rowerzysty - wyjaśnia Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki. Przepisy ułatwiają też wprowadzanie ruchu rowerów pod prąd na ulicach z prędkością do 30 km/godz.

Nowe przepisy regulują także tzw. kontraruch rowerowy, czyli praktyka dopuszczająca rowerzystów do jazdy rowerem po ulicach jednokierunkowych pod prąd. Niestety uważany za niebezpieczny dla rowerzystów. Sami rowerzyści mają wątpliwości, czy można im jechać w przeciwnym kierunku zawsze, czy tylko wtedy, kiedy pozwala na to znak drogowy – tabliczka, że zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów. Eksperci wyjaśniają, iż nie jest to generalne przyzwolenia na jazdę ulicą jednokierunkową pod prąd, ale zezwolenie na umieszczanie pod znakami zakazu wjazdu tabliczek “nie dotyczy rowerów” i dopiero po takim oznaczeniu cyklista będzie mógł jechać w kierunku przeciwnym niż wyznaczony. Właśnie na ul. Wiejskiej to pierwsza w Warszawie sytuacja, gdy dopuszczono ruch “pod prąd” bez wyznaczania na jezdni kontrapasu. Takie rozwiązanie ma być zastosowane także na wielu innych ulicach m.in. na Nowogrodzkiej, Poznańskiej, Hożej, Widok, Podwale i Zakroczymskiej - jak informował Mikołaj Pieńkos z zespołu rowerowego Zarządu Dróg Miejskich.

I mały komentarz: w czasie gdy przygotowywaliśmy fotki zaobserwowaliśmy, iż kontraruch rowerowy służy tu jednie jako wolna przestrzeń wykorzystywana przez pojazdy dostawcze, taksówki. Zagadnięty o tzw. sierżanta rowerowego kierowca jednego z pojazdów dostawczych wyraził zdziwienie, a swojego stanowiska bronił, mówiąc “przecież nie ma tu namalowanej ścieżki, chyba ją domalują”. A rowerzysta? Ten pojechał środkiem ulicy. Pewnie chętniej pojechałby chodnikiem, ale tam ruch pieszych chwilowo zamknięty z powodu prac remontowych tamtejszych kamieniczek. Czyli na tym krótkim odcinku ulicy, przed nami długa droga. Zabrakło edukacji. (jm)

Komentuj
Alkohol i kluczyki? Wykluczone!
14 października 2015 | 0

 

ce960e28117039cffdfec6c9961746ec9bd4099d

 

0642553b03016ded6afe5c6cfdb2d4a9bfc46984

 

http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/alkohol-i-kluczyki-wykluczone.html

(526-16-17)

 

Każdy sposób jest dobry by powstrzymać osobę, która chce wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Reagując możesz uratować życie najbliższej Ci osoby – to  przekaz najnowszej kampanii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego adresującej tematykę  prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

Podczas badaniapostawwzględem bezpieczeństwa ruchu drogowegoprzeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. 29 proc. ankietowanych osób podało, że większości ich znajomych zdarza się jeździć po spożyciu alkoholu. Aż 12 proc. respondentów nie zgadza się z tym, że jazda po spożyciu alkoholu istotnie zwiększa ryzyko wypadków! Tymczasem statystyki jednoznacznie wskazują, że problem ten jest bardzo poważny - przez nietrzeźwych kierowców w 2014 roku zginęły 256 osoby (11,7 proc. ogółu zabitych w wypadkach drogowych), a ponad 2,3 tys. zostało rannych. Spoty kierowane do kierowców już były. Tym razem zdecydowaliśmy się zwrócić na ten problem uwagę osób z otoczenia kierowców, a więc tych, którzy mogą być świadkami próby jazdy po spożyciu alkoholu. Znajdź swój sposób, by powstrzymać pijanego kierowcę!

Surowe i nieuchronne kary dla pijanych kierowców. Powstrzymując pijanego kierowcę, możesz uratować nie tylko jego samego ale również innych uczestników ruchu drogowego. Co więcej - ustrzegasz go przed surowymi sankcjami. 18 maja br. zostały bowiem zaostrzone kary za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu i za spowodowanie wypadku pod jego wpływem. Już po pierwszych 4,5 miesiącach od wprowadzenia nowych przepisów widać, że nowe przepisy odnoszą wymierny skutek. W okresie od 18 maja br. do 30 września br. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, liczba wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących spadła o ponad 30 proc., a liczba ofiar śmiertelnych tych wypadków o ponad 35 procent.

Nowe przepisy podwyższyły dolną i górną granicę na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, z 1 roku na 3 lata i z 10 na 15 lat. Recydywistom prawo jazdy zabierane jest dożywotnio. Wprowadzono również obowiązkowe kary finansowe dla kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie stosuje karę w wysokości 5 tyś zł w przypadku osoby, którą na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu przyłapano po raz pierwszy oraz co najmniej 10 tyś zł dla recydywistów. Świadczenia te trafiają na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Do polskiego systemu prawnego wprowadzono również nowy środek - blokadę alkoholową. Po okresie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, sąd będzie mógł zmodyfikować orzeczony wcześniej zakaz i dopuścić sprawcę do prowadzenia pojazdów, ale tylko tych wyposażonych w blokadę. Ponadto wyrok sądu zawierający m.in. imię i nazwisko sprawcy zostaje podany do publicznej wiadomości.

Komentuj
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU
31 października 2015 | 0

904f3f5d67c607bdf3bf1bae1acb68cf75243421

We Wrocławiu, 6 listopada br. odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu:

M o d e r a t o r z y:

- Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Fundacji

- Katarzyna Pilarczyk, sekretarz Konferencji

R e f e r a t y:

Referat wprowadzający

Logistyka przyszłości” - dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

I Sesja

Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich” - dr Stanisław Kwaśniowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Dobra reputacja przewoźnika” - Małgorzata Kaniewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji

Co dalej z transportem drogowym w Polsce - kolejne ciosy w branżę” - Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców “Transport Logistyka Polska”

Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne” - dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, główny specjalista Transportu Dozoru Technicznego

II Sesja

Nieuczciwa konkurencja, a jakość szkolenia- Leszek Luda, prezes“Polskiej Unii Transportu”

Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców, wnioski z badań” - dr hab. Adam Tarnowski, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym - Euzebiusz Jasiński, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnym” - Romuald Chałas, prezes stowarzyszenia Automobilklub Polski

Rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców” - Tomasz Matuszewski, Starosta Gostyniński

ORGANIZATORZY:

–Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

–Polski Klaster Edukacyjny

–The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) - Polska

CELE KONFERENCJI:

–Próba opisania potrzeb kompetencyjnych transportu drogowego XXI wieku

–Dyskusja na temat nowych systemów w transporcie i logistyce

–Forum wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenie kadr w transporcie i logistyce

KOMITET ORGANIZACYJNY:

–Janusz Pawęska - MWSLiT - Przewodniczący komitetu organizacyjnego

–Katarzyna Pilarczyk - MWSLiT - Sekretarz konferencji

–Alicja Gajlewicz - Polski Klaster Edukacyjny

–Bożenna Chlabicz - Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

KOMITET NAUKOWY:

–Prof. dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kordel - Uniwersytet Gdański

–Prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak -Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

–Prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl -Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

–Prof. dr hab. inż. Volodymyr Kharchenko -Narodowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

–Dr inż. Zbigniew Sebastian - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Dr Marcin Pawęska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Dr inż. Anna Dzikowska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Dr hab. Adam Tarnowski - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

–Dr inż. Krzysztof Grzegorczyk - Techniczny Dozór Transportowy

–Płk dr hab. inż Tomasz Smal - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

PARTNERZY:

–Automobilklub Polski

–Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

–Związek Pracodawców “Transport Logistyka Polska”

–Związek “Polska Unia Transportu”

–Grupa IMAGE

PATRONAT MEDIALNY:

–Tygodnik “Prawo Drogowe @ News”

–Magazyn ZMPD “Przewoźnik”

–“Transport Manager”

–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT

–“Polski Traker”

 

Komentuj
Pijany kierowca zabił dwie osoby
30 października 2015 | 1

I kolejna tragedia na drodze, której sprawcą jest pijany kierowca (2 promile alkoholu we krwi). W Warszawie około godziny 1.30 w nocy prowadzący 35-letni pijany kierowca zabił dwie osoby oczekujące na przystanku. Volvo z dużą prędkością wjechało w przystanek na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Hożej i uderzyło w oczekujących na autobus. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd ściął rosnące obok drzewo, wyrwał kilka słupków oraz całkowicie zniszczył kosz na śmieci. Poważnie uszkodzony został także samochód. Sprawca wypadku podjął udaremnioną próbę ucieczki. W aucie oprócz kierowcy były jeszcze dwie pasażerki, te pozostały na miejscu wypadku. Na razie nieznane są okoliczności tragedii. Z informacji przekazanych nam przez policję wiadomo, że kierowca miał dwa promile alkoholu we krwi.

Komentuj
KR BRD: Pasy. To trzyma Cię przy życiu
29 października 2015 | 0

Podczas hamowania, twoje ważące 76 kg ciało zmienia się w 2,5 tony. Z taką siłą  uderzasz w siedzącą na przednim siedzeniu osobę  podczas zderzenia czołowego przy prędkości 64 km/h,  gdy nie masz pasów. Tymczasem w Polsce niewiele ponad 70 proc.  osób stosuje pasy bezpieczeństwa podróżując na tylnym siedzeniu pojazdu. To stanowczo za mało.

Zgodnie z powtarzającymi się rekomendacjami  European Transport Safety Council (ETSC, Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu) liczba osób zapinających pasy z tyłu w samochodzie w krajach Unii Europejskiej musi wzrosnąć, jeżeli chcemy osiągnąć poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Dlatego właśnie do osób podróżujących na tylnych siedzeniach pojazdów skierowana jest najnowsza kampania Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

“Pasy. To trzyma cię przy życiu” - to kolejna z cyklu kampanii Krajowej Rady BRD, w której edukujemy  użytkowników dróg, ale nie poprzez wywoływanie negatywnych emocji. Bezpieczeństwo jest w modzie!. 

Statystyki mówią  same za siebie - zgodnie z danymi ETSC - tylko w samym 2012 roku można by uratować ok. 900 osób więcej, gdyby pasażerowie podróżujący na tylnym siedzeniu w pojeździe, mieli zapięte pasy. Tymczasem  pasażerowie w Polsce często lekceważą konsekwencje niezapinania pasów bezpieczeństwa. Jak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego[1], aż co trzeci Polak uważa, że “jeżeli jedzie się ostrożnie pasy bezpieczeństwa nie są tak naprawdę potrzebne”, a co dziesiąty kierowca przyznaje, że jeżeli chodzi o zapinanie dzieci w pasy bezpieczeństwa lub umieszczanie winnym odpowiednimurządzeniu ochronnym(foteliki, podwyższenia)robi to tylko czasami, rzadko, a nawet nigdy, bez względu na rodzaj drogi po jakiej się poruszają.

Zapinaj pasy! Problematyce niezapinania pasów bezpieczeństwa w kwietniu 2014 r. przyjrzała się dogłębnie ETSC - w 2012 roku w całej Unii Europejskiej cało z wypadków drogowych dzięki zapiętym pasom bezpieczeństwa wyszło 8600 osób. Kolejne 900 przeżyłoby, gdyby wskaźnik zapinania pasów na wszystkich siedzeniach w pojeździe wynosił 99 proc. – wynika z raportu ETSC. Chcemy równać do najlepszych - w Niemczech pasy na tylnych siedzeniach zapina 98 proc. osób podróżujących na tylnych siedzeniach[2].

Tymczasem w Polsce w latach 2012–2014 z powodu niezapięcia pasów zginęły co najmniej 363 osoby (25 osób to pasażerowie podróżujący z tyłu pojazdu), rannych z tego powodu zostało natomiast 375 pasażerów (co najmniej 110 pasażerów siedzących z tyłu).

W 2014 roku policjanci podczas rutynowych kontroli odnotowali 422 287 przypadki niekorzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierujących lub przewożenia dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami, to o 11,9 proc. więcej niż  w roku 2013.

.... I foteliki. Kolejnym problemem, który adresuje najnowsza kampania Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest kwestia nie przewożenia dzieci w urządzeniach zabezpieczających - fotelikach dziecięcych.

W latach 2012-2014 zginęło 7, a rannych zostało 25 dzieci w wieku do 12 lat przewożonych bez urządzeń zabezpieczających.

Nowelizacja przepisów z kwietnia br. zniosła m.in. kryterium wieku dziecka  (patrz: ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym). Zgodnie z nowymi przepisami w foteliku musi podróżować dziecko do 150 cm wzrostu[3].

W latach 2012-2014 podczas przeprowadzonych kontroli policja odnotowała ponad 24 tys. przypadków przewożenia dziecka niezgodnie z przepisami, najwięcej takich przypadków - 8868 miało miejsce w roku 2014.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD wskazują, że wskaźnik stosowania urządzeń zabezpieczających dzieci w samochodach osobowych w 2014 roku wyniósł 89 proc., jednak, co niepokoi, spada on wraz ze wzrostem wieku dziecka. Najmniejszy przejawia się wśród dzieci w wieku 8-12 lat - 86 proc.[4]

Kampania. Kampania została przygotowana na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Decyzja o jej przeprowadzeniu została podjęta na podstawie analizy wyników badań w powyższym zakresie zrealizowanych na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD w roku 2013 r., 2014 r. i 2015 r., analizie danych policji[5]dotyczących wypadków drogowych, rekomendacji międzynarodowych instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie[6]oraz zgodnie z kierunkiem interwencji wskazanym w uchwale Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr 5/2014 r. z dnia 15 lipca 2014 r w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczącej zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa[7].

Całkowity koszt kampanii to 3 mln zł, z czego 85 proc. procent to środki UE. Mając na uwadze jednostkowy koszt ofiary śmiertelnej wypadku drogowego, który w Polsce wynosi 2 mln zł, a ofiary ciężko rannej - 2,2 mln zł[8], jeśli dzięki przedmiotowej kampanii uda się uratować choć jedną osobę, rachunek ekonomiczny wyraźnie wskazuje, że środki te zostały dobrze zainwestowane.

______________________

[1]Badanie postaw społeczeństwem względem ruchu drogowego, Sopot, grudzień 2014 r. str. 9

[2]Road Safety Annual Report 2015 (Summary), IRTAD str. 8

[3]Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz dyrektywy Rady nr 91/671/EWG odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach - w zakresie, w jakim jej przepisy nie zostały dotychczas wdrożone implementowane.

[4]Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku. Źródło danych:www.krbrd.gov.pl

[5]Policyjna baza danych SEWIK – KGP, TISPOL

[6]Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Międzynarodowa Baza Danych o Wypadkach Drogowych (IRTAD), TISPOL, Komisja Europejska (EC – Road Safety);

[7]Uchwała wskazuje na potrzebę rozszerzenia istniejących środków zaradczych w celu możliwie szybkiego zwiększenia liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa w pojazdach, a w konsekwencji - istotnego zmniejszenia liczby zabitych i rannych nie posiadający zapiętych pasów bezpieczeństwa i przybliżenia się do realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020.

[8]http://krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/raport-koszty-wypadkow-drogowych-w-polsce-w-2013-r.html

Komentuj
Nie ma przyzwolenia na błędne przekazy
29 października 2015 | 0

7124d87c69b90d5e4e46085051894aa5a626c846

(526-63)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego właśnie zaprezentowała spot nowej kampanii "Pasy. To trzyma Cię przy życiu". Koszt kampanii wynosi 3 miliony złotych. Co ciekawe, w materiale video pojawiły się błędy merytoryczne. - Ręce opadają - powiedział w rozmowie z redakcją Onet.pl Wojciech Pasieczny, biegły sądowy w zakresie rekonstrukcji wypadków i były długoletni Radca Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Otrzymujemy informację, iż “Nie ma znaczenia, czy nie zapiąłeś pasów z przodu czy z tylu, grożą ci takie same mandaty i punkty karne”. Spieszę uspokoić pasażerów, punktów karnych nie możecie otrzymać – komentuje Pasieczny. “Ale to nie jedyny błąd, dodaje Wojciech Pasieczny. - Ponadto polecam korepetycje z fizyki w zakresie wyliczania energii kinetycznej. Błędnie wyliczono równowartość masy niezapiętego w pasy pasażera, który uderza w przedni fotel” - dodaje dalej. Redakcja portalu pyta swoich czytelników czy może być przyzwolenie “na karygodne błędy merytoryczne w spocie kampanii”?

PAP podała – “Jak mówiła w piątek na konferencji prasowej dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD Agata Foks, "to kolejna odsłona z cyklu kampanii realizowanych w tym roku przez Krajową Radę, w której zmieniamy podejście do mówienia o bezpieczeństwie". "Chcemy edukować, pokazać, że o bezpieczeństwie można mówić inaczej, w sposób ciekawy, przystępny, bez straszenia czy moralizowania" - zaznaczyła.Zwróciła uwagę, że głównym celem kampanii jest przede wszystkim dotarcie do osób podróżujących na tylnych siedzeniach w pojeździe. "Z badań z 2014 roku, przeprowadzonych przez Sekretariat (Krajowej Rady - PAP) wynika wyraźnie, że ponad 71 proc. Polaków zapina pasy (podróżując na tylnym siedzeniu). Gdyby wskaźnik (zapinania pasów na wszystkich siedzeniach) sięgał 99 proc., to z badań Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że każdego roku w Polsce i w Unii Europejskiej można by uratować 900 osób więcej" - podkreśliła.” Kampania tak, ale nie ma przyzwolenia na błędne przekazy.

Komentuj
Zdecydowanie ekspresowe kursy na „prawko”
29 października 2015 | 0

cb4f1bd3f9423273e9ed91cd1c5053c29e82958a

(526-61)

Trwa oblężenie w ośrodkach szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodkach egzaminowania. Kandydaci na kierowców chcą otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdów jeszcze przed dniem 4 stycznia 2016 r. Po tej dacie ma być trudniej, drożej, a samo uzyskanie prawa jazdy ma być wydłużone w czasie. Zdążyć przed zmianami może osoba, która zda egzamin do 15 grudnia - jak skrupulatnie policzono. OSK w swojej ofercie mają kursy ekspresowe (w miesiąc oferują możliwość ukończenia szkolenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego).Również w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego kolejki do przystąpienia do egzaminów są większe niż zazwyczaj - informuje “Wyborcza pl Radom”. - Dziennie przeprowadzamy ok. 300 egzaminów, z czego lekko ponad połowa toegzaminyz teorii. Podejrzewam jednak prawdziwą gorączkę dopiero w ostatnich tygodniach roku. Zapytania o wolne terminy mamy nawet od kursantów z Warszawy - mówi Mirosław Szadkowski, dyrektor WORD. Na egzamin teoretyczny trzeba czekać kilka dni, na praktyczny - do 10 dni. Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 30 zł, a za praktyczny 140 zł. 

Komentuj
Zmieniamy zdanie o fotoradarach
29 października 2015 | 0

8c4d37d3dd94e7ed313f6d2e90a6c6ffd9d9eb53

(526-28 fot. L. INSTRUKTOR. Pl)

Tytułowe stwierdzenia wynika z raportu oceniającego efekty kampanii "Bezpiecznie na drogach". Za nami podsumowanie przedsięwzięcia. Wyniki badań są jasne: opinia o fotoradarach się zmienia. Badanie przeprowadzono w formie ankiety, wśród kierowców posiadających prawo jazdy dowolnej kategorii. Pierwszą turę badań przeprowadzono w ubiegłym roku. Drugą na przełomie września i października. Jedną z tez postawionych w ankiecie było stwierdzenie, że fotoradary sprzyjają poprawie bezpieczeństwa na drogach. Rok temu 44% respondentów się z tym zgodziło. Obecnie zdanie to podziela już 55% kierowców. O 11 punktów procentowych wzrosło przekonanie, że fotoradary wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Niezależnie od możliwych wątpliwości co do tego, czy ich liczba jest właściwa oraz w jakim celu są używane, są elementem zwiększającym bezpieczeństwo kierowców i pieszych. To niewątpliwy skutek edukacji społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie musimy lubić fotoradarów, powinniśmy natomiast rozumieć, do czego służą i dlaczego są potrzebne - podkreślają autorzy badania.

Jedną z kampanii, która mogła się przyczynić do tego wyniku podsumował Adrian Słojewski - rzecznik kampanii, zrelacjonował jej przebieg. "Promując projekt, chcieliśmy promować też bezpieczne zachowania na drogach" - zaznaczył. Znaczną część swojej wypowiedzi Słojewski poświęcił ocenie skuteczności i efektywności działań promocyjnych zwracając m.in. uwagę, że kampania dotarła do odbiorców nie tylko poprzez prasę, radio i telewizję, ale także dzięki plakatom umieszczonym na 400 billboardach przy drogach krajowych.

Głos zabrał także psycholog transportu dr Andrzej Markowski. Swoją prezentację poświęcił głównie ustaleniu czym tak naprawdę jest akceptacja dla urządzeń, które rejestrują wykroczenia. Zwrócił uwagę, że w Polsce jest ich około 400, a we Francji czy Wielkiej Brytanii nawet 5000 i nie ma tam mowy o powszechnej dezaprobacie. "Wszystko zależy od kontekstu. Jeśli postrzegamy fotoradary jako maszynki do robienia pieniędzy i napychania kieszeni gmin, jako narzędzie represji, to one nigdy nie będą działały efektywnie" - mówił Markowski. Rzeczywiście, badania pokazują, że brak akceptacji dla radarów przy drogach wiąże się z tym, że chwilę po ich minięciu kierowcy często ze złością naciskają mocniej na gaz. "Jeśli jednak spojrzeć na fotoradar jak na czynnik wpływający na pozytywną zmianę zachowania, to od razu zaczynamy go akceptować. O to także powinno chodzić w kampaniach, by przekonywały o pozytywnych rezultatach stosowania fotoradarów" - podkreślał psycholog.

Kolejną część spotkania poświęcono panelowi dyskusyjnemu. Do rozmowy o bezpieczeństwie dołączył Bartłomiej Morzycki - prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. "Jestem zwolennikiem rozwiązań systemowychEfekty będą kwestią czasu jeśli połączyć dobre prawo, którego potrzebujemy, z dobrymi kampaniami społecznymi" - mówił.

Komentuj
28-letni kierowca otrzymał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
28 października 2015 | 0

526-62.jpg (500×375)

(526-62 fot. Komenda Stołeczna Policji)

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji 28-letni kierowca renault zabrał autostopowicza, a po chwili przy dużej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie przebił ogrodzenie posesji i wbił się w znajdujący się tam dom. Część ściany runęła na łóżko, na którym spał starszy mężczyzna. Na szczęście nie odniósł on obrażeń. Zatrzymany przez Policję kierowca miał niemal 1,5 promila. Jak ustalono kierowca nie posiadał prawa jazdy, gdyż zostało mu ono już wcześniej odebrane za jazdę pod wpływem alkoholu. Wobec kierowcy orzeczona została między innymi kara dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Komentuj
Prawo jest jednakowe dla wszystkich
26 października 2015 | 0

df5bbb53b69547493b24f674cf10191cecdda8fc

(526-26)

“Nie ma dyskusji, prawo jest jednakowe dla wszystkich” stwierdził Stanisław Żmija po zatrzymaniu przez policję jak przekroczył na trasie Chełm-Hrubieszów obowiązującą prędkość (o 53 km/godz. w terenie zabudowanym). O zdarzeniu informuje “Dziennik Wschodni” przypominając, iż poseł poddał się przepisowi zaostrzającymi kary dla kierowców, za którym przecież głosował. I stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Kara dodatkowa w tej sytuacji to mandat 400-500 zł i 10 punktów karnych.

Komentuj
Poznajesz te samochody?
25 października 2015 | 0

4ebac2b1531db8fbfe08c778bdd3ce7ba44a3764

64fd958bb77f7a71e10e6b7bc87e75e105c1f5251080df2c4abe1026c7f457c34c355bd0289d4d74

224ae55e0b8249a24ef82c87808ffee0ac47bc42f1452a982b4d60796d59ad3258d76c4dcb46ef74

60f312338242a669d0e241755b6b164ca6674f17

(526-30-35 fot. jola michasiewicz)

Poznajecie Państwo? Tak, to właśnie one wystąpiły w wielu - już dzisiaj kultowych - produkcjach filmowych.

Komentuj
Jazda „bez trzymanki”
23 października 2015 | 0

a4c95005d318a41f09858ff22a7a43bee5df0bbe

(526-38)

Firma Tesla Motors z dumą poinformowała o funkcji autopilota w swoich autach. Model Szaczęto wyposażać w przedni radar, kamerę, sensory ultradźwiękowe oraz sterowany cyfrowo elektryczny system wspomagania hamowania. Funkcja ma wspomagać bezpieczeństwo kierowcy i jego pasażerów. Siódma wersja oprogramowania Tesli dostarczyła funkcje autopilota, pozwalającą na automatyczną jazdę w granicach pasa ruchu, a także na zmienianie pasa ruchu po dotknięciu sygnału skręcania. Niestety na YouTube istnieją filmy przedstawiające ludzi czytających książkę w czasie jazdy, albo proponujących przeglądanie internetu w czasie, gdy samochód Tesli jedzie sam. Ludzie jadący na autopilocie starają się również nagrywać "autonomiczną" jazdę. To wymaga zdjęcia rąk z kierownicy i skupienia się na nagrywaniu, co niestety nie jest bezpieczne. Pamiętajmy jednak, że autopilot nie zastępuje kierowcy - apelują eksperci. Na pytanie – o sens autopilota. I o to czy autopilot jest niebezpieczny? Odpowiadają: Nie. Po prostu ludzie nie rozumieją czym naprawdę on jest. To nie jest i nigdy nie była technologia do autonomicznej jazdy. To technologia ułatwiająca jazdę, podobnie jak wspomaganie kierownicy albo ABS. W trakcie jej używania kierowca powinien obserwować wydarzenia na drodze i powinien nawet mieć ręce na kierownicy, lub przynajmniej powinien być gotowy do chwycenia kierownicy w każdym momencie.  Można to porównać do autopilota w samolocie. Pozwala on pilotowi odpocząć od pewnych czynności i dba o utrzymanie pewnych parametrów lotu. To nie oznacza, że w samolocie pasażerskim jeden pilot może czytać książkę, a drugiego może w ogóle nie być w kabinie. Nikt z nas nie chciałby lecieć samolotem, którego załoga jest mentalnie nieobecna w kabinie. 

Komentuj
Tragiczny karambol
23 października 2015 | 0

2c30a8010286c2d051ab180ab874cee25aa940b9

(525-19)

We Francji w pobliżu miejscowości Puisseguin (20 km od Bordeaux, południowy zachód Francji) na drodze krajowej doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Zderzył się autokar z ciężarówką. Zginęły 42 osoby (w tym kierowca ciężarówki). Ośmiu osobom udało się wydostać z płonącego autokaru. Pięć z nich jest rannych, a trzy wyszły bez szwanku; stan rannych osób nie jest znany. Do zderzenia doszło na zakręcie uważanym za bardzo niebezpieczny. W sprawie glos zabrał już prezydent Francji François Hollande. "Wypadek w Gironde spowodował wiele ofiar śmiertelnych. Francuski rząd jest w pełni zmobilizowany w sprawie tej strasznej tragedii" - napisała głowa państwa na Twitterze. Jest to najtragiczniejsza katastrofa drogowa we Francji od 1982 roku, kiedy to w okolicach miasta Beaune w środkowej Francji doszło do zderzenia dwóch autokarów i samochodu osobowego. Wówczas to w wyniku karambolu śmierć poniosły 53 osoby, w tym 44 dzieci. Nadal bez odpowiedzi pozostają postawione pytania: Czy ciężarówka rzeczywiście blokowała drogę? Jeśli tak, to dlaczego? Czy jej kierowca stracił panowanie nad pojazdem? Czy był trzeźwy? Czy droga była śliska? Czy ciężarówka musiała gwałtownie hamować, a jeżeli tak, to dlaczego? Czy coś leżało na drodze lub ktoś na nią wtargnął?

Komentuj
Miejsca parkingowe wyłącznie dla przyszłych mam
22 października 2015 | 0

f7553f3f67ecd5400752b43f010ee97f1375b0f78b9100db105921df1962daba950633e9b32b3ee7

(526-37, 36 fot. jola michasiewicz)

Trochę zaskakujące, rzadkie, ale nadzwyczaj potrzebne. Jak widać na fotografiach piszemy o specjalnym oznakowaniu wydzielonego miejsca do parkowania z adnotacją “WYŁĄCZNIE DLA KOBIET W CIĄŻY”. I czekające na przyszłą mamę. O jesteśmy tolerancyjni - pomyślałam obserwując sytuację na bardzo obciążonym parkingu przed jedną z placówek handlowych. Akcja została zainicjowana w 2013 roku. Jako ciekawostkę podamy, iż symbol został nawet zaakceptowany przez Urząd Patentowy. - Po zebraniu 100 tysięcy podpisów złożymy w Sejmie wniosek o wpisanie naszego znaku na listę oficjalnych znaków w polskim kodeksie drogowym - zapowiadał Marek Porębski, dyrektor rzeszowskiego WORD-u. Niestety wniosku nie było. Pojedyncze znaki pozostały.

Komentuj
KR BRD ogłasza konkurs na projekt odblasku
22 października 2015 | 0

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczestnicy: Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. Z jednej szkoły/przedszkola można nadsyłać nie więcej niż 3 prace (1 praca konkursowa na klasę/grupę). Praca konkursowa może być wykonana przez dzieci samodzielnie lub przy wsparciu nauczycieli, w kategoriach wiekowych wymienionych poniżej.

Kategorie wiekowe:

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa - wiek 3-5 lat;

II kategoria wiekowa - wiek 6-8 lat;

III kategoria wiekowa - wiek 9-12 lat.

Prace konkursowe:

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracyna konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udziałw konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałew wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którymjest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun zgadzasię na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku autora pracy.

Technika prac: dowolna.

Format(wielkość): max. A1 (4xA3).

Terminy: Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawaw terminie do 20 listopada 2015 r.do godziny 12.00. (liczy się data wpływu).

Ocena prac: Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę kryteria określone w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do czterech tygodni od dnia terminu nadsyłania prac konkursowych. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej:www.krbrd.gov.pl.

Nagrody: Łącznie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy klasy/grupy, po 1 w każdej kategorii wiekowej. Nagrody w konkursie określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Komentuj
Mroźno, ślisko i słonecznie
21 października 2015 | 0

Jesienią pogoda zastawia na kierowców pułapki w postaci liści, mgieł, przymrozków i oślepiającego słońca nad horyzontem. W takich okolicznościach niebezpieczeństwo kolizji znacznie wzrasta. Co robić, aby w takich warunkach zachować bezpieczeństwo? Radzą trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Liście. Spadające i zalegające na ulicach liście stanowią dla kierowców duże wyzwanie. Wjeżdżając na nie dynamicznie można łatwo stracić przyczepność, zwłaszcza jeśli do tego pada deszcz. Dodatkowo spadające liście potrafią przysłonić znaki pionowe, poziome oraz pasy ruchu, znacząco utrudniając jazdę. Poruszanie się po drodze pokrytej liśćmi i dodatkowo mokrej jest zbliżone do jazdy po oblodzonej powierzchni. – Unikajmy w takich sytuacjach gwałtownego hamowania i nagłych zakrętów. Kluczowe jest także zachowanie bezpiecznego odstępu od samochodu przed nami, pamiętając, że droga hamowania na mokrych liściach znacznie się wydłuża – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Przymrozki. Przymrozki najczęściej występują na drogach nocą i rankiem. Niebezpieczeństwo z nimi związane wynika z tego, że przy temperaturze w granicach od 0°C do nawet -3°C lód nie jest całkowicie zamarznięty. Jego powierzchnię pokrywa cienka, niewidoczna i bardzo śliska powłoka wody. To zjawisko nazywane czarnym lodem jest szczególnie niebezpieczne, gdyż jest niewidoczne. – To bardzo trudne warunki dla kierowców. Największym czynnikiem ryzyka jest tu nadmierna prędkość. Gdy kierowca zauważy błyszczącą nawierzchnię jezdni oraz nie będzie słyszał charakterystycznego odgłosu tarcia opon o asfalt może to oznaczać oblodzenie nawierzchni. Wtedy najlepiej delikatnie zahamować i ocenić rzeczywiste warunki jazdy – radzą trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Gdy temperatura spada, czarny lód pojawia się szybciej i utrzymuje dłużej w miejscach, do których nie docierają promienie słoneczne lub na mostach i wiaduktach, ponieważ nie dociera do nich ciepło z podłoża.

Mgły. Jesiennej aurze często towarzyszą także mgły. Prowadząc auto w takich warunkach należy przede wszystkim zwolnić i zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Ważne jest także prawidłowe używanie świateł przeciwmgielnych i drogowych, z czym kierowcy mają niejednokrotnie problem. – Świateł przeciwmgielnych używamy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów i natychmiast wyłączamy, gdy warunki się poprawią, gdyż światła te mogą oślepiać kierowców. Pamiętajmy, aby w czasie mgły nie używać świateł drogowych, ponieważ tylko pogarszają widoczność – przypominają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Słońce. Najbardziej oślepiające słońce występuje wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, kiedy jest nisko nad horyzontem. Wówczas kąt padania promieni słonecznych często sprawia, że bezużyteczne stają się samochodowe daszki przeciwsłoneczne. Wobec tego niezbędnym wyposażeniem kierowcy w okresie jesienno-zimowym powinny być okulary przeciwsłoneczne, najlepiej z soczewkami polaryzacyjnymi, które neutralizują oślepiające refleksy. Jesienne słońce potrafi być nawet bardziej uciążliwe i niebezpieczne niż to świecące latem.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault to pierwsza markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault na świecie.

Szkoła działa na terenie lotniska Warszawa-Bemowo. W ofercie szkoły znajdują się kursy dla klientów indywidualnych i flotowych, program dla kierowców samochodów dostawczych, jazda defensywna, czyli szkolenie z techniki bezpiecznej jazdy w realnym ruchu drogowym, kompletne audyty flot samochodowych, kurs ekojazdy, wykłady z psychologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkoła dysponuje 50 000 m2 powierzchni do ćwiczeń, w tym płytą poślizgową o długości 120 m oraz kręgiem poślizgowym o średnicy 60 m, a także płytami betonowymi do jazdy na trolejach i torem do jazdy terenowej. Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault jest członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Polskiego Stowarzyszenia Motorowego.

Komentuj
viaTOLL zarobił już ponad 5 mld PLN
17 października 2015 | 0

4ac48c36fc218ac1bacb9d8a6b43838d4024f4d9

51624f7f2e4155fa8e8b9ca37b5e99f50bb004b5

51 miesięcy funkcjonowania, 3152 kilometry dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, i wreszcie ponad 5 mld zł przeznaczonych na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce - tak najkrócej można podsumować działanie elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL i manualnego poboru opłat na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA. System uruchomiony w lipcu 2011 r. okazał się nie tylko jednym z największych, ale również najbardziej udanych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat.

(526-57-58 via TOLL)

Komentuj
Gdy pogarszają się warunki atmosferyczne
16 października 2015 | 0

28c1330f77d86136390ce176c58cd74349923f03

(526-9 fot. jola michasiewicz)

Apelujemy o ostrożność na drogach. Pogorszenie się warunków atmosferycznych w ostatnich dniach zaskoczyło wielu kierowców w naszym kraju. Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, że gdy temperatura jest na niewielkim plusie, czasami spada poniżej zera, pada deszcz z mżawką, a na drodze pojawiają się liście, to warunki na jezdni są wyjątkowo zdradliwe i należy jechać ostrożniej, wolniej i rozsądniej.

Panująca obecnie w naszym kraju aura sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Wielu kierowcom wydaje się, że jezdnia jest czarna i sucha. Tymczasem jezdnie mogą być już przymrożone, a w związku z tym śliskie, a w takich sytuacjach koła łatwo tracą przyczepność. Pamiętajmy, że w wielu różnych miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, leżącymi na drogach liśćmi, wydłuża drogę hamowania pojazdu, w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia.

Szczególnie uważać trzeba w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych - jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować. Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.

Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Tylko w piątek, 16 października br. na polskich drogach doszło do 97 wypadków, w których zginęło 15 osób a 127 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 197 nietrzeźwych kierujących. Ten bilans z pewnością mógłby być znacznie mniej tragiczny gdyby brawura i lekceważenie podstawowych przepisów nie zwyciężyły ze zdrowym rozsądkiem wielu kierowców i pieszych. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nadmierna prędkość, prowadzenie samochodu po alkoholu, a także lekkomyślność kierowców to ciągle główne przyczyny wypadków drogowych, w których giną niewinni ludzie. Wielu z kierujących ryzykuje zdrowie, a co najgorsze życie swoje i innych użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, podróżujących z rodzicami dzieci, pieszych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.

Komentuj
Jesień to czas migracji jeleni i dzików
16 października 2015 | 0

Leśnicy apelują do kierowców o ostrożną jazdę. Jesień to czas migracji zwierząt w poszukiwania miejsca do przezimowania. Dotyczy to m.in. saren, dzików i jeleni. Nierzadko całe chmary czy watahy przechodzą teraz przez drogę i są narażone na potrącenie - mówi nadleśniczy Zbigniew Gryzło. Zwierzęta najczęściej przemieszczają się w godzinach porannych lub wieczornych i wtedy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. - Wyjątkowo się zdarza, że zwierzęta niespodziewanie wtargną na jezdnię, zdarza się to głównie wtedy, kiedy są spłoszone. Dlatego jeśli zachowamy czujność jest duża szansa, że unikniemy wypadku - dodaje Zbigniew Gryzło. Jeśli już jednak do potrącenia dzikiego zwierzęcia dojdzie, trzeba powiadomić policję, a zarządca drogi ma obowiązek zabrać potrącone zwierzę. Uwaga, samemu nie można tego robić. Warto pamiętać, że drogi, przez które najczęściej przechodzi dzika zwierzyna są oznakowane znakiem ostrzegawczym. Potrącenie dużego leśnego zwierzęcia nie tylko zwykle oznacza śmierć tego ostatniego, ale również duże kłopoty dla kierowcy.

Komentuj
Śmiertelnie niebezpieczny stres egzaminacyjny
15 października 2015 | 0

601c669ad76d8c63ac6284b62c3b669c7e8f5487

(526-16)

37-letnia kandydatka na kierowcę przyszła na egzamin, niestety zasłabła. Serce nie wytrzymało stresu. Zmarła tuż przed egzaminem. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Okazało się, że kursantka chorowała i leczyła się na serce. Jak każdy kandydat na kierowcę musiała przejść wcześniej badanie lekarskie. - Chory na serce może otrzymać pozwolenie na odbycie kursu na prawo jazdy i prowadzenie pojazdu - wyjaśnia badający kierowców dr Bogdan Czajka. - Wcześniej jednak lekarz mierzy mu ciśnienie, sprawdza, czy nie ma podejrzanych obrzęków, pyta jakie leki zażywa, czy na coś się leczy, wreszcie każe mu się podpisać pod protokołem badania. Jeśli ktoś jest chory, ale regularnie zażywa leki, ma ustabilizowane tętno i rytm serca,

Komentuj
Czy rondo może być tymczasowe?
15 października 2015 | 0

177f8d13ef973333b46ee017c59b045cf7c1f3b0

(526-5)

Jak widzimy powyżej - może. Takie właśnie zbudowano w Łodzi. Na czas prowadzonych tam remontów powstało rondo, aby autobusy mogły zawracać. I oby na naszych drogach było coraz więcej organizacji ruchu drogowego i urządzeń brd poprawiających bezpieczeństwo.

Komentuj
Ktoś namalował nielegalne przejście dla pieszych?
14 października 2015 | 0

b10580f41fae3d7e25ee8eb63a27bcfce37b153b

(526-25)

Jak donosi dziennik “Wyborcza pl Rzeszów” w mieście od kilku dni piesi korzystają z dodatkowego przejścia na jednej z ulic. Można powiedzieć świetnie. O bezpieczeństwo pieszego należy dbać. Jest tu jednak pewne “ale”. Otóż problem jednak w tym, że przejście jest nielegalne i nie wiadomo, kto namalował "zebrę". Pojawiło się kilka dni wcześniej. Namalowane przecina podwójną linię ciągłą. "Zebrę" wymalowała niezbyt wprawna ręka, bo pasy są krzywe i przecinają jezdnię lekkim skosem. Z jednej strony prowadzą na drzewo, a z drugiej na trawnik, na którym stoją słupki ograniczające możliwość wejścia na jezdnię. W Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie też nie wiedzą kto? Na pewno nie my - mówi Piotr Magdoń, dyrektor MZD. - Wysyłam na miejsce pracowników. Na pewno nielegalną "zebrę" zlikwidujemy. Jest w niedozwolonym miejscu, niezgodna z normami, nie spełnia warunków przejścia dla pieszych i jest niebezpieczna.

Komentuj
Kursantka i instruktor pobici przez agresywnego kierowcę
14 października 2015 | 2

399de95035603e036594962f301f76e7ac9f18cc

8149061cdcfb10c9be519bb0182e5e580c828df5

(526-59-60)

Kolejny przykład agresji drogowej, tu skierowanej przeciwko instruktorowi i kursantce nauki jazdy. Zdarzenie miało miejsce w Słupsku. Ok. 40. letni kierowca bmw pobił oboje bo kursantce trzykrotnie zgasł silnik. Najpierw trąbił, następnie podbiegł do pojazdu i okładał pięściami instruktora. Ciosy spadały też na kobietę. Pomocy udzielili przechodnie - mówi instruktor Jerzy Karbowski. Patrol przybył po 20 minutach. Funkcjonariusze wysłuchali dwóch sprzecznych wersji zdarzeń. Jak twierdzi rzecznik słupskiej policji Robert Czerwiński, agresywny mężczyzna przeprosił poszkodowanego i kursantkę. Jak podaje Gp24.pl, instruktor i kursantka mogą wnieść prywatne oskarżenie na napastnika o naruszenie nietykalności cielesnej. Zarówno instruktor, jak i kursantka już dysponują obdukcjami lekarskimi, które potwierdzają, że zostali uderzeni. - Kierowca BMW zaczął przepraszać zarówno instruktora jazdy, jak i policjantów. Tłumaczył, że nie wie, jak to się stało, że był tak agresywny - czytamy relację na Gp24.pl. Policjanci nie ukarali agresywnego kierowcy. Instruktor i kursantka mogą wystąpić z powództwem cywilnym przeciw kierowcy BMW.

Komentuj
U nich już setna kobieta za kierownicą
14 października 2015 | 2

 

Jeszcze nie dawno kobieta za kierownicą autobusu budziła niemałą sensację. Miejskie Zakłady Autobusowe właśnie zatrudniły setną panią - nazywa się Marta Brzozowska i będzie woziła pasażerów jako kierowca zajezdni “Woronicza”.

Pierwsze kobiety pojawiły się za kierownicami warszawskich autobusów w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy stołeczny przewoźnik zaczął kupować nowe autobusy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Przez lata stanowiły jednak zaledwie promil wszystkich szoferów Miejskich Zakładów Autobusowych. Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero niedawno. W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba kierowczyń wzrosła ponad pięciokrotnie.

31-letnia Marta Brzozowska jest absolwentką stołecznej AWF, ale od zawsze marzyła o zawodzie kierowcy autobusu. Cieszy się, że może zapanować nad tak wielką maszyną, a jednocześnie służyć warszawiakom. W pewnym sensie kontynuuje tradycje rodzinne. Czynnym kierowcą MZA jest jej chrzestny ojciec. Pani Marta w pierwszy kurs wyruszyła na swoją ulubioną linię - 136. W poniedziałek będzie ją można spotkać na trasie 165.

Miejskie Zakłady Autobusowe zatrudniają w tej chwili ponad 3500 kierowców. Sto spośród nich to kobiety. Najstarsza pani za kierownicą autobusu ma 60 lat, najmłodsza 23.

(526-24 fot. MZA)

d7d6a7b690a4d606fe1f4dbf5e3a2bdc741e2f85

Komentuj
Groźna „zabawa”
14 października 2015 | 0

80ab295dcfbe5a0bd0665b593b9098697e9939d5

3a6d4c4ac06ff951c8ba43774026644fa9a8265e63f3c36c5993e22d67d24947ae0e006f0079c63d

(526-10-12 fot. POLICJA pl)

Policjanci z Gniezna zatrzymali nietrzeźwego pirata drogowego, który urządził sobie nocny rajd po gnieźnieńskim rynku. Mężczyzna miał 1,4 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą mu teraz nawet 2 lata więzienia.

Wydarzenia miały miejsce w nocy z 12 na 13 października br. Przed godziną 2:00 przez ulicę Warszawską i gnieźnieński Rynek z dużą szybkością i z piskiem opon przejechało bmw. Spod jednego z kół wydobywały się iskry. Jak wynikało ze zgłoszenia, kierowca pojazdu mógł być pijany. Auto było pod stałą obserwacją operatora monitoringu miejskiego. Za samochodem ruszył patrol referatu patrolowo - interwencyjnego gnieźnieńskiej policji. Kilka minut później pasujący do zgłoszenia pojazd został zatrzymany na jednej z ulic w Gnieźnie. Stróże prawa przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu w organizmie 24-letniego kierowcy - alkomat wykazał 1,4 promila. Policjanci od razu zatrzymali prawo jazdy 24-latka. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Komentuj

Ogłoszenia

Metodyka nauczania. Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
30 października 2015 | 0

 

Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry nauczyciel wyjaśnia. Doświadczony nauczyciel pokazuje. Wielki nauczyciel inspiruje. William Arthur Ward

Metodyka nauczania jest nauką interdyscyplinarną. Jak każda nauka humanistyczna ma trudne do precyzyjnego określenia granice swojego oddziaływania. Tu nic nie jest takie same ponieważ dotyczy ludzi i ich działania. Jednakże bez znajomości praw nauczania nie sposób przekazać wiedzę i umiejętności. Nie sztuką widzieć, ale nauczyć jest sztuką. Po kilku latach od wydania “Metodyki nauczania dla instruktorów” przyszedł czas na jej uaktualnienie.

W obecnym opracowaniu skierowanym przede wszystkim do instruktorów nauki jazdy uczestniczących w dorocznych warsztatach doskonalenia zawodowego odstąpiłem od sztywnego trzymania się jedynie zagadnień czysto związanych z metodyką. Starłem się skupić na możliwościach szkolenia w obecnych warunkach prawnych i ekonomicznych. Spróbowałem podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sposobu prowadzenia nowoczesnego marketingu w działaniach ośrodka szkolenia kierowców. Poruszyłem również zagadnienie utrudnień w komunikacji interpersonalnej, gdyż przeżywa ona swoisty kryzys. Nie zabrakło również refleksji na temat najbliższej przyszłości i jej wpływu na funkcjonowanie OSK.

Mam przekonanie, że każdy uczestnik warsztatów instruktorskich znajdzie coś, co go zaciekawi. Równie cenne będą dla mnie wszelkie uwagi i przemyślenia Czytelników. Bardzo rzadko mamy możliwość wymiany swoich poglądów i doświadczeń, a więc każda okazja jest cenna. Warsztaty doskonalenia zawodowego są doskonałym miejscem do takich dyskusji.

Zapraszam do lektury. Marek Górny

1b772aef610c38206a1502430447be6d64fcf50b

(526-39)

Komentuj